Projekt systemu zarzÄ…dzania agencji reklamowej (34 strony)

Projekt systemu zarzÄ…dzania agencji reklamowej (34 strony)

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Projekt systemu zarzdzania agencji reklamowej 1) Profil firmy Nasza firma jest agencj reklamow. Pocztkowym obszarem jej dziaania jest wojewdztwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar caej Polski a w przyszoci na Europ. Centrala spki znajduje si w Warszawie, obecnie powstaj trzy pododdziay w trzech miastach wojewdztwa mazowieckiego: Ostroce, Radomiu, Siedlcach. W miar rozwoju i objcia obszarem dziaania caego kraju, Polska zostanie podzielona na 4 regiony. W kadym regionie bdzie funkcjonowa jedno biuro regionalne, pod ktre podlega bd pododdziay w wikszych miastach regionu (maksymalnie trzy). Agencja wiadczy usugi tzw. full service, to znaczy: zajmuje si porednictwem midzy zleceniodawc a kanaem reklamy we wszystkich moliwych zagadnieniach reklamowo - marketingowych, projektowaniem rodkw reklamy (tzn. projektowanie spotw telewizyjnych i radiowych, plakatw, katalogw, ulotek, szyldw reklamowych, bildboardw, reklam prasowych i innych materiaw reklamowych), doradztwem w zakresie reklamy, badaniem rynku reklamowego, prowadzeniem polityki reklamowej zleceniodawcy (planowanie i opracowywanie koncepcji reklamy), organizowaniem i prowadzaniem kampanii reklamowych, zarzdzaniem budetem reklamowym zleceniodawcy i badaniem skutecznoci reklamy. W przyszoci spka planuje obj zakresem swoich dziaa rwnie produkcj spotw telewizyjnych i radiowych oraz usugi drukarskie. Agencja nie specjalizuje si w konkretnej brany czy grupie docelowej jest elastyczna i dostosowuje si do wymaga klienta. 2) Forma prawna i struktura wasnoci Nazwa firmy: REKLAND Spka z ograniczon odpowiedzialnoci Wybrana przez nas forma prawna to Spka z ograniczon odpowiedzialnoci. Spka z o.o. jest spk kapitaow i w odrnieniu od spek osobowych (spka cywilna, jawna, komandytowa) odpowiada wobec wierzycieli tylko caym majtkiem spki, a nie wsplnikw (z wyjtkiem wierzytelnoci wobec Skarbu Pastwa). Poza tym osobowo prawna i wysoki kapita zaoycielski (bdzie powikszany w miar rozwoju spki) zwiksza nasze zaufanie wobec bankw i klientw. Spka z o.o. daje due moliwoci finansowe z sumowania udziaw kadego wsplnika. Dziaalnoci spki zajmuje si zarzd, ktry nie musi skada si ze wsplnikw. Daje Nam to moliwo zatrudnienia profesjonalistw w dziedzinie zarzdzania. Kontrol nad zarzdem bdzie moliwo zatrudnienia profesjonalistw w dziedzinie zarzdzania....
View Full Document

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 33

Projekt systemu zarzÄ…dzania agencji reklamowej (34 strony)

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online