left - Alper msn icq:561159 DersHakknda messsenger: ZELK

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Alper   ÖZÇELÝK   msn   messsenger:   alp_ozcelik@hotmail.com   icq:  561159 Ders Hakkýnda Ders Hedefi BÖLÜM 1-Temel Kavramlar Bölüm Hedefi 1.1.   Problem Çözme 1.1.1.   Algoritma Bulma ve Programlama Süreci 1.2.   Algoritma 1.3.   Algoritma Dili: Sözde Kodlar 1.3.1.   Deðiþkenlere Deðer Atama 1.3.2.   Koþul Tanýmlama 1.3.3.   Döngüler 1.3.4.   Yordamlar 1.4.   Akýþ Þemalarý 1.4.1.   Basit Akýþ Þemalarý 1.4.2.   Yapýsal Akýþ Þemalarý 1.5.   Programlama 1.5.1.   Programlama Dilleri 1.5.2.   Programlama Kavramlari 1.5.2.1.   Atama Islemleri 1.5.2.2.   Veri Türleri 1.5.2.3.   Veri Yapilari 1.5.2.4.   Kontrol Yapilari
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sira
Background image of page 2
Seçim Tekrar 1.5.2.5.   Yordam ve Fonk Deðerlendirme Sorularý BÖLÜM 2- C Programlama Diline Giriþ Bölüm Hedefi 2.1.   C Programlarýnýn Yapýsý 2.1.1.   Fonksiyonlar 2.2.   main() fonksiyonu 2.3.   C Öniþlemcisi 2.3.1.   Kitaplýk Fonksiyonlarýnýn Programa Dahil Edilmesi 2.3.2.   Sembolik Deðiþmezlerin Tanýmlanmasý 2.4.   Açýklama Satýrlarý 2.5.   Temel Veri Türleri 2.5.1.   Deðiþken Veri Türünün Bildirimi 2.5.2.   Deðiþkenlere Baþlangýç Deðeri Atama 2.5.3.   Deðiþken Türleri 2.5.3.1.   Yerel Deðiþkenler 2.5.3.2.   Küresel Deðiþkenler 2.5.3.3.   extern Deðiþkenler 2.5.3.4.   static Deðiþkenler 2.5.3.5.   register Deðiþkenler 2.6.   Deðiþmezler 2.7.   Basit Veri Giriþ Çýkýþlarý
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2.7.1.   Standart Çýkýþ Birimine Yapýlacak Çýkýþlar 2.7.1.1   \ Ýþareti ile Baþlayan Kontroller 2.7.2.   Klavyeden Veri Giriþleri 2.8.   Ýþleçler 2.8.1.   Aritmetik Iþleçler 2.8.1.1.   Aritmetik Ýþleçlerin Kullanýmý
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/05/2010 for the course COMPUTER E comp155 taught by Professor Ahmettaskın during the Spring '10 term at Izmir University of Economics.

Page1 / 10

left - Alper msn icq:561159 DersHakknda messsenger: ZELK

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online