{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

uloha1 - zimnsemestr2008 Fakultastrojn VUTvPraze Pjmen Jmno...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Praktikum z biomechaniky zimn í  semestr 2008 Fakulta strojn í Č VUT v Praze Ur č en í  inerci á ln í ch vlastnost í  lidsk é ho t ě la P ří jmen í Jm é no Obor Studijn í  ro č n í k Studijn í  skupina Datum odevzd á n í   Hodnocen í Pro   kvantitativn í   anal ý zu   lidsk é ho   t ě la   je   nutno   poznat   tak é   inerci á ln í   vlastnosti   jednotliv ý ch  segment ů  lidsk é ho t ě la. C í lem t é to  ú lohy je odhad hmotnosti  m , polohy t ěž i š t ě   x  a moment setrva č nosti  jednotliv ý ch  čá st í  lidsk é ho t ě la. V ý po č ty jsou zalo ž eny na prac í ch Clausera, 1963 a Whitsetta, 1969. Hodnoty jsou p ř izp ů sobeny pro  dan é ho pacienta na z á klad ě  antropometrick ý ch dat. Vypo č teny hodnoty jsou uvedeny v kilogramech pro  hmotnost,   centimetrech   pro   d é lku   a   kg   m 2   pro   moment   setrva č nosti   nen í -li   uvedeno   jinak.   WHITSETT,C.E. (1963). Some dynamic response characteristics of weightless man. AMRL- TDR-63-18,   AD-412-541.   Aerospace   Medical   Research   Laboratories,Wright-Patterson   Air  Force Base, Ohio. CLAUSER,C.E.; MCCONVILLE,J.T. Y YOUNG,J.W. (1969). Weight, volume and center of  mass   of   segments   of   the   human   body.   AMRL-TR-69-70.   Aerospace   Medical   Research  Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1  Antropometrick á  data Polohy st ř ed ů  klub ů : ACR akromion, zevn í  voln ý  konec h ř ebene lopatky, nad hlavic í  kosti pa ž n í AJC st ř ed hlezenn í ho kloubu, st ř ed p říč n í ho konce kosti hlezenn í  (talusu), p ř ibli ž n ě  na  ú rovni  dist á ln í ho hrotu fibuly EJC st ř ed loketn í ho kloubu, st ř ed p říč n é ho rezu kosti pa ž n í  na  ú rovni vp ř edu le ží c í  r ý hy lokte HJC st ř ed ky č eln í ho kloubu, st ř ed hlavice kosti stehenn í KJC st ř ed kolenn í ho kloubu, st ř edn í
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}