411-exam.final.cover.pages

411-exam.final.cover.pages - Physics 411 Final Name cover...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Physics 411 Final Name__________________ cover p_1 1.________(80 points) course ave ______ 2.________(35 points) course grade ______ 3.________(35 points) total .________(/150 points) __________________________________________________________________________________ 4 6 DÝr, t Þ = 4^k 1 O o _ 0 Ýr, t Þ DÝr Þ= PEÝr Þ ßD 1 Ýr, t Þ ? D 2 Ýr, t Þà 6 n = aÝr, t Þ 4 6 BÝr, t Þ = 0 /BÝr, t Þ /t J /DÝr, t Þ + 4^k J J Ýr, t Þ 4 × H Ýr , t Þ = k 2 W o O o 2W 0 o k1 /t 4 × EÝr, t Þ = ?k 3 ßB 1 Ýr, t Þ ? B 2 Ýr, t Þà 6 n = 0 n ×ÝE 1 Ýr, t Þ ? E 2 Ýr, t ÞÞ = 0 n × ÝH 1 Ýr, t Þ ? H 2 Ýr, t ÞÞ = FÝr, t Þ ®Ý r Þ = 1 4^O o Ýv XXX |_?rrÞ| d 3 x + ® o v r V k?k v ?Ýg?g v Þtà Cover pages 4 6 JÝr, t Þ+ /_Ýr, t Þ = 0; /t x NÝgÝxÞÞ= > i NÝdg ? x i Þ i F = qßE +k 3 v × B à; NÝ k ? k v Þ NÝ g ? g v Þ = 1 | dx | x=x i Ý 2^ Þ 4 XXXX all space, time e ?ißr6 d 3 rdt df = dr 6 4fÝr Þ system esu (Electrostatic) emu (Electromag.) Gaussian Heaviside-Lorentz SI (MKSA) SI (MKSA) quantity Ampere Oo = Wo = Wo Oo dq Coul.s ?1 dt 10 7 4^c 2 ?7 DÝr Þ= PEÝr Þ. J k3 1 1 c c 1 1 1 1 c 1 c XXX contains r fÝr v ÞN Ý3Þ Ýr ?r v Þdx v dy v dz v = fÝr Þ B k1 1 c2 1 1 4^ 1 4^O o k2 1 c2 q statcoul. statcoul. statcoul. statcoul 1 1 c2 1 4^c 2 Wo 4^ gauss (G) 1 Coulomb (C) 1 ” V/ohm = V/I tesla ” 10 ?7 c 2 10 ?7 1 8.854 187 10 ?12 Farad/m 1.256 637 10 ?6 Henry/m 376.730 610 5 /c 2 6.582 10 ?16 eVs e2 ci (SI) 4^10 376.730 ohms (IÞ 1.0546 10 ?34 Js ÝSIÞ = 1 137.04 i e e2 4^O o ci 1.602 10 ?19 Coulomb 4.80 10 16 statcoul Ýesu, GaussianÞ Ýesu, GaussianÞ Ýesu, GaussianÞ 0.529177 Å 0.529177 10 ?10 m e2 2r H Bohr radius, r H e2 4^O o Ý2r H Þ ÝSIÞ = 13.605 eV ........................................................................................................................................................cover p_2 _ 0 Ýr v Þ Ý r ? r v Þ 3 v 4 6 D 0 Ýr Þ = 0 DÝr Þ = 1 XXX d r + D 0 Ýr Þ, SI units 4^ |r ? r v | 3 dÝ r Þ = 1 4^ P XX surface aÝr v Þ dS v + d 0 . SI units |r ? r v | _Ýr Þ= aÝr ÞNÝFÝr ÞÞ|4FÝr Þ | ! EÝzÞ = n a 0 2P d + Ýr Þ ? d ? Ýr Þ = ? 