Analiza finansowa (20 stron)

Analiza finansowa - ANALIZAFINANSOWA STRUKTURA MAJTKU I KAPITAU Wsk. =majtektrway/aktywaogem*100 =/aktyw

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA FINANSOWA STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU Podstawowe znaczenie mają : Wsk. wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze Udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem = majątek trwały /aktywa ogółem * 100%. Udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem = rzeczowe składniki majątku / aktywa  ogółem * 100%. Udział niematerialnych  składników majątku w aktywach ogółem = niematerialne składniki majątku /  aktywa ogółem * 100%. Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem = majątek obrotowy /aktywa ogółem  * 100% Udział zapasów a aktywach ogółem = zapasy /aktywa ogółem * 100%. Udział należności w aktywach ogółem = należności / aktywa ogółem * 100%. Udział środków pieniężnych w aktywach ogółem = środki pieniężne /aktywa ogółem  * 100%. Udział krótkoterminowych papierów wartościowych w aktywach ogółem  = krótkoterminowe papiery wartościowe /aktywa ogółem * 100%. W badaniu struktury kapitałów (pasywów) podstawowe znaczenie mają: Wsk. wyposażenia przedsiębiorstwa w kapitały własne i obciążenia kapitałami obcymi : Wyposażenie  przedsiębiorstwa w kapitał własny = kapitał własny /pasywa ogółem  * 100%. Obciążenie przedsiębiorstwa zobowiązaniami długoterminowymi = zobowiązania długoterminowe  /pasywa ogółem * 100%. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały = kapitał stały /pasywa ogółem * 100%. Obciążenia przedsiębiorstwa kredytem krótkoterminowym = kredyt krótkoterminowy /pasywa ogółem *  100%. Obciążenia przedsiębiorstwa zobowiązaniami bieżącymi = zobowiązania bieżące /pasywa ogółem *  100%. Analiza pionowa  to badanie 100% aktywów i pasywów. Analiza pozioma  bilansu to porównanie poszczególnych składników aktywów i pasywów: STRUKTURA KAPITAŁOWO – MAJĄTKOWA (+)  dodatnio różnica między kapitałem stałym a trwałymi składnikami majątku oznacza,  że część środków obrotowych w przedsiębiorstwie finansowana jest kapitałem długoterminowym i  dlatego pozostaje w jego ciągłej dyspozycji. Kapitał długoterminowy stanowiący kapitał obrotowy może  być: tylko kapitałem obcym pochodzącym z kredytów  i pożyczek, w pełni kapitałem własnym oraz sumą części kapitału własnego i zobowiązaniami  długoterminowymi. Za korzystanie z kapitału obcego przedsiębiorstwo płaci odsetki  i angażowanie tych kapitałów jest korzystne, gdy średni Wsk. rentowności kapitału stałego przekracza  obowiązującą wysokość stopy %.            Majątek trwały                          Kapitał                                         Kapitał stały
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 23

Analiza finansowa - ANALIZAFINANSOWA STRUKTURA MAJTKU I KAPITAU Wsk. =majtektrway/aktywaogem*100 =/aktyw

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online