Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron)

Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron) -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wskaźniki efektywności zaangażowania kapitałów Analiza   rentowności   jest   przeprowadzana   z   różnych   punktów   widzenia   i   może   obejmować  zarówno   określone   rodzaje   kapitałów,   jak   i   różne   wielkości   wyniku,   np.   w   literaturze   ekonomicznej  wyróżnia się najczęściej: - rentowność   kapitału   całkowitego   (aktywów,   majątku)   nazwaną   rentownością   gospodarczą   –  ekonomiczną, - rentowność zaangażowanych kapitałów własnych lub kapitałów stałych określaną jako rentowność  finansowa, - rentowność sprzedaży nazywaną rentownością handlową. Do grupy wskaźników efektywności zaangażowanego kapitału zalicza się najczęściej: - wskaźnik rentowności kapitału całkowitego, - wskaźnik rentowności kapitału własnego, - wskaźnik rentowności kapitału podstawowego. Wskaźnik   rentowności   kapitału   całkowitego   zalicza   się   do   najbardziej   syntetycznych  mierników oceny efektywności gospodarowania. Na jego poziom wpływa całokształt zjawisk i procesów  gospodarczych zachodzących w przdsiębiorstwie. Wskaźnik ten określa się jako stosunek zysku netto  (zysk   po   opodatkowaniu)   lub   brutto   (zysk   przed   opodatkowaniem)   do   przeciętnej   kwoty   kapitału  całkowitego (majątku, aktywów ogółem). Wskaźnik   rentowności   kapitału   całkowitego   wyraża   efektywność   przedsiębiorstwa   w  dziedzinie generowania zysku przedstawiając relacje stanowiące wymierny obraz zdolności firmy do  wytwarzania zysku z zainwestowanego kapitału (własnego i obcego) – aktywów ogółem.  Omawiany wskaźnik ilustruje jaka kwota zysku netto lub brutto przypada na jednostkę kapitału lub jaki  procent zysku osiągniętego z zaangażowanych kapitałów. - wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (Wrkc) 100 Kc stan przeciętny Zn x Wrkc = - wskaźnik rentowności aktywów ogółem (Wrao)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
100 Ao stan przeciętny Zn x Wrao = Przedstawiony   wskaźnik   jest   niezwykle   ważny   w   zarządzaniu   przedsiębiorstwem,   gdyż  odzwierciedlając zdolność aktywów – kapitałów do generowania zysku wskazuje na efektywność firmy w  zarządzaniu aktywami – majątkiem. Przyjmując zysk netto lub brutto w liczniku wzoru Wrkc, zwraca się uwagę, że nie zapewnia on  obliczenia pełnego poziomu rentowności całego zainwestowanego kapitału (własnego i obcego), gdyż jak  wynika z zobowiązujących zasad systemu podatkowego i ewidencji odsetek zysk netto i zysk brutto  stanowią wielkości pomniejszone o odsetki płacone od kapitału obcego. Dlatego też dla uzyskania w pełni dokładnego pomiaru osiągniętej rentowności zaangażowanego 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 17

Analiza finansowa - wskaźniki (16 stron) -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online