Doktorand 4 a day - ”Doktorand för en dag” ­ Ett...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ”Doktorand för en dag” ­ Ett spännande försök av tre tappra studenter och en riktig doktorand Steg 1 ­ Dag 1 Steg 1 ­ Dag 1 • Fröplantering = svettigt, pilligt & darrigt Steg 2 ­ Dag 11 Steg 2 ­ Dag 11 • Omplantering av groddar till jord Steg 3 ­ Dag 34 Steg 3 ­ Dag 34 • Bladklippning och vägning Steg 4 – Dag 39 Steg 4 – Dag 39 • • • • • • • • • Sönderhackning av blad – flytande kväve Extraktion av lipider från blad – En rad knepiga steg Separation av steroler från lipider – Vattenbad och lite andra roliga metoder Seperation av desmetyl­steroler från andra steroler ­ TLC Sprayning och urklippning av desmetyl­steroler Bortfiltrering av kiselgel Minskning av sterolprovernas volym­ Rotavapor Kväveindunstning (Överföring av det torkade provet till glasrör som indunstas) Infrysning och ivrig väntan… Steg 5 – Dag 42 Steg 5 – Dag 42 • Gaskromatografi ­ Jobbigt om det går fel • Tolkning av resultat – Hata Excel Resultat Resultat 30 25 20 orc 15 utr dwf c24 10 5 0 Kolesterol Campesterol Stigmasterol Sitosterol Isofucosterol summa ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/09/2010 for the course NL MV 00923 taught by Professor Messing during the Spring '10 term at Sveriges lantbruksuniversitet.

Ask a homework question - tutors are online