Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych

Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ  FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W  CZASIE Sporządzanie   sprawozdań   finansowych   określa   ustawa   z   dnia   29   września   1994   roku   o  rachunkowości.  Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. bilansu  2. rachunku zysków i strat 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 4. informacji dodatkowej Przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od formy organizacyjnej, prawnej i  własnościowej, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień kończący rok  obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z przepływu środków  pieniężnych sporządzają tylko te jednostki, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości, tj: - banki oraz ubezpieczyciele - jednostki   działające   na   podstawie   przepisów   prawa   o   publicznym   obrocie   papierami  wartościowymi i funduszach powierniczych - spółki akcyjne - pozostałe   jednostki,   które   w   poprzedzającym   roku   obrotowym,   za   który   sporządzono  sprawozdanie   finansowe   osiągnęły   lub   przekroczyły   granicę   dwóch   z   trzech   następujących  wielkości: średnioroczne zatrudnienie – 50 osób suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 1 000  000 ECU przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy    równowartość   w   walucie   polskiej   3 000 000 ECU Sprawozdanie   z   działalności   w   roku   obrotowym   powinno   zawierać   informacje o: ważniejszych wydarzeniach, w tym również inwestycjach, mających istotny wpływ na działalność  jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane na lata następne przewidywanym rozwoju jednostki ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej B I L A N S Bilans   zawiera   informacje   o   stanie   zasobów   majątkowych   przedsiębiorstwa   i   źródłach   ich  finansowania. Istota   bilansu   wyraża   się   w   jego   równowadze   między   majątkiem   (aktywami)   i   źródłami   jego  finansowania (pasywami). 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
A k t y w a P a s y w a  A. Majątek trwały I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowy majątek trwały III. Finansowy majątek trwały IV. Należności długoterminowe B. Majątek obrotowy I. Zapasy II. Należności i roszczenia III. Papiery wartościowe      Przeznaczone do obrotu IV. Środki pieniężne C. Rozliczenia międzyokresowe  (czynne) A. Kapitał własny I. Kapitał podstawowy II. Należne lecz nie wniesione             wkłady   na   poczet   kapitału      
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 6

Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online