Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 str

Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 str

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
          Analiza sytuacji majątkowej i finansowej  przedsiębiorstwa - pionowa i pozioma ocena aktywów i  pasywów bilansu                                                                                                             
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
                 Tabela nr. 1. Bilans analityczny spółki akcyjnej "X" Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Odchylenia   w tyś. zł. % w tyś. zł. % w tyś. zł. % AKTYWA         Majątek trwały netto 27.000 56,25 32.000 58,18 5.000 18,52            -Wartości niematerialne i prawne 1.000 2,08 1.300 2,36 300 30,00  -Rzeczowy majątek trwały 24.500 51,04 29.000 52,73 4.500 18,37  -Finansowy majątek trwały 1.500 3,13 1.700 3,09 200 13,33  -Należności długoterminowe 0 0,00 0 0,00 0 0,00               Majątek obrotowy 21.000 43,75 23.000 41,82 2.000 9,52            -Zapasy 11.000 22,92 12.000 21,82 1.000 9,09  -Należności i roszczenia 6.000 12,50 5.000 9,09 -1.000 -16,67  -Papiery wartościowe przeznaczone do  obrotu  1.500 3,12 2.500 4,55 1.000 66,67  -Środki pieniężne 2.000 4,17 3.000 5,45 1.000 50,00  -Rozliczenia międzyokresowe 500 1,04 500 0,91 0 0,00               RAZEM AKTYWA 48.000 100,00 55.000 100,00 7.000 14,58 PASYWA         Kapitał własny 23.900 49,79 26.500 48,18 2.600 10,88            -Kapitał podstawowy (akcyjny) 18.000 37,50 18.000 32,73 0 0,00  -Rezerwy kapitałowe 1.400 2,92 3.500 6,36 2.100 150,00  -Rezerwy z zysku 4.500 9,38 5.000 9,09 500 11,11               Zobowiązania długoterminowe 8.400 17,50 10.400 18,91 2.000 23,81               Zobowiązania któtkoterminowe 15.700 32,71 18.100 32,91 2.400 15,29
Background image of page 2
               -Kredyty 15.000 31,25 17.100 31,09 2.100 14,00  -Zobowiązania, fundusze specjalne 500 1,04 700 1,27 200 40,00  -Zobowiązania wynikające z podziału  zysku 200 0,42 300 0,55 100 50,00               RAZEM PASYWA 48.000 100,00 55.000 100,00 7.000 14,58 Tabela nr. 2. Analityczne zestawienie wyniku finansowego spółki akcyjnej "X" Lp. Wyszczególnienie Rok poprzedni Rok bieżący Odchylenia     w tyś. zł. % w tyś. zł. % w tyś. zł. % 1 Przychody ze sprzedaży  towarów i produktów 18.000 100,00 18.500 100,00 500 2,78 2 Koszt sprzedanych  towarów i produktów 10.500 58,33 10.950 59,19 450 4,29 3 Wynik brutto na  sprzedaży 7.500 41,67 7.550 40,81 50 0,67 4 Koszty sprzedaży i  koszty ogólne zarządu 6.000 33,33 6.025 32,57 25 0,42 5 Wynik na sprzedaży 1.500 8,33 1.525 8,24 25 1,67 6 Pozostałe przychody  operacyjne 0 0 0 0 0 0 7 Pozostałe koszty  operacyjne 0 0 0 0 0 0 8 Wynik na pozostałej  działalności  gospodarczej 0 0 0 0 0 0 9 Wynik na działalności  operacyjnej 1.500 8,33 1.525 8,24 25 1,67 10 Przychody finansowe 2.500 13,89 4.700 25,41 2.200 88,00   w tym: odsetki do 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 15

Przedsiębiorstwo - analiza pionowa i pozioma bilansu (14 str

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online