{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ZADANIA DOTYCZ Ą CE BILANSU I RACHUNKU  ZYSK Ó W I STRAT 1. Podziel poni ż sze elementy na aktywa i pasywa oraz zalicz je do poszczeg ó lnych kategorii  aktyw ó w i pasyw ó w. Czy wszystkie elementy s ą  kategoriami bilansowymi? Kapitał odzwierciedlaj ą cy warto ść  nominaln ą  akcji Nale ż no ś ci z tytułu dostaw Kredyt bankowy trzyletni Działka b ę d ą ca własno ś ci ą  przedsi ę biorstwa Po ż yczka długoterminowa od sp ó łki XYZ Rozpocz ę ta budowa nowej hali produkcyjnej Kapitał ze sprzeda ż y akcji powy ż ej ich warto ś ci nominalnej Strata netto roku obrotowego Nie zapłacone podatki Wyroby gotowe czekaj ą ce na wysyłk ę  do odbiorc ó w Zobowi ą zania z tytułu dostaw surowc ó w Maszyny i urz ą dzenia techniczne Obligacje wyemitowane w roku bie żą cym przez sp ó łk ę  akcyjn ą , kt ó rej dotyczy bilans,  o terminie  wykupu 6 lat   Fundusz przedsi ę biorstwa Zakupiona przez przedsi ę biorstwo licencja na u ż ytkowanie programu F-K
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Koparka Rezerwa na podatek dochodowy od os ó b prawnych Nale ż no ś ci od odbiorc ó w Posiadane weksle i czeki obce Nie podzielony zysk roku ubiegłego Zobowi ą zania z tytułu ubezpiecze ń  społecznych Posiadane 52-tygodniowe bony skarbowe Zobowi ą zania z tytułu dostaw energii elektrycznej Kredyt bankowy 4 – letni Droga wewn ę trzna Samoch ó d osobowy, zarejestrowany na firm ę D ź wig u ż ytkowany na podstawie umowy leasingu operacyjnego (bez opcji wykupu) Rozpocz ę ta budowa magazynu Po ż yczka udzielona innej sp ó łce na okres 3 lat Zobowi ą zania wobec dostawcy p ó łfabrykat ó w Kredyt bankowy p ó łroczny Biurowiec, b ę d ą cy własno ś ci ą  firmy Kwoty nale ż ne od dzier ż awi ą cych  pomieszczenia w biurowcu Ś rodki pieni ęż ne na rachunku bankowym Zapas towar ó w w magazynie Zapłacone z g ó ry na rok nast ę pny składki ubezpieczeniowe Urz ą dzenie techniczne A 2.W oparciu o przedstawione poni ż ej dane zestaw:
Background image of page 2
a) bilans przedsi ę biorstwa, zachowuj ą c wła ś ciwe reguły uło ż enia aktyw ó w i pasyw ó w, b) rachunek wynik ó w firmy, zachowuj ą c wła ś ciw ą  kolejno ść  poszczeg ó lnych pozycji i obliczaj ą c zysk  netto. Sprzeda ż  netto 400 0 Maszyny i  urz ą dzenia 900 Udziały w innej sp ó łce 20 0 Budynki 400 Kapitał zapasowy 900 Kredyty obrotowe 30 0 Posiadane prawa  maj ą tkowe 300 Nale ż no ś ci 600 Koszty finansowe 25 0 Kapitał zakładowy 500 Przychody  finansowe 50 Ś rodki pieni ęż ne 10 0 Kredyt bankowy 3-letni 300 Podatek  dochodowy 200 Zobowi ą zania wobec  dostawc ó w 60 0 Koszt własny prod  sprzedanej 320 0 Zapasy 500 Zysk netto .....
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Zadania dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat - zadani

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online