{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cộng hoà xã hội chủ ngh

Cộng hoà xã hội chủ ngh

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam Đ c l p - T do - H nh phúc ộ ậ Kính g i: - Đ ng u ; Ban Giám hi u - BCH Đoàn TN- H i Sinh viên tr ng ĐH Nông nghi p Hà N i ườ Th c hi n s phát đ ng c a Đoàn TN- H i Sinh viên tr ng theo công văn s ườ ngày tháng năm v vi c ng h đ ng bào mi n trung g p lũ l t, câu l c b K t n i ề ệ ủ ộ ồ ộ ế ố xin đăng ký đi quyên góp ng h d i hình th c: ộ ướ - Quyên góp ng h v t d ng cá nhân trong sinh viên ộ ậ ụ - Quyên góp ti n và v t d ng cá nhân
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online