OUMH1603 (Repaired).doc - <KOD KURSUS> SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN SEMESTER JANUARI 2020 OUMH1603 KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21

OUMH1603 (Repaired).doc - <KOD KURSUS> SARJANA MUDA...

This preview shows page 1 - 4 out of 12 pages.

<KOD KURSUS> SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIANSEMESTER JANUARI 2020OUMH1603KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21NO. MATRIKULASI : 951106065549001NO. KAD PENGNEALAN: 951103065549NO. TELEFON: 018 9696 450E-MEL: [email protected]PUSAT PEMBELAJARAN: OUM JOHOR BAHRU0
Background image
1.0 PENGENALANMalaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun dengan pesat semestinyatidak dapat lari daripada isu-isu kehidupan global yang dapat kita lihat sebagai satumasalah kepada hidupan sama ada manusia, flora mahupun fauna. Isu-isu yangpopular pada harini yang dapat kita lihat adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi,perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, ketidaksamaan dan kemiskinanmasih mengancam kedamaian dan kemampanan. Pendidikan KewarganegaraanGlobal (GCED) adalah tindak balas Pertubuhan Pendidikan, Sains dan KebudayaanPertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) terhadap cabaran ini. Ia berfungsidengan memperkasakan pelajar dari semua peringkat umur untuk memahami bahawaini adalah isu global, bukan isu tempatan dan menjadi penggerak aktif masyarakatyang lebih aman, toleran, inklusif, selamat dan mampan.UNESCO yang ditubuhkan pada tahun 1945 bertujuan untuk menyumbang ke arahkedamaian dan keselamatan dengan mempromosikan kerjasama antarabangsa melaluibidang pendidikan, sains dan kebudayaan. GCED pula terbahagi kepada tiga konseputama iaitu kognitif, sosio-emosi dan tingkah laku. Kognitif bermaksud memilikipemikiran intelektual, pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu global manakalasosio-emosi pula bermaksud memiliki rasa tanggungjawab sesama manusia tanpamengira kaum mahupun agama. Tingkah laku pula adalah untuk mebolehkanmasyarakat bertindak secara berkesan di peringkat setempat, kebangsaan mahupunglobal bagi mengekalkan kedamaian. (UNESCO,2015)Tujuan utama tugasan penulisan esei ini ialah untuk membincangkan bagaimanaPendidikan Kewarganegaraan Global dapat membantu masyarakat khususnya rakyatMalaysia untuk menyelesaikan isu alam sekitar yang kita lihat semakin meruncingdan merisaukan. Selain itu, untuk meningkatkan kesedaran pelajar tentang betapapentingnya penjagaan alam sekitar untuk generasi kita akan datang supaya merekadapat hidup dengan aman dan damai.1
Background image
2.0 ISI KANDUNGAN2.1 Isu Alam Sekitar Yang Dipilih (Pencemaran Air)Pencemaran air bermaksud terdapat perubahan pada air dari segi kandunganataupun warna serta sifat-sifat kimia yang dicemarkan dalam pelbagai bentuk seperti gas,cecair mahupun pepejal. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh kegiatan manusia itusendiri yang membuang sisa-sisa bahan kimia, patogen mahupun perubahan fizikalsemula jadi akibat suhu yang tinggi.Isu pencemaran air menjadi pilihan saya kerana air adalah sumber utama hidupantidak kira manusia, mahupun haiwan dan tumbuhan. Apa sahaja yang hidup di atas mukabumi ini sangat bergantung kepada air. Manusia pula perlukan air kerana setiap reaksikimia yang terjadi di dalam tubuh kita memerlukan air. Badan kita terdiri daripada 70peratus air dan jika air ini bersih, sel badan jadi lebih segar dan kuat. Kekurangan air
Background image
Image of page 4

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture