{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Tutorial 2 - דוביע םינותנ םייגולויב...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 2 ךיראת : 25 / 10 / 09 לוגרתב םיאשונ : 1 . םינותנ תגצה : א . תיפרג ךרד – האצרהב הסוכ i . תודוקנה לכ לש ףרג ii . המרגוטסיה iii . תרבטצמ תוחיכש ףרג iv . Box-plot – םינבלמ תמרגאיד ב . תירפסמ ךרד : i . היטנ יזכרמ ת : 1 ( עצוממ 2 ( ןויצח 3 ( חיכש ii . רוזיפ : 1 ( תונוש 2 ( ןקת תייטס 3 ( תמרונ L 1 4 ( ינועבר ןיב םוחת 5 ( ילמינימו ילמיסקמ ךרע 2 . יטסיטטסב דוסי יגשומ הק : א . םגדמ לומ היסולכוא ב . דמא לומ רטמרפ ג . ךורעיש רטמרפ לש i . Plug-in principle ii . היטה iii . תונוש דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 2 ךיראת : 25 / 10 / 09 םינותנ תגצה : אמגוד : םילוח תיבב ופסאנש םינותנה ןלהל example תלחמב םילוחש םימיה רפסמ לע hypothetical תונוהבב םירומח םיצוצקע לש םימוטפמיס תעפוה רחאל םייח םיילגרה x = [ 200; 100; 301; 105; 102; 101; 302; 305; 104; 303; 300; 103; 304 ] םינותנה תא גיצנ םא תיפרג האבה הגצהה תא לבקנ : plot(x,'o') title('patients survival (days)') ב וא boxplot : boxplot(x); 2 4 6 8 10 12 14 100 150 200 250 300 350 patients survival (days) 1 100 150 200 250 300 Values Column Number patients survival (days) השעמל , תילדומיב תוגלפתה םיגלפתמ םינותנה ונינפלש אמגודבש ןוויכ , ךרדה הבוט רתויה ע איה םתוא גיצהל " המרגוטסיה י , תא טלוב ןפואב תוארל ןתינ הב הזה בושחה ןייפאמה : יפרג רואיתל תופסונ םיכרד : • תרבטצמ תוחיכש ףרג 100 150 200 250 300 350 0.5 1 1.5 2 2.5 3 days counts דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 2 ךיראת : 25 / 10 / 09 1 2 1 2 2 if is odd median 1 1 if is even 2 2 N N N x N x x N +           +            =  +    םירפסמ תרזעב םינותנ תגצה : תיזכרמ היטנ (central tendancy) : עצוממ : תיזכרמ היטנל רתויב ץופנה דדמה , חונ דואמ יטמתמ בושיחל , תונוכת לעבו ךשמהב רבדל לכונ ןהילע תופסונ : N x X N i i ∑ = = 1 mean(x)= 202.3077 םיגירח םיכרעמ דואמ עפשומ עצוממה ) outliers ( תא ונלש אמגודב ףילחנ םא 302 ב - 1000 mean(x)= 256 תקיחממ השלח הרוצב עפשומ עצוממה / תפסוה גירח וניאש דדוב ךרע דב תא קוחמנ םא שדחה בצמב ונלש אמגו 301 לבקנ mean(x)= 252.2500 ןויצח : רשא רפסמה תא ראתמ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Tutorial 2 - דוביע םינותנ םייגולויב...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online