Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa  Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają  odpowiednio na zmian  wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są  rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania  finansowe ilustrujące aktualną sytuację majątkową i finansową. Z kolei przy pomocy sprawozdań  finansowych możemy konstruować pewne wskaźniki, które charakteryzują różne aspekty  działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Praca ta stanowi opracowanie najważniejszych i  najczęściej wykorzystywanych wskaźników, a  będą to : WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA  W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasady  racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową.  PŁYNNOŚĆ FINANSOWA 1. charakteryzuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań ( tzn. tych, które są płatne w ciągu roku). Analiza płynności prowadzona w długich okresach dotyczy z  kolei efektywności inwestycji; 2. jest to inaczej zdolność płatnicza firmy; 3. oznacza zdolność przedsiębiorstwa do upłynnienia jego aktywów Aktywa płynne  to takie, które są zbywalne na rynku i można je szybko i łatwo zamienić na gotówkę,  bez ryzyka straty kapitałowej. Poszczególne składniki aktywów maja różny stopień płynności. Do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się najczęściej dwa wskaźniki: A) wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)                                                           aktywa bieżące wskaźnik płynności bieżącej =                              1,2< CR <2,0                                                      zobowiązania bieżące   Do aktywów bieżących zalicza się: -zapasy, należności, środki pieniężne, krótkoterminowe papiery  wartościowe . Zobowiązania bieżące są elementem pasywów . Wskaźnik   CR   informuje nas, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. O dobrej  płynności firmy świadczy taki stan w którym wartość aktywów bieżących, jest wyższa od wartości  zobowiązań bieżących. Oznacza to, że wartość wskaźnika   powinna być większa   od 1 . Optymalna  wielkość wskaźnika  powinna   mieścić się w przedziale  1,2 do 2,0.   Jednak w różnych rodzajach  działalności gospodarczej, w różnych  branżach, występują specyficzne warunki kształtujące płynność 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Ocena kondycji finansowej przedsi&Auml;™biorstwa -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online