{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Vallfoder Hemtenta - 1 Man br ta hnsyn vad den lantbrukaren...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 . Man bör ta hänsyn vad den lantbrukaren har för produktions intriktning om han/hon är ekologisk eller konventionell. En fröblandning med få arter lämpar sig bättre i en kortvarig konventionell odling ev med monokultur av gräs, eller en gräs klöver blandning som inehåller 70% gräs 30% klöver. Den senare bör aven gälla för en intensivt ekologiskt odlad gård med kortliggande vallar. En bra mix om man har tänkt att ev ha en vall som bete senare skulle vara att blanda foljande arter Rajgräs Timotej Ängssvingel Rödklöver Vitklöver Rajgräs och rödklöver kommer snabbt och ger hög avkastning de första åren, sedan när vallen skulle ha gått ut kan den med fördel användas till bete eftersom då vitklöver och ängssvingel ev tiomtej finns kvar. Torrare områden föredrar man en blandning med lusern och hundäxing.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 . Först och främst skulle vallfodret analyseras enligt följande faktorer Ts- halt % Energi MJ Råprotein % NDF % Smältbarhet
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
  • Spring '10
  • messing
  • rödklöver • vitklöver, rajgräs • timotej, kg ecm •, kor • mjöljkavkastning, installningsperiod • laktationsperiod

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Vallfoder Hemtenta - 1 Man br ta hnsyn vad den lantbrukaren...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online