{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KSSR TMK TAHUN 1 - DRAF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN SATU 2010 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DRAF
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DRAF16/06 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 1 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Background image of page 2
DRAF16/06 KANDUNGAN Pengenalan 3 Kurikulum Modular Berasaskan Standard 4 Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 4 Matlamat 4 Objektif 4 Fokus 5 Perancangan Kandungan 5 Kandungan Standard Kurikulum TMK 6 Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 7 Strategi TMK dalam Kurikulum 9 Integrasi TMK dalam Kurikulum 9 TMK sebagai Mata Pelajaran 9 Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10 Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 11 Pentaksiran 13 Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 14 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema Seni Visual dan Muzik: Seni Visual 15 19 38 42 70 73
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DRAF16/06/10 3 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. Komunikasi 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. Kemanusiaan 4. Sains dan Teknologi 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika 6. Keterampilan Diri Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR Insan seimbang Kerohanian, Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai Kerohanian, Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama, kepercayaan, Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

KSSR TMK TAHUN 1 - DRAF DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online