PUNCA_KU - ekonomi PUNCA KUASA PENERAPAN EMK Definisi Satu...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI (PTE) - mewujudkan mekanisme untuk mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam kumpulan 40% terendah mengambil peluang dalam menambah pendapatan melalui perniagaan kecil. -Kumpulan ini akan dibantu dengan program membina kemahiran supaya dapat menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan. PUNCA KUASA PENERAPAN EMK
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 di dalam Model Ekonomi Baru ialah Keusahawanan dan Inovatif Kerajaan akan memberi ganjaran bagi inovasi dan kreativiti Matlamat Dasar Membentuk Ekosistem Bagi Keusahawanan dan Inovasi dengan langkah melancarkan jalur lebar seluruh
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ekonomi PUNCA KUASA PENERAPAN EMK Definisi: Satu proses dalam membentuk ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan nilai ke arah menjadi seorang usahawan. ELEMEN KEUSAHAWANAN Matlamat: Bertujuan untuk membentuk ciri-ciri, sikap, kaedah berfikir dan amalan keusahawanan melalui aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran sehingga menjadi satu budaya dalam diri murid. ELEMEN KEUSAHAWANAN SIKAP KEUSAHAWANAN PEMIKIRAN KEUSAHAWANAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN FORMULASI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN TEKNOLOGI DAN VOKASIONAL NILAI MORAL DAN ETIKA KEUSAHAWANAN 5 FOKUS ELEMEN KEUSAHAWANAN CONTOH APLIKASI KAEDAH P&P ELEMEN KEUSAHAWANAN...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

PUNCA_KU - ekonomi PUNCA KUASA PENERAPAN EMK Definisi Satu...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online