Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19

Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: S P I S T R E Ś C I 1. OCENA KONDYCJI EKONOMICZNO- FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA ................ 2 1.1. M ETODY OCENY KONDYCJI EKONOMICZNO- FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA .......................................2 1.2. P ODSTAWOWE WIELKOŚCI KSZTAŁTUJĄCE I CHARAKTERYZUJĄCE WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ...........................................................................................................................7 1.3. O CENA STANU AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW EKONOMICZNO- FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ..........................................................................................................................10 1.4. A NALIZA I OCENA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ..........................................................................11 2. ANALIZA EKONOMICZNA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ...................................... 12 2.1. P RZEGLĄD METOD I TECHNIK WARTOŚCIOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA .................................................12 2.2. D OCHODOWE METODY WYCENY ...................................................................................................14 2.3. M AJĄTKOWE METODY WYCENY ...................................................................................................19 1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i obowiązkowe minimum podstawowego zakresu badań ekonomicznych. Kondycja ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa, czyli jego sytuacja finansowa i stan sprawności techniczno - ekonomicznej, stanowi bowiem odzwierciedlenie poziomu efektywności gospodarowania we wszystkich obszarach jego działalności 1 . Jednym z trzech podstawowych wskaźników oceniających efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa jest Rentowność Aktywów ( ROI ) - zwana również rentownością majątku - określa ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku 2 . Bardzo ważnym wskaźnikiem oceniającym opłacalność zaangażowanego kapitału w finansowaniu całości majątku jest rentowność kapitału własnego ( ROE ) 3 . Elementem bezpośrednim tworzącym zysk jest realizacja sprzedaży. Celowym zatem byłoby porównanie ze sobą tych dwóch wielkości. Wskaźnikiem, który to umożliwia jest rentowność sprzedaży ( ROS ) . Wskaźnik ten informuje o udziale zysku w wartości sprzedaży Równanie 1-A ROI zysk sprzedażnetto sprzedażnetto maj tek ROS TOT = × = × ą Wszystkie wymienione czynniki determinujące kształtowanie się wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) można ująć posługując się tzw. modelem analizy kapitału własnego (ROE) można ująć posługując się tzw....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Ocena kondycji finansowo - ekonomicznej przedsiębiorstwa (19

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online