Chapter8-14 - &&& 8 هدش یا¡راش¢...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: & && 8 هدش یا¡راش¢ £تشذگ لوصفر¤ ل¥تنک¦ §ردق ،¨د¡ §اعوضوم £ب ¥ت©ªب «سر¥ب £ب ¬صف ­®¢ر¤ .¯س¢ هد®¤¥گ ­ش¦ر ا°±آ ¯ª²¡¢¦ ¯س¢ ¨د¡ ا°±امزاس ا®آ دنت³¡ £چ ¨¢د¡¢ £´ن®¢ .µ®ز¢¤¥پªم µª¡ا¶م ­®¢ £ب ¨د¡ اجن®¢ر¤ ) ؟دن´ªم ر¥·م ¸امزاس ¹®ر¤ ¢ر ¨¢د¡¢ «³ک £چ ؟د±ر¢¤ ،¤و©ªم راªتخ¢ £ب ¥جنم £±وºچ §ردق £´ن®¢¦ (¤رو»ªم د±وª¼ §ردق .دنشا½ªم ¬صف ­®¢ر¤ ثحب §اعوضوم اهنامزاس رد یر¡ذگف¢£ ز¢ «´® .¯س¢ ¾»©ما±¦ µ°½م «مو°¶م ،«±امزاس ¨¢د¡¢ ¿و°¶م ¸¢¥ºÀªÀحÁ طسوÁ £ک ¯س¢ ی¤دÂتم îراÂÁ ¦¥ªسا¶Á ¿ا°ب¢ ­®¢ ¬®Ä¤ اجن®¢ر¤ ام .¯س¢ هدش £تف¥گ را´ب ¸امزاس 5 ¿ا± ¢ر ¨¢د¡¢ ¤¥براک :µ®¥½ªم 1- )«تخانش Cognitive «تخانش ¤¥کراک¥ب «ئÅ·ع Æت´م ¸¢¥ºÀªÀحÁ : ( µª²صÁ¦ Çا»ت±¢ ی¢¥ب «ئا¡راªÂم ¢ر ¨¢د¡¢ ا°±آ .د±ر¢¤ دªکأÁ ¨¢د¡¢ .دن±¢دªم ی¥ªگ 2- )«شȪº±¢ Cathectic أ©نم ¢ر ¨¢د¡¢ «Âª½É Æت´م ¸¢¥ºÀªÀحÁ : ( .دن±¢دªم ¸امزاس ¹® یاÊع¢ ی¢¥ب هȪº±¢¦ ¯®و¡ 3- ) ی¤ا°± Symbolic «©»ب ¯ªع¦¥©م Ë·±¥ب ی¤ا°± ¸¢¥ºÀªÀحÁ : ( £Ìوتم ¨¢د¡¢ ی¤ا²± £½نÌ .د±ر¢¤ دªکأÁ ¨¢د¡¢ یزاس¤ا²±¦ .دشا½ªم ¸امزاس ¸¦¥ªب ¤¢¥ف¢¦ ¸ا½Éا»م 4- ) «°ªÌوÁ Justification ¨¢د¡¢ ( ¹® ¦ دن±ا²¡) ¸¢¥ºÀªÀحÁ ز¢ «خ¥ب : ( §ام¢دق¢ ¨¢د¡¢ £Íس¢وب د±د·تÂم¦ دن±¢دªم ا¡راتفر £ªÌوÁ ¢ر .د±و©ªم £ªÌوÁ £تشذگ 5- ) «با®زر¢ evaluating ¨¢د¡¢ ¸امزاس ¸¢¥ºÀªÀحÁ ز¢ ¸¢¥º®¤ «خ¥ب : ( ¸امزاس ¬ک ¤¥´À²ع ا®¦ ءاÊع¢ ¤¥´À²ع «با®زر¢ ی¢¥ب یراªÂم ¢ر .دن±¢دªم د±ر¢¤ «Á¦ا¶تم یا°ªگژ®¦ ¿¢دک¥¡ ،¸وگا±وگ یا¡¤¥کراک ­®¢ £ک اج±آ ز¢ ی¤ا²± ¨¢د¡¢ ً ÅÎم .دنت³ª± ϽÍنم µ¡¥ب ،دنماج±اªم «Á¦ا¶تم دÐا·م £ب¦ ¥ب «¡¤ ¯ªع¦¥©م £ک «ئاÌ دنÑ¥Íم ¸امزاس ی¤ا°± ÒÍس ر¤ ¥ت©ªب «شȪº±¢ £½نÌ¥ب Äاب ه¤ر ¸¢¥®دم دªکأÁ .¯س¢ Ó¥Íم «±امزاس ¨¢د¡¢ ءاÊع¢ ­ªب د°ÂÁ ¤اج®¢ ی¢¥ب «شȪº±¢ ¨¢د¡¢ ­®¢ز¢¦ ¯س¢ ¨¢د¡¢ . د±ر¢¤ دªکأÁ ¨¢د¡¢ «تخانش £½نÌ¥ب «±اªم ¸¢¥®دم .دنن´ªم ه¤ا¶تس¢ 1 بسانم تامدخ و تل¡صحم ¢و¡£م ی¤ا¥م ¦§ر¨دم هکاج¤آ ز§و ©سدª«اک ¬¡ح¤ ­§رª ینشو« ­ا®«ا¥عم هک ی¯خانش ف§د®§ ،دن¯£® . ¦انک«اک °طس «±و دن¯£® بسانم ی¤ا¥م ¦§ر¨دم «¡ظنم ­§رª دن®د¥م...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

Chapter8-14 - &&& 8 هدش یا¡راش¢...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online