Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron)

Analiza finansowa - wskaźniki (16...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Wska ź niki efektywno ś ci zaanga ż owania kapitał ó w Analiza   rentowno ś ci   jest   przeprowadzana   z   r óż nych   punkt ó w   widzenia   i   mo ż e   obejmowa ć   zar ó wno   okre ś lone   rodzaje   kapitał ó w,   jak   i   r óż ne   wielko ś ci   wyniku,   np.   w   literaturze   ekonomicznej  wyr óż nia si ę  najcz ęś ciej: - rentowno ść   kapitału   całkowitego   (aktyw ó w,   maj ą tku)   nazwan ą   rentowno ś ci ą   gospodarcz ą   –  ekonomiczn ą , - rentowno ść  zaanga ż owanych kapitał ó w własnych lub kapitał ó w stałych okre ś lan ą  jako rentowno ść   finansowa, - rentowno ść  sprzeda ż y nazywan ą  rentowno ś ci ą  handlow ą . Do grupy wska ź nik ó w efektywno ś ci zaanga ż owanego kapitału zalicza si ę  najcz ęś ciej: - wska ź nik rentowno ś ci kapitału całkowitego, - wska ź nik rentowno ś ci kapitału własnego, - wska ź nik rentowno ś ci kapitału podstawowego. Wska ź nik   rentowno ś ci   kapitału   całkowitego   zalicza   si ę   do   najbardziej   syntetycznych  miernik ó w oceny efektywno ś ci gospodarowania. Na jego poziom wpływa całokształt zjawisk i proces ó gospodarczych zachodz ą cych w przdsi ę biorstwie. Wska ź nik ten okre ś la si ę  jako stosunek zysku netto  (zysk   po   opodatkowaniu)   lub   brutto   (zysk   przed   opodatkowaniem)   do   przeci ę tnej   kwoty   kapitału  całkowitego (maj ą tku, aktyw ó w og ó łem). Wska ź nik   rentowno ś ci   kapitału   całkowitego   wyra ż a   efektywno ść   przedsi ę biorstwa   w  dziedzinie generowania zysku przedstawiaj ą c relacje stanowi ą ce wymierny obraz zdolno ś ci firmy do  wytwarzania zysku z zainwestowanego kapitału (własnego i obcego) – aktyw ó w og ó łem.  Omawiany wska ź nik ilustruje jaka kwota zysku netto lub brutto przypada na jednostk ę  kapitału lub jaki  procent zysku osi ą gni ę tego z zaanga ż owanych kapitał ó w. - wska ź nik rentowno ś ci kapitału całkowitego (Wrkc) 100 Kc stan przeciętny Zn x Wrkc = - wska ź nik rentowno ś ci aktyw ó w og ó łem (Wrao)
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

100 Ao stan przeciętny Zn x Wrao = Przedstawiony   wska ź nik   jest   niezwykle   wa ż ny   w   zarz ą dzaniu   przedsi ę biorstwem,   gdy ż   odzwierciedlaj ą c zdolno ść  aktyw ó w – kapitał ó w do generowania zysku wskazuje na efektywno ść  firmy w  zarz ą dzaniu aktywami – maj ą tkiem. Przyjmuj ą c zysk netto lub brutto w liczniku wzoru Wrkc, zwraca si ę  uwag ę ż e nie zapewnia on  obliczenia pełnego poziomu rentowno ś ci całego zainwestowanego kapitału (własnego i obcego), gdy ż  jak  wynika z zobowi ą zuj ą cych zasad systemu podatkowego i ewidencji odsetek zysk netto i zysk brutto  stanowi ą  wielko ś ci pomniejszone o odsetki płacone od kapitału obcego.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • Kowalski

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern