{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Elementy składowe sprawozdania finansowego: - rachunek wyników - bilans - przepływy pieniężne - informacja dodatkowa - sprawozdanie zarządu z działalności Analiza pionowa   – czyli struktury, gdzie razem aktywa stanowią 100 % (dotyczy  bilansu i rachunku wyników) Analiza pozioma  – to majątek i źródła jego finansowania. To jest grupa lub pozycja  przeanalizowana   w   kontekście   różnych   grup   czasowych,   w   układzie:   miesięcy,  kwartałów, lat ANALIZA WSKAŹNIKOWA 1.        wskaźniki rentowności      – (I grupa) a) ROA  – wskaźnik rentowności aktywów b) ROE  – wskaźnik rentowności kapitału własnego Wskaźniki te mówią nam ile groszy zysku przyniesie nam 1 złotówka nakładu. 2.        wskaźniki płynności      – (II grupa) a) wskaźnik płynności bieżącej (ogólnej) majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe b) szybki wskaźnik płynności majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe c) bardzo szybki wskaźnik płynności majątek obrotowy – zapasy – należności / zobowiązania krótkoterminowe 3.        wskaźnik obrotowości = efektywności = sprawnego działania      – (III grupa) a) spływ należności średni stan należności * 365 / sprzedaż b) spłata zobowiązań średni stan zobowiązań * 365 / zakup c) rotacja zapasów średni stan zapasów * 365 / koszt własny sprzedaży 4.        wskaźniki zadłużenia i obsługi długu      – (IV grupa) proporcja kapitału obcego do kapitału własnego (lub do pasywów) 5.        wskaźniki rynku kapitałowego      – (V grupa) a) główny (price / erning) cena 1 akcji / zysk 1 akcji
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Zadanie 1 Tabela 1.19 Komponenty poszczególnych poziomów wyniku finansowego i wskaźnika  produktywności (krążenia) majątku w cenach stałych w rozpatrywanym  przedsiębiorstwie w latach 1995–1997 (w tys. zł) zapasy - 1000 należności - 1600 środki pieniężne – 1000 Rozwiązanie: 1. wskaźniki dynamiki sprzedaży – (przychody ze sprzedaży YY / przychody ze  sprzedaży XX) * 100% a) 1996 / 1995 % 9 , 102 % 100 * 39900 41040 = = W DS
Background image of page 2
b) 1997 / 1995 c) 1997 / 1996 2. wskaźniki dynamiki pozostałych przychodów operacyjnych:  3. wskaźniki rentowności: a) eksploatacyjny b) operacyjny c) gospodarczej d) całkowity e) bilansowy Zysk na sprzedaży = przychody ze sprzedaży – koszty własne sprzedaży Zysk   operacyjny   =   zysk   na   sprzedaży   +   przychody   operacyjne   –   koszty  operacyjne Zysk na działalności gospodarczej = zysk operacyjny + przychody finansowe –  koszty finansowe Zysk brutto = zysk na działalności gospodarczej + zyski nadzwyczajne – straty  nadzwyczajne Zysk netto = zysk brutto – podatek dochodowy od osób prawnych
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

Analiza finansowa przedsiębiorstw - zadania (12 stron)

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online