EMK dalam KSSR - KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 1 Kursus Orientasi Jurulatih Utama KSSR Tahun 1 2010 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2 ¡ Elemen Kreativiti dan Inovatif ¡ Elemen Keusahawanan ¡ Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 3 ¡ Kemahiran abad ke-21 ¡ Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi…mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui (Tun Mahathir). ¡ Model Ekonomi Baru (MEB) • Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MEB ialah Keusahawanan dan Inovatif • mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan ¡ Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: • keperluan masa kini/masa depan • menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negara. New Basics Skills ¡ Multiliteracy ¡ Creativity ¡ Communication ¡ IT ¡ Teamwork ¡ Lifelong learning ¡ Adaptation and change ¡ Environmental responsibility Successful Knowledge Economics Characterized by: • Creativity • Flexibility • Problem solving • Ingenuity • Collective intelligence • Profesional task • Risk taking • Continuous improvement ¢ Pembangunan Pemikiran: Lima Bentuk Pemikiran (Gardner) ¢ Taksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating Discipline d Mind Creating Mind Respectful Mind Ethical Mind Synthesizing Mind 4 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 5 ¡ Melaksanakan EMK di dalam semua disiplin ilmu ¡ Mengikut tajuk/topik atau unit yang sesuai KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 6 • kebolehan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif. • kebolehan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif. • kebolehan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru....
View Full Document

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course D b taught by Professor N during the Spring '10 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 17

EMK dalam KSSR - KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online