11 (5) - ادخ م¡ن هب لصف ی ه¢£خ 11...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ادخ م¡ن هب لصف ی ه¢£خ 11 ¤او¥ع تح¦ §¡کسا رثا ،¨©دن¡ªز¡س « ¤¡ªز¡س ¬¡­® " ¡¯ن¡ªز¡س ¤وªار°پ « ¤«±² ¡© هک³ش " §´ع±وپ ر­®² : ²¡­سا ¨ن¡سارخ ¨µ¶ر® ¡نوª : وج·نا² ¤¡­¸ªز 1386 زا ی¡¢هر¢تخ¢س ف£صو¤ ¥ا¦ب §ک ¨سا ¢م ن¢مز ©ر¢عتسا ª¡¦ت«ل¢غ §¬«ش ©ز­¦ما §¬«ش® ®،©د¢س® ®¯ر¢«° ®¦ب ®.د­¦£م ®ر¢ک® ®§ب ®ی°¢±تجا ®ی²³م® ®¥¢ه ®©­¦گ® ®¢¤® ®§ت´¦گ ®µ¶م ن¢·¸ ار ا ن¢¡¦ج ­ ¢ه ©¦گ ª£ب ¯¢ط¢«¤را §ک ¨سا ی¡¢هر¢¤ ­ ¢ه ©¦گ زا ¹¬·تم ¢¡ ی¬¡µ£´ º¢«¤را §ک ®»³ش¢ب ®§تشاد ®»³¸او¤ یم ®¹¬ش ®¨¡¢¼¸ یب ¢هر¢¤ ª¡ا .»ه»£م ی¡¢هد¢¼¸ ¢¡ ­ ©­¦گ ، د¦´ ¹ثم ¢ه¦½¾±° »³¸او¤ یم ¢ه ©¦گ ­ »³ش¢ب ی¿Àش Áبا­ر ­ §تÂبا­ ¯¢ط¢«¤را ¥اراد §ک ز¢ب Ãت£س ف¡¦ع¤ ¢ب ¢ه §¬«ش ª¡ا .»³ش¢ب ¢ه ©»¡ا ¹ثم ¥ا¦ب ­ »³¬¡دµ¸ ر¢£Âب »³¸¢¡¦جرد ¢¼¸آ ª£ب ¯¢°Äطا ¢¡ ¥ژ¦¸ا ،داوم §ک »³تÂه ف£عض .»¸­ر ر¢ک §ب »³¸او¤ یم ¹£¾ح¤ ÅوÆس Ç¢±¤ :¡یا هکبش رکفت ی¸¢±لآ È¡ نآ راذگ ن¢£³ب .دراد یلوط ®»¡ یس¢³ش §عم¢ج رد ) ¹±£س Éروج 1955 نآ رد §ک ار ¥ا §¬«ش یس¢³ش §عم¢ج ­ دوب ¦ب­ ¦¿° Ãه §ک ( ی³ع¡® ®.»ش¢ب® ®یم® ®د¦ک® ®Å¦Æم® ®"یه­¦گ® ®ی½تسو£پ® ®§¬«ش"® ®­® ®Ê£¾ث¤® ®È£م¢³¡د® ®ÊË¢«م ª±شد ¦ظ¸ §ب ªم ¨س­د ª±شد ­ »ش¢ب ªم ¨س­د »¸او¤ یم ،ªم ¨س­د ¨س­د د¦´ نآ ­ ªم ª£ب نآ رد §ک ) ار §Æسا­ È¡ Ìق¸ »¸او¤ یم ªم ¨س­د §ت«لا .¨سا ÍاµË ¢¡ ،(»³ک یم ¥¦«هر ار ¢م ¥¢هد¢Î¤ §ک) ر­اد È¡ ،(»³ک یم ن¢±ت¡ا»ه ­ ¨سا .»ش¢ب (¢م ª£ب د¢Î¤ ©»³³ک د¢Ï¡ا ) ©»³³ک ) و¸روم Íوک¢ج Áسو¤ ¥¦تمو£سوس 1953 ی´¦عم »¡»ج þ° È¡ ناو³° §ب ا¦¸آ §ک ( ª£ب ¥¢ه §¬«ش یب¢£شزرا ¥ا¦ب ¥¦تمو£سوس نو³´ ­ Çا¦گو£سوس .»ش Ðا¦تخا ،د¦ک .در­آ Ãها¦´ ¢ه §¬«ش یض¢¡ر Ñاوخ زا یخ¦ب ¥¦£گ ©زا»¸ا ¥ا¦ب یبوچر¢¼چ ،¥د¦´ ®¥¢ه §هد رد 80 ®­® 90 »ش Ò«س §«س¢حم ¯ر»Ó ­ §¬«ش یس¢³·¸ا­ر ¨´¦·£پ ، ¥¢ه® ®Ô­ر® ®­® ®¢هر¢تخ¢س® ®.دوش® ®¹£¾ح¤® ®ی±سر® ®Ô­ر® ®È¡® ®§ب® ®¹¡»«¤® ®§¬«ش® ®©ر¢عتسا ¨Óد ¢ب ¥راµبا ¥ا §¬«ش ¥¢ه Ô­ر ­ »ش ی´¦عم ­ د¢Ï¡ا د¢¡ز ¨°¦س ¢ب ¥»¡»ج .د¦ک® ®Ãها¦´® ®Õب¢³م® ®ی½تÂبا­® ®¹ثم® ®ی¡¢ه® ®§¡¦ظ¸® ®زا® ®¢ه® ®©»¡ا® ®Ì¡¢مزآ® ®¥ا¦ب® ®ر¢£Âب....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

11 (5) - ادخ م¡ن هب لصف ی ه¢£خ 11...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online