Etapy analizy strategicznej (9 stron)

Etapy analizy strategicznej (9 stron) - Analizastrategiczna...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Etapy analizy strategicznej
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Analiza strategiczna  jest zbiorem działa ń  wykorzystuj ą cych zar ó wno metody ilo ś ciowe jak i  jako ś ciowe z r óż nych dziedzin, tj. ekonomii, finans ó w, psychologii, statystyki, marketingu, kt ó re maj ą   na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontacj ę  danych dotycz ą cych zar ó wno samej organizacji jak i  jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej maj ą  umo ż liwi ć  przewidzenie i ocen ę  przyszłych stan ó przedsi ę biorstwa i jego otoczenia z punku widzenia mo ż liwo ś ci przetrwania i rozwoju. Innymi słowy,  wynikiem analizy strategicznej ma by ć  sformułowanie optymalnego wariantu strategii gospodarczej  przedsi ę biorstwa. Analiza strategiczna składa si ę  z nast ę puj ą cych etap ó w: 1. analizy otoczenia; 2. analizy zasob ó w przedsi ę biorstwa: 3. formułowania misji i wariant ó w strategicznych; 4. analizy wariant ó w strategicznych pod k ą tem przyj ę tego kryterium decyzyjnego; 5. wyboru og ó lnej strategii gospodarczej przedsi ę biorstwa. I ETAP – ANALIZA OTOCZENIA Analiza otoczenia   jest z punktu widzenia opracowania przyszłej strategii przedsi ę biorstwa  niezwykle   wa ż na,   poniewa ż   odpowiednie   zachowanie   organizacji   na   rynku   to   nic   innego   jak  odpowied ź  na zmiany zachodz ą ce w otoczeniu. Analiza otoczenia polega na stałym i kompleksowym  monitorowaniu czynnik ó w determinuj ą cych makro- i mikrootoczenie przedsi ę biorstwa, kt ó rego celem  jest zidentyfikowanie potencjalnych szans i zagro ż e ń  osi ą gni ę cia zamierzonych cel ó w. Przetworzone  w wyniku analizy informacje i sygnały z otoczenia stanowi ą  dla przedsi ę biorstwa solidn ą  podstaw ę  do  racjonalnego planowania przyszłego rozwoju firmy.  Na analiz ę  otoczenia składa si ę  analiza: makrootoczenia; mikrootoczenia. Makrootoczenie  stanowi ą  czynniki ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, polityczno- prawne, społeczno-kulturowe, kt ó re wywieraj ą  wpływ na wszystkie podmioty działaj ą ce na rynku.  Pomimo   ż e   przedsi ę biorstwo   w   wi ę kszo ś ci   przypadk ó w   nie   jest   w   stanie   zmieni ć   warunk ó makrootoczenia - kt ó re wydaj ą  si ę  takie same dla całej gospodarki - nie mo ż e ono zignorowa ć  jego 
Image of page 2
analizy.   Planowanie   optymalnej   strategii   przedsi ę biorstwa   jest   ś ci ś le   uzale ż nione   od   identyfikacji  przyszłych zmian w całej gospodarce.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern