14 (2) - ادخ م¡ن هب لصف 14 ¢¡£ز¡س...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ادخ م¡ن هب لصف 14 : ¢¡£ز¡س یروئت ¤ ¢¡£ز¡س ی¡¥ ¦§£ز ¨§§غت ی¡©¥ ل©ªن هک«روطن¡©¬¥ ¤© ­گ®¯° ©ثا¨§£ ©زا© ار ©±وخ© ©²ª«¡ب© ­£ ©ه³شذ´ ¢¡£ز ¦«ا ر± ،دنا ه³خ¡س ­£ ¡¥ر ­µ¶¡ق ی¡¥ ه·«دنا ¤ (ی¨ظن هتو°) ¸اذ³با هب ¤ ه³شاذ´ ر¡®° ار ­¬«دق ¤ ه®¯° ¹ار¡µع ºد®¥± ¦§کªت را¨کت د«¡ب ¡£ »§ن یا¨ب .¼§®° ²°¨ح یر¤¨ض ¡£ا لک·£ د®چ ¨¥ ²½§½ح ¡ب ه¯جاو£ ²¬س ¤ ،±»«ر ­£ ¾¨¿ ،د®° ­£ ه·«دنا -²ª§ن À¤ر± ²½§½ح ¦¬ش± ،¢¡´ر»ب ­¶¡§خ© ©¤© ©²سا© ©ºد®نا»§گنا© ©،²سا© ©ر¡´دن¡£© ©-²سا© ©هن¡ªفا© ©¡£ا© ©-دµ«¨ف© ©­£ ¢¡گ³شذ´ هنا¨کف هتو° ¹ا¨ظن ¤ ر¡کفا ¢¡®چ ¼¥ ¡£ ¡¥ ²ق¤ ¨³·§ب .²سا ید®°) .¼«ز¡س ­¬ن ¡¥ر ¢آ زا ار ±وخ ¤ ¼«ا ه³شا± º¡گن ار 1962 ( ،دنا º±وب هجاو£ ¨§خا ی¡¯¶¡س ­¿ ¢آ ¡ب ی¡¥ ¢¡£ز¡س ه° ­تا¨§§غت Áاونا ر±© ©¹ا¨§§غت© ©Âسوت© ©¢¡£ز¡س© ©ی¡¥© ©یروئت© ©ه°© ©­«¡¥© ©ºو§ش© ©هب© ©ºژ«¤© ©هجوت یر¤¨ض ار دنا ©ºدش ºد§·° ö¡چ هب ­سر¨ب ±رو£ ¹¡عوضو£ ²§¥¡£ ­سر¨ب لب¡ق ¼¯£ ه§ض¨ف ¤± ¸وح ¹ا¨§§غت ¤ Äح¡µ£ ¦«ا .²سا ه³خ¡س ) : ²سا 1 ) ¤ ¼«ا ه³ف¨«ذپ موÅع هب ار ­«ا¨´ ¹¡µÆا ا¨ف ی±¨ک«¤ر ¡£ ( 2 ¡£ ( .¼«ا ه³خ¡®ش ¢¡£±وخ ی¡¥ ÇÈت ²«اد¥ ¤ ­¥± لکش ر± ار ه³شذ´ ¹ردق ی¡ارگ ت¢بثا ارف ) ردن¡ªک¶ا ه° روطن¡¬¥ 1983 ¼Åع ،²سا º±و¬ن ¨«وصت ¡£ یا¨ب ار ¼Åع ( ­ب¨Éت© ©Â§Ê£© ©¤© ©Ë«»§ف¡³£© ©¢¡§£© ©ه°© ©.²سا© ©­«¡¯³نا© ©¤±© ©Ì§¿© ©Ë«© ©د®ن¡¬¥ ¦«±¡§®ب ی¡¥ ¸د£ ¤ ¡¥ هض¤¨Í£ ،Ë«»§ف¡³£ ی¡¯³نا ر± .²سا ºدش º±¨³ª´ ی¡¯³نا ر± ¤ ²سا © ¢¡¯ج زا ¡£ ¨§ªÍت ¤ Îر± ºد®¥± لکش ه° ±را± را¨ق را¨ق ºدش یر¤آ Ϭج ¡¥ º±ا± ¤ ¡£ اد¥¡·£ ،­ب¨Éت §ʣ ر± ،¢آ لب¡½£ ̧¿ هب Ë«±»ن) ¡¥ ید®ب ه½µ¿ ¤ ،Ì«ر¡Ðت ،¼§¥¡Í£ ¤± ¦«ا هن¡§£ ر± .دنرا± Ë«±»ن) ­گ³ªµ¬¥ Âبا¤ر ¤ ،¡¥ هÉ®س ،¡¥ ºرا»´ ،¡¥ ه§ض¨ف ¤ (Ë«»§ف¡³£ Ìųѣ Ò¡½ن ¼§نادب ه° ²سا ¼¯£ ¦«ا .دن¨§´ ­£ را¨ق (­ب¨Éت ̧¿ هب .دنراذ´ ­£ ¨§Æ¡ت ¨گ«دک« ¨ب ¤ د®³ª§ن ¨گ«دک« زا ل½³ª£ ̧¿ ¦«ا- ی¡¯§´ژ«¤ ¤ ¹¡صÑ·£ ¡¯®ت ه° ¼Åع ی¡¥ یروئت ¦«¨ت Ë«»§ف¡³£ ­³ح ¤ ¹ا¨کÍت ¨§Æ¡ت ²Êت ،دنرا±¨ب ر± ار ¼Åع ºدش ه³ف¨«ذپ ¤ ­£و¬ع...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

14 (2) - ادخ م¡ن هب لصف 14 ¢¡£ز¡س...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online