{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BORANG2SILAT LGKWI 2009 - PANDUAN PENUBUHAN PERSATUAN SILAT...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PANDUAN PENUBUHAN PERSATUAN SILAT, PERATURAN PERTANDINGAN DAN PENGURUSAN KEJOHANAN SILAT SEKOLAH – SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PERATURAN PERTANDINGAN SILAT SENI SENI TARI SILAT SENI TEMPUR SILAT SENI JURUS SILAT JURUS WAJIB MUZIK SILAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Ahli Panel dan Ahli Jawatankuasa Penasihat Tuan Haji Mohd Anuar bin Abdul Hamid, PJK (Ketua Unit Kokurikulum KPM) Pengerusi Tn. Haji Ayob bin Ibrahim ( Unit Kokurikulum KPM) Setiausaha En. Hassim bin Mohamad PJK (Guru Besar SK Chalok Setiu,Terengganu) Ahli-Ahli Panel 1. En. Maslan bin Buniran ( SMK Cheras Baru, WP K.Lumpur ) 2. Tn Hj. Lamsah bin [email protected] Bai , PPT, PJK ( SMK Pengkalan Permatang, Selangor ) 3. Tn. Hj. Mohd Isa bin Dahalan ( SMK Bukit Kepayang, N. Sembilan) 4. Tn. Hj. Ab. Latiff bin Haji Daud ( SMK Tebong, Melaka ) 5. En. Che Kahar bin Bahari , PJM ( SK Jawi, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang ) 6. En. Kamarul Zaman bin Hamzah (SMK Jinjang , WP Kuala Lumpur) 7. En. Mohd Zamir bin Mohd Sharif KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (SBPI Selandar, Melaka) Terima kasih kepada penyumbang 1. Tn.Hj. Anuar bin A. Wahab, AMN, PJK (Guru Utama PS Gayong Fatani) 2. En. Baharin bin Yusof ( JPN Perak) 3. Tn.Hj. Ahmad bin Muda (JPN Terengganu) 4. Jinli bin Ramli ( JPN Sabah) 5. Ahmad Farizal bin Othman (Grafik) ( SK Chalok, Terengganu) PRAKATA Dalam usaha memartabatkan Pencak Silat ke peringkat antarabangsa, aspek seni, estetika dan artistik yang terdapat dalam pencak silat yang bersumberkan khazanah rumpun / bangsa Melayu harus dikekalkan dan dipertahankan. Seni bela diri lain yang telah berkembang pesat di seluruh dunia mampu mempertahankan keaslian dan identitinya. Bagi mengekalkan arah dan hala tuju, penubuhan persatuan silat di sekolah-sekolah dan matlamat kejohanan silat peringkat sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Maka buku ini disusun semula sebagai garis panduan....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

BORANG2SILAT LGKWI 2009 - PANDUAN PENUBUHAN PERSATUAN SILAT...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online