Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje (7 stron)

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje (7 stron)

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości 1.  Metody analizy ekonomicznej. a) metoda porównań b) metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych  2. Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa a) pomiar produkcji b) zdolność produkcyjna c) analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania) 3. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa. a) podział kosztów b) układ rodzajowy i układ kalkulacyjny c) próg rentowności d) analiza kosztów pracy 4. Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi a) produkcyjność środków trwałych  b) wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny  5. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa a) aktywa i pasywa  b) pokrycie finansowe majątku trwałego Analiza ekonomiczna  zajmuje się badaniem struktury zjawisk i procesów gospodarczych oraz  przyczyn, które doprowadziły do powstania danego zjawiska czy procesu gospodarczego. Analiza dzieli się na:  strukturalna (bada z jakich cząstek składa się poszczególne zjawisko gosp.)  przyczynowa (źródła powstania przyczyny) Analiza ekonomiczna dzieli się na :  makroekonomiczna (dotyczy zjawisk i procesów w całej gosp.)  mikroekonomiczna (procesy zachodzące w naszej firmie) Celem analizy ekonomicznej  jest dostarczanie danych (dane - ciąg zdarzeń), które są użyte w  procesie decyzyjnym. Analiza ekonomiczna zajmuje się: 1. szeregiem kwestii w przed., wynikami finansowymi 2. wynikiem materialnym (firma handlowa - obrót; firma produkcyjna - wypracowany asortyment  produktów; firma usługowa - asortyment usług) 3. kosztami własnymi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4. postępem technicznym i innowacją 5. możliwościami rozwoju 6. gospodarką środkami trwałymi 7. gospodarką materiałową 8. gospodarką zasobami ludzkimi 9. wartością przedsiębiorstwa, majątkiem firmy Wskaźniki dzielimy ze względu na: 1. cechy pojemności (obszar zjawiska obejmowany przez wskaźnik) wskaźniki syntetyczne, cząstkowe, szczegółowe 2. cechy decyzyjności (możliwość wpływania na kształtowanie się wielkości wsk.) wskaźniki sterowalne - mamy znaczny wpływ na wsk. wskaźniki niesterowalne - wpływ na wskaźnik jest poza kontrolą 3. cechy motywacyjności (na ile wskaźnik zmusza nas do działania)      neutralne - bez względu na jego wielkość nie reagujemy      preferencyjny - gdy wahania tego wskaźnika zmuszają nas do działania Analiza ekonomiczna: a) ex post (dokonywana po fakcie, ocena zjawisk które już zaszły) b) operacyjna (w chwili obecnej) c) ex ante (dotyczy czegoś co się dopiero wydarzy) - taktyczna (do roku) - strategiczna (jak sobie określimy) Etapy analizy ekonomicznej : 1. dokładne określenie przedmiotu analizy
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/01/2010 for the course WZ 254 taught by Professor Kowalski during the Spring '10 term at Aachen University of Applied Sciences.

Page1 / 7

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje (7 stron)

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online