Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych – Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Analiza wskaźnikowa przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych: - bilans - sprawozdań z dochodów i kosztów - sprawozdań przepływów pieniężnych Wskaźnikami zainteresowani są - osoby zarządu - kredytodawcy (np. bank) - akcjonariusze Podstawowy podział wskaźników, pozwala wyróżnić cztery grupy: - analiza płynności finansowej - analiza zadłużenia - analiza rentowności - sprawność działania (funkcjonowania) przedsiębiorstwa I. Wskaźniki oceny płynności finansowej firmy Do oceny zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań służą następujące wskaźniki: - wskaźnik płynności bieżącej = (aktywa bieżące)/(pasywa bieżące) - wskaźnik szybki = (gotówka + należności)/(pasywa bieżące) Nazwa wskaźnika Rok 1997 1998 1999 2000 W. płynności bieżącej 1,68 2,07 3,13 3,51 W. szybki 1,26 1,17 1,83 2,07 Wskaźnik płynności bieżącej umożliwia ocenę czy następujące w firmie zobowiązania mogłyby  być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych. Firma ABC wykazuje z roku na rok wzrost tego wskaźnika, co oznacza poprawę finansową tej  firmy. Patrząc np. w roku 1998, wartość wskaźnika wynosi 2,07, co oznacza, że środki, które ta firma  posiada wystarczają na ponad dwukrotne pokrycie zobowiązań. W roku 1999 oraz 2000 występuje  zbyt wysoka jego wartość, co oznacza, że ta firma w niedostatecznym stopniu finansuje swoją bieżącą  działalność ze źródeł zewnętrznych. Wskaźnik szybki może być nieznacznie niższy od wskaźnika płynności bieżącej. Niestety firma  ABC w trzech ostatnich latach większość środków pieniężnych miała „zamrożoną” w zapasach. II. Ocena stopnia zadłużenia firmy Zadłużenie przedsiębiorstwa może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy. Krótkoterminowy związany jest z oceną płynności finansowej przedsiębiorstwa, natomiast  długoterminowy z oceną wypłacalności firmy (związany z działalnością inwestycyjno – rozwojową) W ocenie zadłużenia korzystamy z następujących wskaźników:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
- wskaźnika ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem)/(aktywa ogółem) - wskaźnika zadłużenia kapitału = (zobowiązania ogółem)/(kapitał własny) Do oceny możliwości obsługi długu: - wskaźnik pokrycia obsługi długu = (zysk netto)/(raty kredytu + odsetki) - wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym = (kapitał własny)/(majątek ogółem)  Zobowiązania ogółem = pasywa bieżące + kredyt długoterminowy Kapitał własny = kapitał akcyjny + zysk zatrzymany Nazwa wskaźnika Rok 1997 1998 1999 2000 W. ogólnego zadłużenia 0,45 0,44 0,36 0,29 W. zadłużenia kapitału
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 9

Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online