Projekt systemu zarzÄ…dzania agencji reklamowej (34 strony)

Projekt systemu zarzÄ…dzania agencji reklamowej (34 strony)

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

Projekt systemu zarz ą dzania agencji  reklamowej
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1)  Profil firmy Nasza firma jest agencj ą  reklamow ą . Pocz ą tkowym obszarem jej działania jest wojew ó dztwo  mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszło ś ci na Europ ę . Centrala  sp ó łki znajduje si ę  w Warszawie, obecnie powstaj ą  trzy pododdziały w trzech miastach wojew ó dztwa  mazowieckiego: Ostroł ę ce, Radomiu, Siedlcach. W miar ę  rozwoju i obj ę cia obszarem działania całego  kraju, Polska zostanie podzielona na 4 regiony. W ka ż dym regionie b ę dzie funkcjonowa ć  jedno biuro  regionalne, pod kt ó re podlega ć  b ę d ą  pododdziały w wi ę kszych miastach regionu (maksymalnie trzy).  Agencja   ś wiadczy   usługi   tzw.     full   service,   to   znaczy:   zajmuje   si ę   po ś rednictwem   mi ę dzy  zleceniodawc ą   a   kanałem   reklamy   we   wszystkich   mo ż liwych   zagadnieniach   reklamowo   -  marketingowych,   projektowaniem   ś rodk ó w   reklamy   (tzn.   projektowanie   spot ó w   telewizyjnych   i  radiowych,   plakat ó w,   katalog ó w,   ulotek,   szyld ó w   reklamowych,   bildboard ó w,   reklam   prasowych   i  innych materiał ó w reklamowych), doradztwem w zakresie reklamy, badaniem rynku reklamowego,  prowadzeniem polityki reklamowej zleceniodawcy (planowanie i opracowywanie koncepcji reklamy),  organizowaniem   i   prowadzaniem   kampanii   reklamowych,   zarz ą dzaniem   bud ż etem   reklamowym  zleceniodawcy   i   badaniem   skuteczno ś ci   reklamy.   W   przyszło ś ci   sp ó łka   planuje   obj ąć   zakresem  swoich działa ń  r ó wnie ż  produkcj ę  spot ó w telewizyjnych i radiowych oraz usługi drukarskie. Agencja  nie specjalizuje si ę   w konkretnej bran ż y czy grupie docelowej – jest elastyczna i dostosowuje si ę  do  wymaga ń  klienta.   2)  Forma prawna i struktura własno ś ci Nazwa firmy: REKLAND Sp ó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ś ci ą Wybrana przez nas forma prawna to Sp ó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ś ci ą . Sp ó łka z o.o.  jest sp ó łk ą  kapitałow ą  i w odr óż nieniu od sp ó łek osobowych (sp ó łka cywilna, jawna, komandytowa)  odpowiada   wobec   wierzycieli   tylko   całym   maj ą tkiem   sp ó łki,   a   nie   wsp ó lnik ó w   (z   wyj ą tkiem  wierzytelno ś ci wobec Skarbu Pa ń stwa). Poza tym osobowo ść  prawna i wysoki kapitał zało ż ycielski  (b ę dzie powi ę kszany w miar ę  rozwoju sp ó łki) zwi ę ksza nasze zaufanie wobec bank ó w i klient ó w.  Sp ó łka   z   o.o.   daje   du ż e   mo ż liwo ś ci   finansowe   z   sumowania   udział ó w   ka ż dego   wsp ó lnika.  Działalno ś ci ą  sp ó łki zajmuje si ę
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • Kowalski

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern