vatmarker_2010 jsv - Mindre fosfor och kvve frn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
•± Våtmarker±anlagda±på±senare±år±uppvisar±förbättrad±växtnäringsretention±jämfört± med±våtmarker±anlagda±tidigare±inom±miljö-±och±landsbygdsprogrammet.±Dock± förekommer±stora±skillnader±mellan±olika±våtmarker±i±retentionseffektivitet±och± betydligt±högre±retention±av±växtnäring±skulle±kunna±fås±om±lokalisering±och± dimensionering±av±våtmarkerna±var±mer±inriktat±på±detta. •± Anläggning±av±våtmarker±kan±vara±en±mycket±kostnadseffektiv±åtgärd±för±att± minska±transporten±av±fosfor±och±kväve±till±havet.±Beräknade±kostnader±är±låga±i± jämförelse±med±många±andra±åtgärder. •± Våtmarker±är±multifunktionella±ekosystem±som±erbjuder±ett±flertal±ekosystem- tjänster±utöver±växtnäringsretention±såsom±biologisk±mångfald,±vattenmagasi- nering,±landskapsförsköning±och±potentiell±möjlighet±att±producera±bioenergi.± Dessa±ekosystemtjänster±måste±beaktas±vid±en±sammantagen±utvärdering±av± anlagda±våtmarkers±nytta±och±framtida±möjligheter. Mindre±fosfor±och±kväve±från± jordbrukslandskapet Utvärdering±av±anlagda±våtmarker±inom±miljö-± och±landsbygdsprogrammet±och±det±nya±lands- bygdsprogrammet Rapport 2010:21
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Foto: Våtmark i Skåne, Geraldine Thiere, Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad
Background image of page 2
Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet Utvärdering av anlagda våtmarker inom miljö- och landsbygds- programmet och det nya landsbygdsprogrammet Ersättning för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inklusive att minska utsläppen av växtnäring och öka den biologiska mångfalden. Åtgärden är en väsentlig del i arbetet med Helcoms aktionsplan för Östersjön för att minska växtnäringsläckaget. Denna utvärdering analyserar anlagda våt- markers effekt på retentionen av växtnäring. I utvärderingen ingår våt- marker inom miljö- och landsbygdsprogrammet 2003-2006 och det nya landsbygdsprogrammet för åren 2007- 2008. Utvärderingen visar bl.a. att våtmarkerna efter 2002 har blivit bättre och retentionen av kväve är högre per hektar våtmark. Den visar också på stora skillnader mellan olika våtmarker i retention och effekt i form av minskad växtnäringstransport till havet. Betydligt högre retention av växt- näring skulle kunna fås om lokalisering och dimensionering av våtmar- kerna konsekvent skedde på ett sätt som var än mer inriktat på detta. Våt- marker från Skåne med syftet växtnäringsretention är bra exempel på vad som kan uppnås. Utvärderingen visar att våtmarksanläggning kan vara en mycket kostnads- effektiv åtgärd avseende växtnäringsretention. Beräknade kostnader står sig mycket väl i jämförelse med andra åtgärder i jordbruket. Våtmarker är dessutom multifunktionella ekosystem som erbjuder ett flertal ekosystemtjänster utöver växtnäringsretention såsom biologisk mångfald, vattenmagasinering och landskapsförsköning.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

vatmarker_2010 jsv - Mindre fosfor och kvve frn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online