{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tutorial5 - דוביע םינותנ םייגולויב...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 5 ךיראת : 15 / 11 /08 1 לוגרתב םיאשונ : תקידב םיירטמרפ ךמס רב חוורו תורעשה : 1 ( תורבתסהב םייסיסב םיגשומ : a . עצוממ b . תונוש c . תולת יא 2 ( ירטמרפ ךמס רב חוור a . םגדמה עצוממ תוגלפתה 3 ( t-tests a . תחא הצובק b . תוצובק יתש כ א דוסי ונל שי רש ס תמיוסמ תוגלפתה יפל תגלפתמ היסולכואה יכ חינהל ריב , ונאו רטמרפה תא םיעדוי ךמס רב חוורו תורעשה תקידב עצבל םילוכי ונא הלש םי ירטמרפ . ןהלש םירטמרפה תאו תוצופנה תויוגלפתהה תא תישאר ריכזנ : תוגלפתה רואית עצוממ תונוש תילמרונ N( μ , σ 2 ) תלעב תיסואג תוגלפתה עצוממ μ ןקת תייטסו σ μ σ 2 וניב n תי Bi(n,p) ב תוחלצהה רפסמ n תורבתסהה רשאכ םייוסינ איה דדוב יוסינב החלצההל p np Np(1-p) ןוסאופ Po( λ ) ןמז קרפב םיעוריאה רפסמ םיעוריעה רשאכ םיוסמ עצוממ בצקב םישחרתמ לש λ קרפ ותואל םיעוריא ןמז λ λ תובושח תונוכת תרוכזת : • דימת ( ) ( ) ( ) y b x a by ax E E E + = + • םייולת יתלב םיארקא םינתשמ רובע : o ( ) ( ) ( ) y x xy E E E = o var(x+y)=var(x-y)=var(x)+var(y) דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 5 ךיראת : 15 / 11 /08 2 ינב תירטמרפ תורעשה תקידבו ירטמרפ ךמס רב חוור תי : ליגרת איה הדובע תאיצמל תורבתסהה תמיוסמ הנידמב יכ ןותנ 0.4 . רב חוור אצמ ל ךמס ךותמ הדובע ואצמש םישנאה רפסמ 100 הנידמ התואב םישנא ? ואב ירטמרפ ךמס רב חוור אוצמל םישרדנ ונא וז הלאשב תגלפתמה היסולכ תימוניב Bi(100,0.4) ןורתפ : conf=[binoinv(0.025,100,0.4) binoinv(0.975,100,0.4)] conf = 31 50 ליגרת : פב הדובע אצמי לטבומש תורבתסהה איה םישדוח השולש לש ןמז קר 0.4 . ךותמ 100 תמייוסמ הרייעב םילטבומ – 20 םילטבומ אצמ ו קרפב הדובע הז ןמז . כשלב אוצמל רתוי השק וז הרייעב יכ םינעוט תימוקמה הדובעה ת הדובע . וז הנעט תקדצומ םאה . ןורתפ : Parametric hypothesis testing p=binocdf( 20 ,100,0.4) p = 1.6412 e-005 ןכא , לש ינוציקה ךרעל המיאתמש תוגלפתה תחת ריבס אל םגדנש ןותנה ספאה תזתופיה , פאה תזתופיה תא םיחוד ןכלו ס תוישומיש תויצקנופ : תוגלפתה קנופ ' תרבטצמ תוחיכש קנופ ' תרבטצמ תוחיכש הכופה...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}