Etapy analizy strategicznej (9 stron)

Etapy analizy strategicznej (9 stron) -...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Etapy analizy strategicznej
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Analiza strategiczna  jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i  jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają  na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno samej organizacji jak i  jej otoczenia. Wyniki analizy strategicznej mają umożliwić przewidzenie i ocenę przyszłych stanów  przedsiębiorstwa i jego otoczenia z punku widzenia możliwości przetrwania i rozwoju. Innymi słowy,  wynikiem analizy strategicznej ma być sformułowanie optymalnego wariantu strategii gospodarczej  przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna składa się z następujących etapów: 1. analizy otoczenia; 2. analizy zasobów przedsiębiorstwa: 3. formułowania misji i wariantów strategicznych; 4. analizy wariantów strategicznych pod kątem przyjętego kryterium decyzyjnego; 5. wyboru ogólnej strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. I ETAP – ANALIZA OTOCZENIA Analiza otoczenia   jest z punktu widzenia opracowania przyszłej strategii przedsiębiorstwa  niezwykle   ważna,   ponieważ   odpowiednie   zachowanie   organizacji   na   rynku   to   nic   innego   jak  odpowiedź na zmiany zachodzące w otoczeniu. Analiza otoczenia polega na stałym i kompleksowym  monitorowaniu czynników determinujących makro- i mikrootoczenie przedsiębiorstwa, którego celem  jest zidentyfikowanie potencjalnych szans i zagrożeń osiągnięcia zamierzonych celów. Przetworzone  w wyniku analizy informacje i sygnały z otoczenia stanowią dla przedsiębiorstwa solidną podstawę do  racjonalnego planowania przyszłego rozwoju firmy.  Na analizę otoczenia składa się analiza: makrootoczenia; mikrootoczenia. Makrootoczenie  stanowią czynniki ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, polityczno- prawne, społeczno-kulturowe, które wywierają wpływ na wszystkie podmioty działające na rynku.  Pomimo   że   przedsiębiorstwo   w   większości   przypadków   nie   jest   w   stanie   zmienić   warunków  makrootoczenia - które wydają się takie same dla całej gospodarki - nie może ono zignorować jego 
Background image of page 2
analizy.  Planowanie  optymalnej  strategii  przedsiębiorstwa  jest  ściśle  uzależnione   od   identyfikacji  przyszłych zmian w całej gospodarce. Analiza makrootoczenia powinna odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: 1. Jak kształtują się podstawowe wielkości ekonomiczne w danej branży w stosunku do  ogólnej koniunktury w gospodarce? 2.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 10

Etapy analizy strategicznej (9 stron) -...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online