{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2.list - Chinese 252 Alphabetical List of Chinese Names...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chinese 252: Alphabetical List of Chinese Names, Terms, and Titles (Series II) • Ān Lùshān • Bái Jūyì • Bái Xíngji n ǎ ǐ Bái-l Xī ǐ ǐ Bāo Sì Bào Shú Yá (battle site) B Gān ǐ ǐ • Bì Yù Ràng Biàn Hé Bó Pí • Bó Yí and Shú Qí v ¶ Butcher Hú Cāng Jié Cáo Mò • Cáo Cāo Chén Líng-gōng Chéngpú (battle site) Chéng Tāng Chì Yóu Chóng’ěr Ch Chéng-wáng ǔ ǐ Ch Gōng-wáng ǔ ǐ Ch Zhuāng-wáng ǔ ǐ Chūnqiū • chuánqí • Cuī Yīngyīng Dá J ǐ ǐ Dàodéjīng ( = L oz ǎ ǐ ) Dōng Zhōu liè guó zhì ì • Dù F ǔ ǐ Duàn • Empress Wú (Táng dyn.) Fàn L ǐ ǐ Fàn W z ǔ ǐ ǐ Fàn Wénz ǐ ǐ • Féng Xuān Fú Xī Fù Yuè Fūchāi gé mìng • Goiter Sù Gōngz Chóng’ěr ǐ Gōng-shú Duàn Gōngz Jiū ǐ ǐ Gōngz Mù-yí ǐ ° v Gōngz Péng-shēng ǐ ǐ Gōngz Shēn-shēng ǐ ǐ Gōngz Shòu ǐ ǐ Gōngz Shuò ǐ ǐ Gōngz Xi o-bái ǐ ǎ ǐ Gōngz Yí Wú ǐ Gōngz Zhū-ér ǐ ǐ gònghé period ( 841-828 BCE )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}