vatmarker_2010 jsv - Mindre fosfor och kvve frn...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

• Våtmarker anlagda på senare år uppvisar förbättrad växtnäringsretention jämfört med våtmarker anlagda tidigare inom miljö- och landsbygdsprogrammet. Dock förekommer stora skillnader mellan olika våtmarker i retentionseffektivitet och betydligt högre retention av växtnäring skulle kunna fås om lokalisering och dimensionering av våtmarkerna var mer inriktat på detta. • Anläggning av våtmarker kan vara en mycket kostnadseffektiv åtgärd för att minska transporten av fosfor och kväve till havet. Beräknade kostnader är låga i jämförelse med många andra åtgärder. • Våtmarker är multifunktionella ekosystem som erbjuder ett flertal ekosystem- tjänster utöver växtnäringsretention såsom biologisk mångfald, vattenmagasi- nering, landskapsförsköning och potentiell möjlighet att producera bioenergi. Dessa ekosystemtjänster måste beaktas vid en sammantagen utvärdering av anlagda våtmarkers nytta och framtida möjligheter. Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet Utvärdering av anlagda våtmarker inom miljö- och landsbygdsprogrammet och det nya lands- bygdsprogrammet Rapport 2010:21
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Foto: Våtmark i Skåne, Geraldine Thiere, Våtmarkscentrum, Högskolan i Halmstad
Image of page 2
Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet Utvärdering av anlagda våtmarker inom miljö- och landsbygds- programmet och det nya landsbygdsprogrammet Ersättning för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker inklusive att minska utsläppen av växtnäring och öka den biologiska mångfalden. Åtgärden är en väsentlig del i arbetet med Helcoms aktionsplan för Östersjön för att minska växtnäringsläckaget. Denna utvärdering analyserar anlagda våt- markers effekt på retentionen av växtnäring. I utvärderingen ingår våt- marker inom miljö- och landsbygdsprogrammet 2003-2006 och det nya landsbygdsprogrammet för åren 2007- 2008. Utvärderingen visar bl.a. att våtmarkerna efter 2002 har blivit bättre och retentionen av kväve är högre per hektar våtmark. Den visar också på stora skillnader mellan olika våtmarker i retention och effekt i form av minskad växtnäringstransport till havet. Betydligt högre retention av växt- näring skulle kunna fås om lokalisering och dimensionering av våtmar- kerna konsekvent skedde på ett sätt som var än mer inriktat på detta. Våt- marker från Skåne med syftet växtnäringsretention är bra exempel på vad som kan uppnås. Utvärderingen visar att våtmarksanläggning kan vara en mycket kostnads- effektiv åtgärd avseende växtnäringsretention. Beräknade kostnader står sig mycket väl i jämförelse med andra åtgärder i jordbruket. Våtmarker är dessutom multifunktionella ekosystem som erbjuder ett flertal ekosystemtjänster utöver växtnäringsretention såsom biologisk mångfald, vattenmagasinering och landskapsförsköning. Möjligheten att producera bioenergi i anlagda våtmarker kan också beaktas i ett framtidsperspektiv.
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '10
 • messing
 • nedströms retention, kg n

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern