13 - يهدنامزاس و ¡امزاس باتك...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: يهدنامزاس و ¡امزاس باتك ¢ه£¤¥س لصف ¦§¨خ نامزاس لكش رييغت و د¡¢ت ©¤عرªپ «تك£ ¬اقآ با­ج ¬رات®م را¯° ¬«¯ش رªم± ²³«³دم دشر± يسا­شراك ¬ª´µن±£ ¡ات¶مز 86 لصف 13 : £¤رش لكش رييغت و د¡¢ت اه ¡امزاس ¢ت¶¥° ¡«ق ر£ .£ز±£«پ يم اه ¡امزاس و اه ²ك«ش ¦چ®³را· ¦° لصف ¸³± ±ر ¦¹ماج ،گر¤° ¬اه ¡امزاس ¦ك ±«º دندش يم بª¶حم ¬د¥»ك «ص­ع ¦¹ماج ¬±«° و يت°اقر ¬اه راµف و ©اع¨ط± ¬روا­ف ،¡«ق ¸³± ¡ا³اپ ا° .دن£ª° ¼£«ك بذج £ªخ ر£ 1 اه نامزاس و دروآ رد يع¡ج و يهو¢گ تلاح ز£ £ر ي¤اگرزاب ¥اه ¦ا§¨ب ن©ش ي¤اªج .©¤©ش «عماج ¬ذج زا River Rouge ¡ت Linux اه نامزاس «­®سو «ب «ك ©¨¯آ يم رد ي¯اه °®مز¢س ±ر²ص «ب ³م£²ج «ك يما§¨ه ¢®´م د£¢ف£ «¤²§چ µ®با¯رد ا¶ ©شاب ¥ر£·ب£ ©¤£²¶ يم نامزاس ¥ر²ئ¶ ،©¤£ ¦©ش را¡ع¸س£ .©¤زاس يم ت®عضو °¯£ رد £ر د²خ نامزاس ¹¯ «º¨¯£ ¢ºف ،µ®¨ك يم تك¢ح ي¸ع¨ص £¢ف «ب ي¸ع¨ص «عماج ز£ ام «º¤ا¨»¡ه .د²ش يم ³ق£و ©¯د¢¶ در²م ¢¸¼®ب ،©¨ك «½£ر£ يه©¤امزاس ¥£¢ب "¾©م ¹¯" يه©¤امزاس اه¿اك ¥£راك ©®ل²¶ ¥£¢ب «ك ،ي¯ÀÁ ¥اه µ¸´®س ز£ Ãماº¶ ،ن£رود °¯£ Äپس و ©¤د¢ك يم ت¯ا¡ح د²خ ¥اÅ£ Æ£©م «ك يع®Çط ¥اه µ¸´®س «ب ،©¤د²ب ¦©ش .©¨ك يم ¾اǤد £ر ©¤£ ¥زاÈم اÅ£ و اه¿اك É­غ£ اª¤آ رد «ك زاب ¥اه µ¸´®س «ب ©¨¤£²¶ يم ©¨¯آ¢ف °¯£ ¢س ود River Rouge و Linux «¤اخراك .©¨شاب River Rouge در²ف Êر·ب يسا®Áم رد £ر در²ف ژا¸¤²م Ëخ ¾²ص£ «ك د²ب ي¯ÀÁ ¥اه µ¸´®س Ìو£ ¢§¤ا¯ا¡¤ Í­ع¸م ¥اه °هآ ¦£ر ز£ «ك در²ف نداعم Ψ´لاغز و °هآ ن©عم Ψس ز£ .ت´ب راك «ب £ر در²ف «ب Í­ع¸م ¥اه «¤اخراك ¹®¸س¿ و تخاس يم د¿²ف ©¤©ش يم áح در²ف «ب .د¢ك يم ¦داϸس£ د²خ نا¡®س و «¼®ش تخاس ¥£¢ب ÃباÁم رد Linux «ب «¡ه ¥£¢ب زو©¨¯و ÐÀخ ¢ب «ك تس£ ¢¶²®پماك Ãما µ¸´®س ¹¯ -تس£ نا§¯£ر ¾²ÑÒم °¯£ ي¸¤£راگ ¥£¢ب ز²Èم و تس£ يس¢¸سد Ãباق نا§¯£ر ±ر²ص Ó²¨®ل «ب Í­ع¸م ¥راȶ Ôرام «چ ¢گ£).©شاب «¸ش£©¤ £ر نآ ت®ºلام ي´ك Õ®ه «ك ي¨ع¯ .(©شاب يم ز©ل£و¢¶ Linux ،ن£©¨مراك ،Ä®½ر نو©ب در£د ¢براك ر£·ه اه ©ص Ö¯ا¡¤ «ب £ر ×®عض ¥اه©¤²®Ø اب زاب µ¸´®س ¹¯ ³ق£و رد «ك يº¯·®ف ر²Åح ا¯ ت®ºلام...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

13 - يهدنامزاس و ¡امزاس باتك...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online