Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony)

Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony) -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE  EKONOMICZNEJ ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ 2 MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE 2 ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4 RODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5 KLASYFIKACJA ANALIZ EKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 8 RODZAJE ANALIZ, TECHNIKI I ETAPY ANALIZ 8 RODZAJE PORÓWNAŃ 11 METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH 14 FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW 14 PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 15 BILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA 16 UKŁAD BILANSU 17 ANALIZA BILANSU 20 STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁÓW 20 STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA 21 Poziomy kapitału obrotowego 21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 22 POZIOMY TWORZENIA Rzis 22 WSTĘPNA ANALIZA Rzis 25 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 25 PODSTAWOWE GRUPY MAJATKU I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA 27
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY A NALIZA   to   metoda   poznania   obiektów   i   zjawisk   złożonych   przez   ich   podział   na  elementy proste i zbadanie relacji między nimi (związki przyczynowo-skutkowe). ANALIZA   EKONOMICZNA  – analiza stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie.  Jest   instrumentem   służącym   poznaniu   rzeczywistości   gospodarczej   (dyscyplina  naukowa   dotycząca   zespołu   metod   umożliwiających   stawianie   diagnoz  gospodarczych w jednostkach organizacyjnych). Wykorzystuje dorobek statystyki,  ekonometrii   i   matematyki,   ekonomiki   przedsiębiorstw,   finansów,   rachunkowości   i  marketingu. Przez   analizę   rozumie   się   też   opracowanie   diagnostyczne   (dokument)   lub  czynności zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej. Nie   należy   utożsamiać   a.e.   z   rachunkowością.   Różnica   między   mini   dotyczy  podejmowania   decyzji.   Księgowy   dostarcza   danych   nt   przeszłych,   obecnych   i  przyszłych   zdarzeń   gospodarczych,   które   przetworzone   w   komórce   analizy  ekonomicznej wraz z materiałami uzupełniającymi, służą do  podejmowania decyzji . Cechą   charakterystyczną   a.e.   w   gospodarce   rynkowej   jest   bezpośrednie  wykorzystanie jej w procesie zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie  i kontrola). A.e to spójnik między  funkcjami planowania i kontroli . Istota  KONTROLI   GOSPODARCZEJ   polega   na   porównaniu   dwóch   stanów   tych   samych   zjawisk  gospodarczych   –   stanu   faktycznego   ze   stanem   pożądanym   –   w   celu   ustalenia  odchyleń oraz wyjaśnienia przyczyn i skutków występujących różnic. Wyniki   a.e.   stanowią   podstawę   do   weryfikacji   słuszności   decyzji   podjętych   w 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 28

Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony) -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online