Quy trinh thiet ke - Quy trnh thit k FPGA tng qut QUY TRNH THIT K FPGA QU TRNH NHI M V CNG C BN V M T THI T K M T SPECIFICATION NGN NG HDL M PH NG

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Quy trình thi t k FPGA t ng quát. ế ế Mô t ban đ u v thi t k . (Specification) ế ế Khi xây d ng m t chip kh trình (FPGA) v i ý nghĩa dành cho m t ng ộ ứ d ng riêng bi t, vì xu t phát t m i ng d ng trong th c ti n cu c s ng, s đ t ừ ỗ ứ ẽ ặ ra yêu c u ph i thi t k IC th c hi n t i u nh t nh ng ng d ng đó. B c đ u ế ế ệ ố ư ướ QUY TRÌNH THI T K FPGA QUÁ TRÌNH NHI M V CÔNG C MÔ T SPECIFICATION MÔ T THI T K B N V MÔ PH NG CH C NĂNG NGÔN NG HDL MÔ PH NG T NG H P LOGIC CÔNG C SYNTHESYS HI U CH NH K T N I PHÂN TÍCH TH I GIAN TH C THI IMPLEMENTA- TION ÁNH X MAPPING Đ T KH I Đ NH TUY N CÔNG C Đ T KH I VÀ Đ NH TUY N C U HÌNH CONFIGURA- TION N P HAY L P TRÌNH CÔNG C CÁU HÌNH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
tiên c a quy trình thi t k này có nhi m v ti p nh n các yêu c u c a thi t k ế ế ụ ế ế ế và xây d ng nên ki n trúc t ng quát c a thi t k . ế ế ế - Mô t thi t k (Design Specification) ế ế Trong b c này, t nh ng yêu c u c a thi t k và d a trên kh năng c a ướ ế ế công ngh hi n có, ng i thi t k ki n trúc s xây d ng nên toàn b ki n trúc ườ ế ế ế ế t ng quan cho thi t k . Nghĩa là trong b c này ng i thi t k ki n trúc ph i ế ế ướ ườ ế ế ế mô t đ c nh ng v n đ sau: ả ượ Thi t k có nh ng kh i nào? ế ế M i kh i có ch c năng gì? Ho t đ ng c a thi t k và c a m i kh i ra sao ? ạ ộ ế ế Phân tích các k thu t s d ng trong thi t k và các công c , ph n m m
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/15/2010 for the course ECE 271 taught by Professor Garrisongreenwood during the Spring '10 term at Pohang University of Science and Technology.

Page1 / 5

Quy trinh thiet ke - Quy trnh thit k FPGA tng qut QUY TRNH THIT K FPGA QU TRNH NHI M V CNG C BN V M T THI T K M T SPECIFICATION NGN NG HDL M PH NG

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online