WZ
Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych

Analiza pionowa i pozioma sprawozdań...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDA Ń   FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN WIELKO Ś CI BILANSOWYCH W  CZASIE Sporz ą dzanie   sprawozda ń   finansowych   okre ś la   ustawa   z   dnia   29   wrze ś nia   1994   roku   o  rachunkowo ś ci.  Sprawozdanie finansowe składa si ę  z: 1. bilansu  2. rachunku zysk ó w i strat 3. sprawozdania z przepływu  ś rodk ó w pieni ęż nych 4. informacji dodatkowej Przedsi ę biorstwa zgodnie z ustaw ą  o rachunkowo ś ci, niezale ż nie od formy organizacyjnej, prawnej i  własno ś ciowej, zobowi ą zane s ą  do sporz ą dzania sprawozda ń  finansowych na dzie ń  ko ń cz ą cy rok  obrotowy lub na inny dzie ń  zamkni ę cia ksi ą g rachunkowych. Sprawozdania z przepływu  ś rodk ó pieni ęż nych sporz ą dzaj ą  tylko te jednostki, o kt ó rych mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowo ś ci, tj: - banki oraz ubezpieczyciele - jednostki   działaj ą ce   na   podstawie   przepis ó w   prawa   o   publicznym   obrocie   papierami  warto ś ciowymi i funduszach powierniczych - sp ó łki akcyjne - pozostałe   jednostki,   kt ó re   w   poprzedzaj ą cym   roku   obrotowym,   za   kt ó ry   sporz ą dzono  sprawozdanie   finansowe   osi ą gn ę ły   lub   przekroczyły   granic ę   dw ó ch   z   trzech   nast ę puj ą cych  wielko ś ci: ś rednioroczne zatrudnienie – 50 os ó b suma aktyw ó w bilansu na koniec roku obrotowego – r ó wnowarto ść  w walucie polskiej 1 000  000 ECU przych ó d netto ze sprzeda ż y towar ó w i produkt ó w oraz operacji finansowych za rok obrotowy    r ó wnowarto ść   w   walucie   polskiej   3 000 000 ECU Sprawozdanie   z   działalno ś ci   w   roku   obrotowym   powinno   zawiera ć   informacje o: wa ż niejszych wydarzeniach, w tym r ó wnie ż  inwestycjach, maj ą cych istotny wpływ na działalno ść   jednostki, kt ó re nast ą piły w roku obrotowym lub s ą  przewidywane na lata nast ę pne przewidywanym rozwoju jednostki wa ż niejszych osi ą gni ę ciach w dziedzinie bada ń  i rozwoju technicznego aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej B I L A N S Bilans   zawiera   informacje   o   stanie   zasob ó w   maj ą tkowych   przedsi ę biorstwa   i   ź r ó dłach   ich  finansowania. Istota   bilansu   wyra ż a   si ę   w   jego   r ó wnowadze   mi ę dzy   maj ą tkiem   (aktywami)   i   ź r ó dłami   jego  finansowania (pasywami). 
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

A k t y w a P a s y w a  A. Maj ą tek trwały I. Warto ś ci niematerialne i prawne II. Rzeczowy maj ą tek trwały III. Finansowy maj ą tek trwały IV. Nale ż no ś ci długoterminowe B. Maj ą tek obrotowy I. Zapasy II. Nale ż no ś ci i roszczenia III. Papiery warto ś ciowe      Przeznaczone do obrotu IV. Ś rodki pieni ęż ne C.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • Kowalski

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern