Analiza ekonomiczna firm (49 strony)

Analiza ekonomiczna firm (49 strony) - PROBLEMY METODYCZNE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROBLEMY METODYCZNE WYKORZYSTANIA ANALIZ 3 POJĘCIE I RODZAJE ANALIZ 3 ŹRÓDŁA INFORMACJI DO ANALIZ 6 OBSZARY ANALITYCZNE – SCHEMAT ANALIZY 7 METODY BADAWCZE W ANALIZIE 8 Przekroje porównywania zjawisk ekonomiczno-finansowych 8 PORÓWNAWCZE BADANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 9 METODY BADANIA PRZYCZYNOWEGO 10 Praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji 11 ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 12 BILANS FIRMY 12 WSTĘPNA ANALIZA BILANSU 13 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 14 WSTĘPNA ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 15 ANALIZA PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 16 ISTOTA I OBSZAR ANALIZY 16 ANALIZA rachunku przepływów środków pieniężnych polega na ustaleniu, jakie zdarzenia gospodarcze, które zachodzą w przedsiębiorstwie mają najważniejszy wpływ na generowanie jego zasobów gotówkowych. 16 Przepływy środków pieniężnych pozwalają dokonać wstępnej oceny sytuacji finansowej. Dają także odpowiedź na pytanie z jaką firmą mamy do czynienia, jakie mogą wystąpić zagrożenia dla jej funkcjonowania, a jakie stoją przed nią szanse rozwojowe . 16 MIERNIKI OPARTE NA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 16 WSTĘPNA I SZYBKA METODA OCENY FIRMY 17 Istota analizy wskaźnikowej 17 Wskaźniki aktywności gospodarczej 18 Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa 18 Wskaźniki płynności finansowej przedsiębiorstwa 19 Wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa 20 ANALIZA ZASOBÓW TRWAŁYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 21 Struktura rodzajowa majątku trwałego przedsiębiorstwa 21 Procesy odtworzeniowo -inwestycyjne- regulowanie zasobów środków trwałych 22 OCENA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM 22
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA ZASOBÓW OBROTOWYCH FIRMY 24 PRZEDMIOT ANALIZY 24 STRATEGIE FINANSOWANIA MAJĄTKU FIRMY 25 ISTOTA KAPITAŁU PRACUJĄCEGO 25 OCENA KAPITAŁU PRACUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 26 ANALIZA ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH FIRMY 26 Główne źródła kapitałów tworzących zasoby firmy 26 Mechanizm działania dźwigni finansowej jako kryterium wyboru kapitałów 28 Koszt kapitałów w wyborze źródeł finansowania firmy 30 Zasady finansowania w kształtowaniu zasobów kapitałowych 31 Punkt IX Analiza wybranych procesów gospodarki materiałowej 33 ANALIZA POZIOMU, STRUKTURY I ROTACJI ZAPASÓW 34 KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁYCH POZIOMÓW ZAPASÓW 35 OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 36 Proste metody oceny projektów inwestycyjnych 36 Statyczna – są proste w obliczeniach, łatwe do zastosowania, mało pracochłonne. Nie uwzględniają zmian wartości w czasie. Metody te wykorzystywane są do ocen projektów o niewielkim znaczeniu, na etapie prac wstępnych, kiedy brak pełnego zestawu informacji. 37 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych metodami dyskontowymi. 38 WYBÓR ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 39 Kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania 39 Metody wyboru efektywnych źródeł finansowania – rachunek ekonomiczny 41 ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA FIRMY 42 POJĘCIE PRZYCHODÓW I ICH RODZAJE 42 Szczegółowa analiza przychodów. 43
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 53

Analiza ekonomiczna firm (49 strony) - PROBLEMY METODYCZNE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online