Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ZADANIA DOTYCZCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKW I STRAT 1. Podziel ponisze elementy na aktywa i pasywa oraz zalicz je do poszczeglnych kategorii aktyww i pasyww. Czy wszystkie elementy s kategoriami bilansowymi? Kapita odzwierciedlajcy warto nominaln akcji Nalenoci z tytuu dostaw Kredyt bankowy trzyletni Dziaka bdca wasnoci przedsibiorstwa Poyczka dugoterminowa od spki XYZ Rozpoczta budowa nowej hali produkcyjnej Kapita ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej Strata netto roku obrotowego Nie zapacone podatki Wyroby gotowe czekajce na wysyk do odbiorcw Zobowizania z tytuu dostaw surowcw Maszyny i urzdzenia techniczne Obligacje wyemitowane w roku biecym przez spk akcyjn, ktrej dotyczy bilans, o terminie wykupu 6 lat Fundusz przedsibiorstwa Zakupiona przez przedsibiorstwo licencja na uytkowanie programu F-K Koparka Rezerwa na podatek dochodowy od osb prawnych Nalenoci od odbiorcw Posiadane weksle i czeki obce Nie podzielony zysk roku ubiegego Zobowizania z tytuu ubezpiecze spoecznych Posiadane 52-tygodniowe bony skarbowe Zobowizania z tytuu dostaw energii elektrycznej Kredyt bankowy 4 letni Droga wewntrzna Samochd osobowy, zarejestrowany na firm Dwig uytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego (bez opcji wykupu) Rozpoczta budowa magazynu Poyczka udzielona innej spce na okres 3 lat Zobowizania wobec dostawcy pfabrykatw Kredyt bankowy proczny Biurowiec, bdcy wasnoci firmy Kwoty nalene od dzierawicych pomieszczenia w biurowcu rodki pienine na rachunku bankowym Zapas towarw w magazynie Zapacone z gry na rok nastpny skadki ubezpieczeniowe Urzdzenie techniczne A 2.W oparciu o przedstawione poniej dane zestaw: a) bilans przedsibiorstwa, zachowujc waciwe reguy uoenia aktyww i pasyww, b) rachunek wynikw firmy, zachowujc waciw kolejno poszczeglnych pozycji i obliczajc zysk netto. Sprzeda netto 400 Maszyny i urzdzenia 900 Udziay w innej spce 20 Budynki 400 Kapita zapasowy 900 Kredyty obrotowe 30 Posiadane prawa majtkowe 300 Nalenoci 600 Koszty finansowe 25 Kapita zakadowy 500 Przychody finansowe 50 rodki pienine 10 Kredyt bankowy 3-letni 300 Podatek dochodowy 200 Zobowizania wobec dostawcw 60 Koszt wasny prod sprzedanej 320 Zapasy 500 Zysk netto ..... 3.W oparciu o przedstawione poniej dane zestaw: a) bilans przedsibiorstwa, zachowujc waciwe reguy uoenia aktyww i pasyww, b) rachunek wynikw firmy, zachowujc waciw kolejno poszczeglnych pozycji i obliczajc zysk netto....
View Full Document

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 13

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online