{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony)

Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony) - EKONOMICZNEJ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
  PODSTAWY METODYCZNE W ANALIZIE  EKONOMICZNEJ ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ 2 MIEJSCE ANALIZY W SYSTEMIE 2 ZAKRES ANALIZY EKONOMICZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4 RODZAJE ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 5 KLASYFIKACJA ANALIZ EKONOMICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 8 RODZAJE ANALIZ, TECHNIKI I ETAPY ANALIZ 8 RODZAJE PORÓWNAŃ 11 METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH 14 FORMY PREZENTACJI WYNIKÓW 14 PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 15 BILANS I JEGO WSTĘPNA ANALIZA 16 UKŁAD BILANSU 17 ANALIZA BILANSU 20 STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁÓW 20 STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA 21 Poziomy kapitału obrotowego 21 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 22 POZIOMY TWORZENIA Rzis 22 WSTĘPNA ANALIZA Rzis 25 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 25 PODSTAWOWE GRUPY MAJATKU I ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA 27
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ISTOTA ANALIZY I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE ANALIZ ISTOTA ANALIZY A NALIZA   to   metoda   poznania   obiekt ó w   i   zjawisk   zło ż onych   przez   ich   podział   na  elementy proste i zbadanie relacji mi ę dzy nimi (zwi ą zki przyczynowo-skutkowe). ANALIZA   EKONOMICZNA  – analiza stan ó w i proces ó w ekonomicznych w przedsi ę biorstwie.  Jest   instrumentem   słu żą cym   poznaniu   rzeczywisto ś ci   gospodarczej   (dyscyplina  naukowa   dotycz ą ca   zespołu   metod   umo ż liwiaj ą cych   stawianie   diagnoz  gospodarczych w jednostkach organizacyjnych). Wykorzystuje dorobek statystyki,  ekonometrii   i   matematyki,   ekonomiki   przedsi ę biorstw,   finans ó w,   rachunkowo ś ci   i  marketingu. Przez   analiz ę   rozumie   si ę   te ż   opracowanie   diagnostyczne   (dokument)   lub  czynno ś ci zmierzaj ą ce do postawienia diagnozy gospodarczej. Nie   nale ż y   uto ż samia ć   a.e.   z   rachunkowo ś ci ą .   R óż nica   mi ę dzy   mini   dotyczy  podejmowania   decyzji.   Ksi ę gowy   dostarcza   danych   nt   przeszłych,   obecnych   i  przyszłych   zdarze ń   gospodarczych,   kt ó re   przetworzone   w   kom ó rce   analizy  ekonomicznej wraz z materiałami uzupełniaj ą cymi, słu żą  do  podejmowania decyzji . Cech ą   charakterystyczn ą   a.e.   w   gospodarce   rynkowej   jest   bezpo ś rednie  wykorzystanie jej w procesie zarz ą dzania (planowanie, organizowanie, motywowanie  i kontrola). A.e to sp ó jnik mi ę dzy  funkcjami planowania i kontroli . Istota  KONTROLI   GOSPODARCZEJ   polega   na   por ó wnaniu   dw ó ch   stan ó w   tych   samych   zjawisk  gospodarczych   –   stanu   faktycznego   ze   stanem   po żą danym   –   w   celu   ustalenia  odchyle ń  oraz wyja ś nienia przyczyn i skutk ó w wyst ę puj ą cych r óż nic.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

Analiza ekonomiczna - teoria (26 strony) - EKONOMICZNEJ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online