Analiza strategiczna firmy (9 stron)

Analiza strategiczna firmy (9 stron) -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. To właśnie dobrej strategii  wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces, a co najmniej równie wiele niepowodzeń  można wyjaśnić strategicznymi błędami w zarządzaniu. Analiza strategiczna to postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena  aktualnie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania, z drugiej strony zaś wytyczenie  możliwych kierunków dalszej działalności, w związku z zaobserwowanymi zmianami w bliższym i  dalszym otoczeniu. Analiza strategiczna koncentruje się głównie na funkcji diagnostycznej,  odniesionej zarówno do czynników otoczenia, jak działalności samej firmy, w wyraźnie zaś mniejszym  stopniu dotyczy restrukturyzacji i rozwoju. Funkcja diagnostyczna wskazuje jakie są uwarunkowania  zewnętrzne, w jakich dziedzinach może się badana firma rozwijać i skutecznie rywalizować z  konkurentami. Funkcja projekcyjna sprowadza się jedynie do przedstawienia ogólnego zarysu  podstawowych wariantów przyszłych rozwiązań strategicznych. Analiza strategiczna nie zastępuje  prognozowania i planowania działalności, a jedynie wstępnie określa przyszłe strategie firmy, mając  na uwadze wyniki diagnozy. Generalnie zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne  przedsiębiorstwa i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości i błędów, ale  służy również celom planistycznym. Zakres analizy strategicznej można odnieść do trzech obszarów : - makrootoczenia - sektora - firmy Analiza makrootoczenia  dotyczy badania różnorodnych czynników zewnętrznych, np.:  ekonomicznych, społeczno – demograficznych, politycznych, militarnych. Analiza sektorowa  zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną  atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Analiza firmy  ma charakter generalnej oceny organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa i  dlatego ten kierunek badań nosi nazwę analizy strategicznej firmy. Zakres tych badań jest bardzo szeroki i powinien obejmować wszystkie główne rodzaje  działalności wewnętrznej firmy : ekonomiczno – finansowej, organizacyjnej, personalnej,  marketingowej, technicznej i produkcyjnej. W praktyce gospodarczej analiza strategiczna firmy zwykle  sprowadza się do oceny jej kondycji finansowej ( mając na uwadze przede wszystkim  kompleksowe wyniki ekonomiczne ), badania efektywności działalności  produkcyjnej i marketingu. Do specyficznych metod analizy strategicznej należą : analiza kluczowych czynników sukcesu, model łańcucha wartości, model cyklu życia produktu 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 10

Analiza strategiczna firmy (9 stron) -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online