Analiza ekonomiczna (33 strony)

Analiza ekonomiczna (33 strony) - Analiza metoda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Analiza   -   metoda   postępowania   naukowego   polegająca   na   podziale   badanego   zjawiska   na   części   i  rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego  zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe oraz mechanizm jego funkcjonowania. Celem analizy jest: -  sporządzanie  charakterystyki  liczbowej  ilustrującej działalność przedsiębiorstwa  oraz pozwalającej  na  ocenę uzyskiwanych wyników - wykrycie i ustalanie czynników mających wpływ na realizację podjętych przedsięwzięć gospodarczych - określenie  przewidywanych  wyników na podstawie informacji o stanie  czynników wytwórczych jakimi  dysponuje przedsiębiorstwo oraz o zmianach w jego otoczeniu    - podejmowanie decyzji zarządczych, służących podnoszeniu efektywności działania przedsiębiorstwa i jego  rozwoju. Narzędzia analizy, jej metody pozwalają  wyznaczyć kierunki przyszłych działań firmy. Łączy ona dzisiejszą  działalność   przedsiębiorstwa   z   jego   przyszłymi   rezultatami.   Jest   mechanizmem   integrującym   proces  formułowania strategii oraz jej realizację. Analiza ekonomiczna może być rozumiana nie tylko jako narzędzie  zarządzania, ale także jako dokument, opracowanie, które powstało w rezultacie zastosowania określonych  metod badawczych. Analiza e. z punktu widzenia klasycznego podziału: -   analiza   techniczno-ekonomiczna   (koncentruje   się   na   ocenie   rzeczowych   i   osobowych   aspektów  funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizie poddaje się ilość, jakość i strukturę działalności wytwórczej,  stopień nowoczesności wytwarzania, wyposażenie i majątek trwały, procesy zaopatrzenia w surowce i  materiały, magazynowanie, gospodarowanie zatrudnieniem itp.) - analiza finansowa   (dotyczy ona całokształtu finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Dlatego   też   trudne   jest   jednoznaczne   określenie   obszarów   tej   analizy.   Do   podstawowych   zagadnień  należących   do   analizy   finansowej   można   zaliczyć:   wstępną   i   rozwiniętą   analizę   sprawozdań  finansowych(bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych), analizę wskaźnikową, wynik  finansowy i czynniki go kształtujące, koszty działalności, dochody ze sprzedaży, rentowność, płynność,  kapitał obrotowy, ocenę procesów inwestycyjnych, źródeł finansowania.) Ogólny   cel   analizy   finansowej-   syntetyczne   określenie   stanu   finansowego,   weryfikowanie   decyzji  rozwojowych, poszukiwanie rezerw efektywnościowych.  Szczegółowy cel a. f.-   oceny analityczne mogą odnosić się do każdego przejawu finansowej działalności 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 37

Analiza ekonomiczna (33 strony) - Analiza metoda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online