{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tutorial6 - דוביע םינותנ םייגולויב...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 6 ךיראת : 22/11/09 1 לוגרתב םיאשונ : תוגלפתה χ 2 • תוגלפתהב שומיש χ 2 תוגלפתהל םגדמ תוגלפתה לש המאתה תקידבל איהשלכ ) תילמרונ תוגלפתה לשמל ( • תוגלפתהב שומיש χ 2 הלבטב םינתשמ ןיב תולת יא תקידבל יטסיטטס ןחבמ לש המצוע : • המצועה בושיח • סמ עובקל ידכ המצועב שומיש ' םגדמל םיקדבנ תוגלפתה χ 2 : םא ירקמ הנתשמ x יטרדנטס ילמרונ גלפתמ N(0,1) יעוביר םוכס זא k גד י מ תו לש x גלפתמ χ k 2 , רשאכ k שפוחה תוגרד ארקנה תוגלפתהה לש רטמרפ אוה הלש . קוידב אוה וזכ תוגלפתה לש עצוממה k איה תונושהו 2k . שהל ןתינ ופיפצה תויצקנופב שמת צמה ת תרבט , קודבל ידכ הלש תיכפוההו עשה ור ע ת " ןחבמ ב χ 2 . ןה תויטנוולרה תודוקפה ) עיתפמ המכ :(... P = chi2cdf(X,V) קנופ ' תרבטצמה תופיפצה , רשאכ V שפוחה תוגרד אוה , ו P חטשה תא ןתונ ןיב תופיפצה תיצקנופל תחתמ ל X ∫ = X d f P ) ( 2 α α χ X = chi2inv(P,V) קנופ לש יכפוהה ' תרבטצמה תופיפצה , , רשאכ V שפוחה תוגרד אוה , ו X תא ןתונ מ חטשהש ךרעה אוה וילא דעו P תוגלפתהב שומיש χ 2 תוגלפתהל םגדמ תוגלפתה לש המאתה תקידבל איהשלכ ) תילמרונ תוגלפתה לשמל :( והשלכ םגדמ ןתנהב לדוגב N ל םינותנה תא קלחנ k תוגלפתה הנבנו םימוחת תוחיכש . קנופ לש ךרעה ' םוחת רובע תוחיכשה i אוה O i . קודבל םיצור ונא תעכ איהשלכ תוגלפתה יפל גלפתמ ונלש םגדמה םאה ) העודי , ונרדגה ונחנאש וא שארמ .( ךרעה תא םוחתה ותוא רובע לבקתהל רומא היהש i ב ןמסנ E i . ונא היופצה תוגלפתהה יפל גלפתמ אל ונלש םגדמהש תוריבסה המ קודבל םיצור . H ולכואמ ומגדנ םינותנהש איה וניפצש יפכ תגלפתמש היס , זאו ( ) ∑ = − → − k i k i i i E E O 1 2 1 2 χ אוה שפוחה תוגרד רפסמ K-1 קנופש ןוויכ ' תלעב ונלש תופיפצה K-1 תוגרד דבלב שפוח , ה םוחתהש ןוויכ K ל םגדמב םינותנה ךס תא םילשהל בייח N אמגוד : לש םיהבגה תא ונמגד 100 םיאבה םינותנה תא ונלביקו םירבג : דוביע םינותנ םייגולויב 367-1-4261 ויתס שת " ע לוגרית סמ ' 6 ךיראת : 22/11/09 2 תוגלפתה יפל תילמרונ םגדמב םוחת 8 11 165-169 13 8 170-174 21 15 175-179 24...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

tutorial6 - דוביע םינותנ םייגולויב...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online