1 ^ d Ýr Þ P å nÝr Þ6ÝP 1 E 1 Ýr Þ ? P 2 E 2 Ýr ÞÞ= aÝr Þ; å nÝr Þ6ÝP 1 E 1 Ýr Þ ? P 2 E 2 Ýr ÞÞ= 0; dÝ r Þ = ? 1 P N¸0 ?a 0 z = d x , y , z || Ý Þ 2P lim aÝr, N ÞN = ^ d Ýr Þ; XX ^ d Ýr Þ Ýr ? rÞ 6 dS v = ? 1 P |r ? r v | 3 v XX ^ d Ýr Þ dI 4 2 dÝ r Þ = ? 1 _Ý r Þ P 4 2 gÝr, r v Þ = N Ý3 Þ Ýr ? r v Þ; dÝ r o Þ = dÝ r Þ = 1 P XXXß?_Ýr v Þà gÝr, r v Þ d 3 r v ?1 + F Ýr , r 0 Þ 4^|r ? r 0 | gÝr, r 0 Þ = XXX gÝr, r o Þß?_Ýr Þ/Pàd 3 r+ XX volume bounding surface ! ßdÝr Þ4gÝr, r o Þ ? gÝr, r o Þ4dÝr Þà6nÝr ÞdS d D Ýr 0 Þ = 1 P XXX G D Ýr, r 0 Þß?_Ýr Þàd 3 r volume + XX bounding surface dÝr s Þ4G D Ýr s , r 0 Þ 6 dS 4 2 G N Ýr, r 0 Þ = N Ý3 Þ Ýr ? r 0 Þ; XX bounding surface ! 4G N Ýr, r 0 Þ 6 nÝr ÞdS=1 dÝ r 0 Þ = 1 P XXX G N Ýr, r 0 Þß?_Ýr Þàd 3 r volume + d avg + XX bounding surface ! G N Ýr, r 0 Þ4dÝr Þ 6 nÝr ÞdS ! ß4G N Ýr, r 0 Þà 6 nÝr Þ = d L?D Ýr o Þ = 4F N Ýr, r 0 Þ + 4 ?1 4^|r ? r 0 | ! 6 nÝr Þ = 1 S tot XX bounding surface dÝr s Þ L?D 4G D Ýr s , r 0 Þ 6 dS; d L?N Ýr Þ = ? XX bounding surface G N Ýr s , r 0 Þ4d L?N Ýr s Þ 6 dS SÝr, t Þ = EÝr, t Þ × HÝr, t Þ; W ij = P W =1 2 W electron = e 2 /2a Q i = > C ij V j j=1 N Wi = P 2 C ii = XXX |4d i Ýr Þ |2 d 3 r volume XXX 4d i Ýr Þ 6 4d j Ýr Þd 3 r, volume Qi Vi , Vj= 0 > QiVi= 1 2 i=1 3 N > C ij V i V j i,j=1 N Ißf, 4f à = XXX FÝr, fÝr Þ, 4fÝr ÞÞd 3 r / NF NF ? ? V u Ýr Þ = 0 Nf > /x i NÝ/f//x i Þ > J J i=1 J ....................................................................................................................................................cover p_3 4 2 ®Ý_, j, z Þ = 1/ r 2 /r _ //_ ®Ý_, j, z Þ + _12 //j 2 ®Ý_, j, z Þ + / r 2 /r ®Ýr, S, d Þ ? 