Analiza finansowa (34 strony)

Analiza finansowa (34 strony) - ISTOTA ANALIZY 1 RODZAJE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ISTOTA ANALIZY 1 RODZAJE ANALIZY EKONOMICZNEJ 2 METODY ANALIZY FINANSOWEJ 3 BILANS 7 Wskaniki oceny aktyww 8 Wskaniki oceny pasyww 9 Rodzaje kapitau: 11 ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 12 ANALIZA KOSZTW 14 ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO 17 ANALIZA WSKANIKOWA 22 ISTOTA ANALIZY Analiza jest to rozkad, rozczonkowanie danego przedmiotu na czci w celu jego lepszego poznania. Analizie mona podda kady przedmiot, kade zjawisko, w celu jego lepszego poznania. Jest to metoda postpowania badawczego, ktra polega na rozoenia badanego zjawiska na czci i rozpatrywaniu kadej z tych czci z osobna, a wszystko to, w celu poznania caoci. Analiza jest pojciem odwrotnym do syntezy. Analiza umoliwia nam: 1) Poznanie struktury zoonej caoci, ustalenia zwizkw i zalenoci wystpujcych pomidzy elementami strukturalnymi (caoci) oraz pomidzy poszczeglnymi elementami a caoci. 2) Poznanie mechanizmw funkcjonowania badanej caoci, zmian jakie w niej zachodz, identyfikacj czynnikw oddziaujcych na t cao oraz siy, kierunek i natenie wpywu poszczeglnych czynnikw na stwierdzone zmiany. Analiza ex-post dotyczca okresu przeszego bez wzgldu na to co bdziemy bada. Analiza moe te dotyczy okresu przyszego ex-ante. Analiza ktra odnosi si do dziaalnoci gospodarczej analiza ekonomiczna. Przedmiotem badania s zjawiska i procesy ktre wystpuj w skali caej gospodarki. Dotyczy to zarwno gospodarki danego kraju, jak i elementw wystpujcych na rynku (przedsibiorstwa, gospodarstwa domowe, pojedyncze osoby). Analiz ekonomiczn ze wzgldu na badany przez nas przedmiot mona podzieli na : 1) Analiza makroekonomiczna przedmiotem jest gospodarka caego kraju. Moe by to te gospodarka globalna, moe dotyczy takich zjawisk jak bezrobocie, wzrost lub spadek PKB itd. 2) Analiza mikroekonomiczna przedmiotem s podmioty gospodarujce (przedsibiorstwa, gospodarstwa domowe, pojedyncze osoby). 3) Analiza finansowa to ta, ktrej wielkoci ekonomiczne wyraone s w pienidzach. 4) Analiza techniczno-ekonomiczna przedmiotem s wszystkie wielkoci ekonomiczne wyraone rzeczowo (w jednostkach objtoci masy osobowo). Przedmiotem analizy finansowej w przedsibiorstwie jest jego dziaalno gospodarcza. Przedsibiorstwo prowadzc sw dziaalno, angauje swj majtek. Wynikiem tego s rone zjawiska, ktre moemy poddawa analizie. Przedmiotem s wic zjawiska wystpujce wewntrz przedsibiorstwa. Zajmuje si wic analiza finansowa wntrzem przedsibiorstwa. Nie wychodzi do otoczenia.wic analiza finansowa wntrzem przedsibiorstwa....
View Full Document

Page1 / 39

Analiza finansowa (34 strony) - ISTOTA ANALIZY 1 RODZAJE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online