Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elementy składowe sprawozdania finansowego: - rachunek wynik ó w - bilans - przepływy pieni ęż ne - informacja dodatkowa - sprawozdanie zarz ą du z działalno ś ci Analiza pionowa   – czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowi ą  100 % (dotyczy  bilansu i rachunku wynik ó w) Analiza pozioma  – to maj ą tek i  ź r ó dła jego finansowania. To jest grupa lub pozycja  przeanalizowana   w   kontek ś cie   r óż nych   grup   czasowych,   w   układzie:   miesi ę cy,  kwartał ó w, lat ANALIZA WSKA Ź NIKOWA 1.        wska ź niki rentowno ś ci      – (I grupa) a) ROA  – wska ź nik rentowno ś ci aktyw ó w b) ROE  – wska ź nik rentowno ś ci kapitału własnego Wska ź niki te m ó wi ą  nam ile groszy zysku przyniesie nam 1 złot ó wka nakładu. 2.        wska ź niki płynno ś ci      – (II grupa) a) wska ź nik płynno ś ci bie żą cej (og ó lnej) maj ą tek obrotowy / zobowi ą zania kr ó tkoterminowe b) szybki wska ź nik płynno ś ci maj ą tek obrotowy – zapasy / zobowi ą zania kr ó tkoterminowe c) bardzo szybki wska ź nik płynno ś ci maj ą tek obrotowy – zapasy – nale ż no ś ci / zobowi ą zania kr ó tkoterminowe 3.        wska ź nik obrotowo ś ci = efektywno ś ci = sprawnego działania      – (III grupa) a) spływ nale ż no ś ci ś redni stan nale ż no ś ci * 365 / sprzeda ż b) spłata zobowi ą za ń ś redni stan zobowi ą za ń  * 365 / zakup c) rotacja zapas ó w ś redni stan zapas ó w * 365 / koszt własny sprzeda ż y 4.        wska ź niki zadłu ż enia i obsługi długu      – (IV grupa) proporcja kapitału obcego do kapitału własnego (lub do pasyw ó w) 5.        wska ź niki rynku kapitałowego      – (V grupa) a) gł ó wny (price / erning) cena 1 akcji / zysk 1 akcji
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadanie 1 Tabela 1.19 Komponenty poszczeg ó lnych poziom ó w wyniku finansowego i wska ź nika  produktywno ś ci (kr ąż enia) maj ą tku w cenach stałych w rozpatrywanym  przedsi ę biorstwie w latach 1995–1997 (w tys. zł) zapasy - 1000 nale ż no ś ci - 1600 ś rodki pieni ęż ne – 1000 Rozwi ą zanie: 1. wska ź niki dynamiki sprzeda ż y – (przychody ze sprzeda ż y YY / przychody ze  sprzeda ż y XX) * 100% a) 1996 / 1995 % 9 , 102 % 100 * 39900 41040 = = W DS
Image of page 2
b) 1997 / 1995 c) 1997 / 1996 2. wska ź niki dynamiki pozostałych przychod ó w operacyjnych:  3. wska ź niki rentowno ś ci: a) eksploatacyjny b) operacyjny c) gospodarczej d) całkowity e) bilansowy Zysk na sprzeda ż y = przychody ze sprzeda ż y – koszty własne sprzeda ż y Zysk   operacyjny   =   zysk   na   sprzeda ż y   +   przychody   operacyjne   –   koszty  operacyjne Zysk na działalno ś ci gospodarczej = zysk operacyjny + przychody finansowe –   koszty finansowe Zysk brutto = zysk na działalno ś
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern