{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Analiza finansowa (20 stron) - ANALIZAFINANSOWA STRUKTURA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA FINANSOWA STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU Podstawowe znaczenie maj ą : Wsk. wyposa ż enia przedsi ę biorstwa w  ś rodki gospodarcze Udział trwałych składnik ó w maj ą tku w aktywach og ó łem = maj ą tek trwały /aktywa og ó łem * 100%. Udział rzeczowych składnik ó w maj ą tku w aktywach og ó łem = rzeczowe składniki maj ą tku / aktywa  og ó łem * 100%. Udział niematerialnych  składnik ó w maj ą tku w aktywach og ó łem = niematerialne składniki maj ą tku /  aktywa og ó łem * 100%. Udział maj ą tku obrotowego w aktywach og ó łem = maj ą tek obrotowy /aktywa og ó łem  * 100% Udział zapas ó w a aktywach og ó łem = zapasy /aktywa og ó łem * 100%. Udział nale ż no ś ci w aktywach og ó łem = nale ż no ś ci / aktywa og ó łem * 100%. Udział  ś rodk ó w pieni ęż nych w aktywach og ó łem =  ś rodki pieni ęż ne /aktywa og ó łem  * 100%. Udział kr ó tkoterminowych papier ó w warto ś ciowych w aktywach og ó łem  = kr ó tkoterminowe papiery warto ś ciowe /aktywa og ó łem * 100%. W badaniu struktury kapitał ó w (pasyw ó w) podstawowe znaczenie maj ą : Wsk. wyposa ż enia przedsi ę biorstwa w kapitały własne i obci ąż enia kapitałami obcymi : Wyposa ż enie  przedsi ę biorstwa w kapitał własny = kapitał własny /pasywa og ó łem  * 100%. Obci ąż enie przedsi ę biorstwa zobowi ą zaniami długoterminowymi = zobowi ą zania długoterminowe  /pasywa og ó łem * 100%. Wyposa ż enie przedsi ę biorstwa w kapitał stały = kapitał stały /pasywa og ó łem * 100%. Obci ąż enia przedsi ę biorstwa kredytem kr ó tkoterminowym = kredyt kr ó tkoterminowy /pasywa og ó łem *  100%. Obci ąż enia przedsi ę biorstwa zobowi ą zaniami bie żą cymi = zobowi ą zania bie żą ce /pasywa og ó łem *  100%. Analiza pionowa  to badanie 100% aktyw ó w i pasyw ó w. Analiza pozioma  bilansu to por ó wnanie poszczeg ó lnych składnik ó w aktyw ó w i pasyw ó w: STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJ Ą TKOWA (+)  dodatnio r óż nica mi ę dzy kapitałem stałym a trwałymi składnikami maj ą tku oznacza,  ż e cz ęść   ś rodk ó w obrotowych w przedsi ę biorstwie finansowana jest kapitałem długoterminowym i  dlatego pozostaje w jego ci ą głej dyspozycji. Kapitał długoterminowy stanowi ą cy kapitał obrotowy mo ż by ć : tylko kapitałem obcym pochodz ą cym z kredyt ó i po ż yczek, w pełni kapitałem własnym oraz sum ą  cz ęś ci kapitału własnego i zobowi ą zaniami  długoterminowymi. Za korzystanie z kapitału obcego przedsi ę biorstwo płaci odsetki  i anga ż owanie tych kapitał ó w jest korzystne, gdy  ś redni Wsk. rentowno ś ci kapitału stałego przekracza  obowi ą zuj ą c ą  wysoko ść  stopy %.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}