ex4 - ‫עיבוד נתוני ביולוגיי סתיו...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫עיבוד נתוני ביולוגיי 1624-1-763 סתיו תש"ע‬ ‫תארי הגשה: 90/11/51‬ ‫גיליו תרגילי מס' 4‬ ‫לפתרון בעיות 1 ו 3 בתרגיל זה הינכם מתבקשים לכתוב אלגוריתם. אנא כתבו את‬ ‫האלגוריתם ב ‪ .Pseudo-code‬כלומר, אינכם צריכים לכתוב מדויק ב"מטלבית"‬ ‫ואין צורך לדאוג לדיוק של ה ‪ syntax‬או שגיאות כתיב של שמות הפונקציות‬ ‫והמשתנים, כל עוד כוונתכם ברורה וברור מה האלגוריתם צריך לבצע. להלן דוגמא‬ ‫לפסאודו קוד של ‪ bootstrap‬לחישוב סטיית תקן סטנדרטית של סטטיסטי.‬ ‫‪DataLength = number of sample‬‬ ‫‪Set NumBoots‬‬ ‫‪For BootNum = 1:NumBoots‬‬ ‫‪BootInd = random numbers from 1:DataLength‬‬ ‫;)‪BootSample = Data(BootInd‬‬ ‫;)‪BootStat(BootNum) = Statistic(BootSample‬‬ ‫;‪end‬‬ ‫;)‪BootStd = std(BootStat‬‬ ‫1. האם הרכב שלי מתרגיל 2 שאלה 2 צורך יותר ויותר דלק עם השנים? השתמש‬ ‫במבחן פרמוטציה כדי לבדוק קורלציה בין שנה לצריכת הדלק. חזור על אותו‬ ‫פתרון אבל הפעם השתמש ב ‪ bootstrap‬לצורך בדיקת ההשערה.‬ ‫2. כזכור לכם, ‪ skewness‬הוא מדד לאסימטריה של התפלגות. עבור התפלגות‬ ‫נורמלית מקבלים ערך של 0, ועבור התפלגויות אחרות הדבר לא בהכרח חייב‬ ‫לדעת עד‬ ‫)‪(x − x‬‬ ‫∑.‬ ‫3 ‪( n − 1) σ‬‬ ‫3‬ ‫להיות כזה. מדד נפוץ ל ‪ skewness‬של התפלגות הוא:‬ ‫כמה אוכלוסיה סימטרית יכול לעזור על מנת להחליט אילו סוגים של שיערוכים‬ ‫הגיוני לבצע עבור אוכלוסיה זו.‬ ‫נתונים ציונים ממוצעים במבחן ‪)LSAT‬מבחן אמריקאי במשפטים( של 51 בתי‬ ‫ספר בארה"ב:‬ ‫‪School‬‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫‪LSAT‬‬ ‫675‬ ‫536‬ ‫855‬ ‫875‬ ‫666‬ ‫085‬ ‫555‬ ‫166‬ ‫156‬ ‫506‬ ‫356‬ ‫575‬ ‫545‬ ‫275‬ ‫495‬ ‫עיבוד נתוני ביולוגיי 1624-1-763 סתיו תש"ע‬ ‫תארי הגשה: 90/11/51‬ ‫גיליו תרגילי מס' 4‬ ‫‪ .a‬השתמש במשערך שלמעלה כדי לשערך את מידת ה ‪ skewness‬של‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫‪ .b‬השתמש ב – ‪ bootstrap‬כדי לקבוע רווח בר סמך של %59 לפרמטר‬ ‫זה בבתי הספר למשפטים בארה"ב‬ ‫‪ .c‬האם ניתן להגיד כי האוכלוסיה אינה סימטרית? מהי ההסתברות‬ ‫לשגיאת אלפא בטענתך?‬ ‫3. לאחר פיתוח של כדור לשיפור הזיכרון, הוחלט לבחון את יעילות הכדור על‬ ‫תלמידים המתעדים להבחן בקורס עיבוד נתונים. – המדד ליעילות הינו מספר‬ ‫הנוסחאות אותם התלמידים זוכרים בע"פ. נבחרו 21 תלמידים שחולקו ל 2‬ ‫קבוצות שוות. קבוצה ב – שקבלו את הכדור וקבוצה א – שקבלו כדור דמה.‬ ‫להלן התוצאות:‬ ‫2‬ ‫7‬ ‫21‬ ‫9‬ ‫4‬ ‫11‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫5‬ ‫8‬ ‫א 41‬ ‫6‬ ‫ב‬ ‫בדוק בעזרת ‪ bootstrap‬האם הכדור יעיל?‬ ‫הסתבר כי מי שדיווח את התוצאות עשה טעות, ולמעשה הנבדקים‬ ‫בשתי הקבוצות היו אותם סטודנטים. הנתונים בקבוצה א' הם כמה‬ ‫שכל סטודנט הצליח לפני הכדו, ובקבוצה ב' כמה שהם הצליחו אחרי‬ ‫לקיחת הכדור )הנתונים מסודרים כך שציוני הסטודנטים סודרו‬ ‫בהתאמה – סטודנט א' 41 ו 6, ב' 5 ו 8 וכך הלאה(. בדוק כעת האם‬ ‫הכדור יעיל במובהקות של 10.0. )השתמש בשיטה כרצונך:‬ ‫‪ bootstrap‬או פרמוטציות(‬ ‫בהצלחה!‬ ‫א.‬ ‫ב.‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online