{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Soil Fertility and Biodiversity in

Soil Fertility and Biodiversity in - Slutsats De ekologiska...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming Markbördighet och biodiversitet i ekologisk odling
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Skördenivåer Medelavkastning Medelavkastning 21 % 21 % lägre lägre men till en men till en 51% 51% lägre lägre energiinsats energiinsats
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Markegenskaper
Background image of page 4
Biodiversitet
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Slutsats De ekologiska systemen visar ett effektivt resursanvändande och en högre biodiversitet. Detta leder oss till slutsaten att ett baljväxtbaserat växtföljdssystem är ett realistiskt alternativ till konvetnionell odling...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Soil Fertility and Biodiversity in - Slutsats De ekologiska...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online