Analiza strategiczna firmy (9 stron)

Analiza strategiczna firmy (9 stron) - . ,

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY Strategia jest jednym z podstawowych instrument ó w zarz ą dzania. To wła ś nie dobrej strategii  wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzi ę cza sw ó j sukces, a co najmniej r ó wnie wiele niepowodze ń   mo ż na wyja ś ni ć  strategicznymi bł ę dami w zarz ą dzaniu. Analiza strategiczna to post ę powanie badawcze, kt ó rego celem jest z jednej strony ocena  aktualnie realizowanej przez przedsi ę biorstwo strategii zarz ą dzania, z drugiej strony za ś  wytyczenie  mo ż liwych kierunk ó w dalszej działalno ś ci, w zwi ą zku z zaobserwowanymi zmianami w bli ż szym i  dalszym otoczeniu. Analiza strategiczna koncentruje si ę  gł ó wnie na funkcji diagnostycznej,  odniesionej zar ó wno do czynnik ó w otoczenia, jak działalno ś ci samej firmy, w wyra ź nie za ś  mniejszym  stopniu dotyczy restrukturyzacji i rozwoju. Funkcja diagnostyczna wskazuje jakie s ą  uwarunkowania  zewn ę trzne, w jakich dziedzinach mo ż e si ę  badana firma rozwija ć  i skutecznie rywalizowa ć  z  konkurentami. Funkcja projekcyjna sprowadza si ę  jedynie do przedstawienia og ó lnego zarysu  podstawowych wariant ó w przyszłych rozwi ą za ń  strategicznych. Analiza strategiczna nie zast ę puje  prognozowania i planowania działalno ś ci, a jedynie wst ę pnie okre ś la przyszłe strategie firmy, maj ą na uwadze wyniki diagnozy. Generalnie zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne  przedsi ę biorstwa i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych nieprawidłowo ś ci i bł ę d ó w, ale  słu ż y r ó wnie ż  celom planistycznym. Zakres analizy strategicznej mo ż na odnie ść  do trzech obszar ó w : - makrootoczenia - sektora - firmy Analiza makrootoczenia  dotyczy badania r óż norodnych czynnik ó w zewn ę trznych, np.:  ekonomicznych, społeczno – demograficznych, politycznych, militarnych. Analiza sektorowa  zajmuje si ę  badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsi ę biorstwa oraz ocen ą   atrakcyjno ś ci sektora, w kt ó rym firma działa lub do kt ó rego zamierza wej ść .
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Analiza firmy  ma charakter generalnej oceny organizacji i funkcjonowania przedsi ę biorstwa i  dlatego ten kierunek bada ń  nosi nazw ę  analizy strategicznej firmy. Zakres tych bada ń  jest bardzo szeroki i powinien obejmowa ć  wszystkie gł ó wne rodzaje  działalno ś ci wewn ę trznej firmy : ekonomiczno – finansowej, organizacyjnej, personalnej,  marketingowej, technicznej i produkcyjnej. W praktyce gospodarczej analiza strategiczna firmy zwykle  sprowadza si ę  do oceny jej kondycji finansowej ( maj ą c na uwadze przede wszystkim  kompleksowe wyniki ekonomiczne ), badania efektywno ś ci działalno ś ci  produkcyjnej i marketingu. Do specyficznych metod analizy strategicznej
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern