CONTOH_A - CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM TERAS ASAS TAHUN 1 Teras Asas Standard Kandungan Standard Pembelajaran Situasi Aktiviti Penerapan Elemen Keusahawanan 1 Matematik 3.1 Mengenal pasti ringgit dan sen 3.2 Tambah dan tolak melibatkan wang Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas Menukar wang: Syiling hingga 1 ringgit Di kantin murid menggunakan wang untuk membeli kueh atau jual beli secara amnya. Sikap : Sangat peka kepada peluang (untuk menyimpan duit belanja yang lebih) Pemikiran : boleh membezakan syiling dan wang kertas; memberi penilaian terhadap jenis barangan dengan harganya Kaedah: main peranan Aktiviti P & P: Murid memain peranan sebagai penjual kueh dan pembeli kueh; urusan jual beli secara am. 2 Pendidikan Islam 4.0 Sirah 4.1 menyatakan keturunan Nabi 1. menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhamad SAW sebelah ibu dan Peniaga dan pembeli sedang berurusniaga sikap : berkeupayaan memimpin nilai moral : tidak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

CONTOH_A - CONTOH APLIKASI KAEDAH PENGAJARAN DAN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online