1 L 6 L®Ýr, S, d Þ = 0 r2 1/ _ /_ 2 /2 /z 2 ®Ý_, j, z Þ = 0 W m (d)=A m e L 6 L Y(S,d)=§(§+1)Y(S,d) /2 WÝdÞ = ?m 2 WÝdÞ /d 2 imd d dx Ý1 ? x 2 Þ +B m e ?imd ; F §,|m| Ýx Þ=A §,|m| P |§m| (x)+B §,|m| Q |§m| (x) d dx F |lm| Ýx Þ + ߧݧ + 1 Þ ? m2 1?x 2 àF |lm| ÝxÞ = 0.; x = cos S m/2 P m Ýx Þ = Ý1 ? x 2 Þ § P 0 Ý1 Þ = 1 : § d m P § Ýx Þ dx m ,m³0 , P 0 Ý ?1 Þ = Ý ?1 Þ § , § P m Ýx Þ = Ý?1 Þ m P |§m | Ýx Þ, m < 0 § if m ® 0, P m ݱ1 Þ = 0. P m Ý?x Þ = Ý?1 Þ l+m P m Ýx Þ § § § P 0 Ýx Þ = 1 P 1 Ýx Þ = x P 2 Ýx Þ = P 3 Ýx Þ = P 4 Ýx Þ = 1 2 x 2 1 8 Ý3x 2 ? 1 Þ Ý5x 2 ? 3 Þ Ý35x 4 ? 30x 2 + 3 Þ 2l+1 Ýl?m Þ! 4^ Ýl+m Þ! x + 1 m/2 FÝ?§, § + 1, 1 ? m; 1 ? x Þ x?1 2 x + 1 m/2 1 ? x m FÝm ? §, § + m + 1, m + 1; 1 ? x Þ m P § Ýx Þ =constant x?1 2 2 @Ýa + nÞ@Ýb + nÞ n @Ý 1 ? c Þ FÝa, b, c; zÞ = Fn z [email protected]Ýc + nÞ @ÝaÞ@ÝbÞ @ÝaÞ = Ýa ? 1Þ! Q m Ýx Þ =constant § Y m Ý S , d Þ = Ý ?1 Þ m l P m ÝcosÝS ÞÞe imd l 2^ ^ Y ?m ÝS, d Þ = Ý?1 Þ m Y m ÝS, d Þ D l l Y m Ý^ ? S, 2^ ? d Þ = Ý?1 Þ l Y ?m ÝS, d Þ l l Y 0 Ý S, d Þ = 0 1 4^ 3 Y 0 Ý S, d Þ = 1 4^ Y 1 Ý S, d Þ = ? 3 1 4^ 1/2 1/2 X 0 X 0 sin S Y m v ÝS, d Þ D Y m ÝS, d ÞdSdd=N ll v N mm v l lv 5 4^ Y 1 ÝS, d Þ = ? 15 2 8^ Y 2 ÝS, d Þ = ? 15 2 4^ Y 0 Ý S, d Þ = 2 1/2 1/2 1/2 l > lK 0 > m=?l Y m ÝS v , d v Þ D Y m ÝS, d Þ = NÝd ? d v ÞNÝcos S ? cos S v Þ l l = 3 cos 2 S ? 1 2 2 sin S cos Se id cos S sin Se id 1/2 sin 2 Se i2d 7 1/2 5 cos 3 S ? 3 cos S 4^ 2 2 1/2 Y 1 ÝS, d Þ = ? 1 21 sin Sß5 cos 2 S ? 1 àe id 3 4 4^ 1/2 Y 2 ÝS, d Þ = 1 105 sin 2 S cos Se i2d 3 4 2^ 1/2 Y 3 ÝS, d Þ = ? 1 35 sin 3 Se i3d 3 4 4^ 4 2 ®Ýr, S, d Þ = ?4^_Ýr, S, d Þ; 4 2 ®Ýr, S, d Þ = ?_Ýr, S, d Þ/O units K l rl 1 < m ®Ýr, S, d Þ = 4^q > l=0 > m=?l 2l+1 r l+1 Y l ÝS, d ÞY m ÝS v , d v Þ D l > ————————————————————————————————————————————– ^ ^ X 0 sinÝmzÞ sinÝm v zÞdz = ^ N mm v X 0 cosÝmzÞ cosÝm v zÞdz = ^ N mm v 2 2 Y 0 Ý S, d Þ = 3 .....................................................................................................................................................cover p_4 l K l ^ < GÝr, r v Þ = ?1 > l=0 > m=?l 24+1 rrl+1 Y m ÝS, d ÞY m ÝS v , d v Þ D l l l > 4^ G D Ýr , r v Þ = ?1 4^ 1 |r?r v | + ?R/ r v r?