Extraktion av fria och esterifierade desmetylsteroler

Extraktion av fria och esterifierade desmetylsteroler -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Extraktion av fria och esterifierade desmetylsteroler (kolesterol, campesterol, isofucosterol, sitosterol, stigmasterol) från Arabidopsisblad 1. Hacka sönder bladprov i flytande kväve, med en glasstav i glasrör (ca 200 hack). (Lite knepigt att få ner bladen i glasrör, de får ej tina innan steg 2.) 2. Extrahera lipider från bladprov, med kloroform:metanol (2:1)-lösning. 2ml/prov. 1 timme i rumstemperatur. 3. Tillsätt 200µl vatten så att gränsen mellan vattenfas (övre fasen) och kloroform:metanolfas (undre) blir tydlig. 4. Ta tillvara kloroform:metanolfas, d v s för över hela den volymen med Pasteur- pipett till nytt glasrör. 5. Indunsta (torka) med kvävgas. 6. Separera steroler från övriga lipider genom att förtvåla de senare, d v s tillsätt till lipidproverna 500µl 1 M KOH i metanol, ställ i vattenbad 70ºC 1 timme. (KOH- lösning görs iordning samma dag, en stund innan så KOH-pellets hinner lösas upp i metanol) Det här steget gör att vi, i vår extraktion, får med både de steroler som
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/09/2010 for the course NL MV 00923 taught by Professor Messing during the Spring '10 term at Sveriges lantbruksuniversitet.

Ask a homework question - tutors are online