examples - ÇÆ Ì ÊÅÁÆ Æ̸ Å Æ ÇÅÈÍÌ...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÇÆ Ì ÊÅÁÆ Æ̸ Å Æ ÇÅÈÍÌ ÌÁÇÆË Ä Ø³× ÓÑÔÙØ det(A) × × Ú Ö Ð Û Ý׺ 0 3 A= 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 ½º ÓÒ× ÖØ Ø ÖÑ ÒØ ÊÓÛ ÓÔ ØÓ ÊÓÛ ÐÓÒ 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 = 32 60 0 1 1 1 2 4 4 6 0 3 6 3 32 40 32 60 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 . 32 60 ÇÙÖ Ö×Ø Ñ Ø Ó ØÓ ÓÑÔÙØ Ø × × ØÓ ÖÓÛ¹Ö Ù ØÓ ÐÓÒ ÓÖѸ Û Ø Ø 0 3 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 = 6 3 (−1) 0 3 1 3 (−6) 0 3 1 0 (−6) 0 0 1 0 (−6) 0 0 1 0 (−6) 0 0 1 0 (−24) 0 0 0 3 det 6 3 Ð Ò Ø ÖÑ× ÐÐ 1. R1 ← R3 = 1 0 3 16 3 1 4 40 1 4 32 1 6 60 1 R1 ← R1 6 = 0 1 16 3 3 1 3 24 1 4 32 1 5 44 1 0 3 16 3 1 3 24 018 0 2 20 R2 ← R2 − 3R1 R4 ← R4 − 3R1 = R3 ← R3 − R2 R4 ← R4 − R2 = 0 1 16 3 3 1 3 24 018 004 1 0 3 16 3 1 3 24 018 001 −24 R4 ← R4 − 2R3 = = 1 R4 ← R4 4 ½ ÇÆ Ì ÊÅÁÆ Æ̸ Å Æ ÇÅÈÍÌ ÌÁÇÆË ¾ ¾º ÁØ × ×Ö Û ÓÒ³Ø Ñ Ø ÊÓÛ ÓÔ ØÓ ÍÔÔ Ö ÌÖ Ò ÙÐ Ö Ð Ò Ø ÖÑ× 1. Ò Û Ø ÖÓÛ ÓÔ Ö Ø ÓÒ׸ ÙØ ÚÓ Ò Ö Ø ÓÒ׺ 0 3 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 = 6 3 (−1) 0 3 3 3 (−2) 0 3 3 0 (−2) 0 0 3 0 (−2) 0 0 3 0 (−2) 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4 4 6 1 4 4 6 1 3 4 5 32 40 32 60 16 40 32 60 16 24 32 44 R1 ← R3 = 1 R1 ← R1 2 = R2 ← R2 − R1 R4 ← R4 − R1 = 1 16 3 24 18 2 20 1 16 3 24 18 04 R3 ← R3 − R2 R4 ← R4 − R2 = = = R4 ← R4 − 2R3 (−2)(3)(1)(1)(4) −24 ¿º Ï Ò ÜÔ Ò ÓÒ Ø ÜÔ Ò Ò ×Ø Ô ÐÓÒ ÊÓÛ × ÓÒ ÖÓÛ¸ Ø ÇÆ Ì ÊÅÁÆ Æ̸ Å Æ ÇÅÈÍÌ ÌÁÇÆË ¿ 0 3 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 + 0 3 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 0 3 −4 6 3 32 32 60 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 0 3 + 40 6 3 1 1 0 1 4 32 4 40 2 132 6 60 0 3 = −3 6 3 1 4 32 0 4 32 01 = −3 0 2 32 + 6 2 32 − 4 6 0 1 6 60 3 6 60 31 1 4 32 1 4 32 = −3 2 0 1 16 − 32 0 1 16 1 6 60 1 6 60 0 4 32 0 4 32 + −6 3 1 16 + 2 3 1 16 − 32 3 6 60 3 6 60 0 1 32 0 1 32 −4 −6 3 0 16 − 32 3 0 16 3 1 60 3 1 60 014 014 +40 −6 3 0 1 − 2 3 0 1 316 316 = −3 2 −4 −6 1 32 1 60 − 32 − 32 14 16 + −6 014 + 40 6 0 2 316 0 4 32 3 1 16 3 6 60 4 32 6 60 +2 0 32 3 60 01 31 − 32 04 36 1 32 1 60 01 31 + 40 −6 14 16 −2 = −3 (2(28) − 32(2)) + (−6(48) + 2(−96) − 32(−12)) −4 (−6(28) − 32(−3)) + 40 (−6(2) − 2(−3)) = −3 (−8) + (−96) − 4 (−72) + 40 (−6) = −24 ÁØ × ÒÓØ Ù×ØÓÑ ÖÝ ØÓ ÛÖ Ø ÓÛÒ Ø Ñ ØÖ × Û Ø Ø Ø ÓÙ Ø ÓÒ ÓÑÔÐ Ø Ü ÑÔÐ ÛÓÙÐ ÐÔ ÝÓÙº º ÖÓ×× ÓÙØ ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒº Á Ù×Ø Å Ü Ò ÊÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ ÇÔ Ö Ø ÓÒ× Û Ø ÜÔ Ò× ÓÒ ÐÐ ÝÓÙ Û ÒØ × Ø × ØÓ Ö Ø ÐÓØ× Ó ÓÐÙÑÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÛÓÖ Ù×Ø Ð ÖÓÛ ÓÔ Ö Ø ÓÒ× ÓÖ Ø ÖÑ Ò Òظ Ò ÝÓÙ × Ô ØØ ÖÒ× Ò Ø ÓÐÙÑÒ׸ Ø Þ ÖÓ× ×Ó ÜÔ Ò Ò × ÒÓØ ×Ó Ô Ò Ùк ÁÒ Ø × ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ Á Ó • ØÝÔ ÁÁ ÓÐÙÑÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´C 1 ← 1 C 1µ 3 • ØÝÔ ÁÁÁ ÖÓÛ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´R2 ← R2 − R1µ Ø ÖÑ Ò ÒØ׺ ËÓ Ú ÒØ º Ì ÇÆ Ì ÊÅÁÆ Æ̸ Å Æ ÇÅÈÍÌ ÌÁÇÆË • ØÝÔ ÁÁÁ ÓÐÙÑÒ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ´C 4 ← C 4 − 8C 1µ • ÜÔ Ò ÐÓÒ Ø × ÓÒ ÖÓÛ • ÜÔ Ò ÐÓÒ Ø × ÓÒ ÖÓÛ 0 3 6 3 1 1 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 0 1 =3 2 1 0 1 =3 2 1 0 1 =3 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 4 2 6 32 40 32 60 4 32 08 2 32 6 60 4 32 00 2 16 6 52 1 4 32 = −3 0 2 16 1 6 52 = −3 2 16 6 52 + 4 32 2 16 = −3 (8 − 0)) = −24 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern