uloha1 - Praktikumzbiomechaniky zimnsemestr2008...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Praktikum z biomechaniky zimní semestr 2008 Fakulta strojní ČVUT v Praze Určení inerciálních vlastností lidského těla Příjmení Jméno Obor Studijní ročník Studijní skupina Datum odevzdání  Hodnocení Pro   kvantitativní   analýzu   lidského   těla   je   nutno   poznat   také   inerciální   vlastnosti   jednotlivých  segmentů lidského těla. Cílem této úlohy je odhad hmotnosti  m , polohy těžiště  x  a moment setrvačnosti  jednotlivých částí lidského těla. Výpočty jsou založeny na pracích Clausera, 1963 a Whitsetta, 1969. Hodnoty jsou přizpůsobeny pro  daného pacienta na základě antropometrických dat. Vypočteny hodnoty jsou uvedeny v kilogramech pro  hmotnost,   centimetrech   pro   délku   a   kg   m 2   pro   moment   setrvačnosti   není-li   uvedeno   jinak.   WHITSETT,C.E. (1963). Some dynamic response characteristics of weightless man. AMRL- TDR-63-18,   AD-412-541.   Aerospace   Medical   Research   Laboratories,Wright-Patterson   Air  Force Base, Ohio. CLAUSER,C.E.; MCCONVILLE,J.T. Y YOUNG,J.W. (1969). Weight, volume and center of  mass   of   segments   of   the   human   body.   AMRL-TR-69-70.   Aerospace   Medical   Research  Laboratory, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1  Antropometrická data Polohy středů klubů: ACR akromion, zevní volný konec hřebene lopatky, nad hlavicí kosti pažní AJC střed hlezenního kloubu, střed příčního konce kosti hlezenní (talusu), přibližně na úrovni  distálního hrotu fibuly EJC střed loketního kloubu, střed příčného rezu kosti pažní na úrovni vpředu ležící rýhy lokte HJC střed kyčelního kloubu, střed hlavice kosti stehenní KJC střed kolenního kloubu, střední bod mezi maximální protruzí kondylů extenzovaného  kolena v přibližně v dolní třetině češky
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 7

uloha1 - Praktikumzbiomechaniky zimnsemestr2008...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online