bang olufsen - CISTEMA Center for Inter-disciplinary...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CISTEMA Center for Inter-disciplinary Studies in Technology Management København, september 1996 Mikael Iversen & Jens Frøslev Christensen Bang & Olufsen-Strategi, struktur og teknologiledelse Bang & Olufsen-Strategi, struktur og teknologiledelse. Af Mikael Iversen og Jens Frøslev Christensen Institut for Industriøkonomi og virksomhedsstrategi Handelshøjskolen i København Nansensgade 19, 6.sal 1366 København K Tlf. 38 15 25 47 eller 38 15 25 55 (fax: 38 15 25 40) E-mail: [email protected] eller [email protected] Forord Dette case indgår i et forskningsprojekt med titlen “Koherens og teknologistrategi i multi- produkt virksomheder” under ledelse af Jens Frøslev Christensen. Projektet er tilknyttet og delvist finansieret af CISTEMA (Center for Inter-disciplinary Studies in Technology Ma- nagement), der er samfinansieret af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og Sta- tens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd. Vi retter en stor tak til teknologidirektør Peter Petersen, Bang & Olufsen a/s, forsknings- chef Erik Baekgaard og salgs- og marketingchef Mikael Worning, Bang & Olufsen Techno- logy a/s, som på afgørende vis har bidraget til casets behandling af innovations- og teknolo- giledelse i Bang & Olufsen. Udover interviews med ovennaevnte personer er caset baseret på en raekke offentligt tilgaengelige kilder, isaer Bang & Olufsens eget praesentationsmateri- ale og årsregnskaber, avisartikler og Kirkegård, Olsson og Nielsen: “Produktudvikling - med Bang & Olufsen som eksempel” (1996). De historiske oplysninger er primaert hentet fra Ravn: “Den nye store radiogud” (1992) og Bernhard (red.): “Sådan skabtes Danmarks store virksomheder”(1988). Caset skelner terminologisk mellem Bang & Olufsen, der refererer til hele koncernen, og Bang & Olufsen a/s, som refererer til det selskab, der varetager audio/video-forretningsom- rådet. Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE PRAESENTATION...................................................................................................... 1 1.1 IDEGRUNDLAG ....................................................................................................................................... 1 1.2 GRUNDLAEGGELSE OG HISTORIE............................................................................................................... 1 2. PRODUKTUDVIKLING OG PRODUKTPOLITIK........................................................................... 3 2.1 PRODUKTPORTEFØLJEN .......................................................................................................................... 6 2.2 PRODUKTSTRATEGI ................................................................................................................................ 8 3. BRANCHESTRUKTUR ......................................................................................................................10 3.1 KONKURRENTER ...................................................................................................................................113....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

bang olufsen - CISTEMA Center for Inter-disciplinary...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online