ÝR 2 /r v2 Þr v , K 1 = > l=0 v! |r ?r z| 1 => K > l l=0 m=?l |r ? r v | dÝ r Þ = 1 P l 4^ r < 2l+1 r l+1 > Y m Ý S, d Þ Y m Ý S v , d v Þ D l l rl < r l+1 > P 0 Ýcos S Þ l XXX V _Ýr v ÞGÝr, r v Þd 3 r v + XX S ßdÝr vs Þ4 v GÝr, r vs Þ ? GÝr, r vs Þ4 v dÝr vs Þà 6 dS v l 4^ 2l+1 P l Ýcos L Þ = > m=?l Y m Ý S, d Þ Y m Ý S v , d v Þ D l l ——————————————————————————————————————————/ /2 1/ 1 /2 _ /_ _ /_ ®Ý_, j, z Þ + _ 2 /j 2 ®Ý_, j, z Þ + /z 2 ®Ý_, j, z Þ = 0 d 2 W k Ýz Þ = k 2 W k Ýz Þ; W k Ýz Þ = A k e kz + B k e ?kz Note that k can dz 2 2 d V m Ýj Þ = ?m 2 V m Ýj Þ;V m Ýj Þ = C m e imj + D m e ?imj dj 2 2 _ 2 dd_ 2 F m Ýk_ Þ + _ dd_ F m Ýk_ Þ + Ýßk_à 2 + m 2 ÞF m Ýk_ Þ = 0 be complex, pure imaginary or real. F m Ýk _ Þ = a m J m Ýk _ Þ + b m N m Ýk _ Þ H ± Ýk_Þ ¯ J m Ýk_Þ ± iN m Ýk_Þ m Ýk_/2 Þ m J m k_ ¸0 i @Ý m + 1 Þ N m k_ ¸0 i @Ýp ÞÝk_/2 Þ ?m /^. J m Ýk_ ¸K Þ i N m Ýk_ ¸K Þ i 1 2.405 3.832 7.016 2 ^k_ 2 ^k_ cos k_ ? sin k_ ? m^ 2 m^ 2 ? ? ^ 4 ^ 4 n m=0 m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 5.135 8.417 6.379 9.76 7.586 8.780 15.700 Table of x mn where J m Ýx mn Þ = 0 : 2 5.520 3 8.654 11.064 12.339 10.173 11.620 13.017 14373 4 11.792 13.323 14.796 16.224 17.616 18.982 5 14.931 16.470 17.960 19.410 20.827 22.220 J m Ýx ÞN m Ýax Þ ? J m Ýax ÞN m Ýx Þ = 0 a Ýa > 1 Þ J vm Ýx ÞN vm Ýax Þ ? J vm Ýax ÞN vm Ýx Þ = 0 Ýa > 1 Þ X 0 _J m Ýk n v _ ÞJ m Ýk n _ Þd_ = 0.5 N n v n ßaJ m+1 Ýk n a Þà 2 where J m Ýka Þ = 0. X 0 _J m Ýk_ ÞJ m Ýk v _ Þd_ = k ?1 NÝk ? k v Þ I m Ý|k|_Þ = i ?m J m Ýi|k|_Þ I m Ý|k|z ¸0 Þ i 1 @Ým+1 Þ |k|z 2 ?1/2 m K and ; K m Ý|k|_Þ = ^ i m+1 H + Ýi|k|_Þ m 2 K m Ý|k|z ¸0 Þ i @Ým Þ 2 ^ 2|k|z 2 |k|z 1/2 m , m ® 0 ( i ? ln |k|z 2 , m = 0Þ I m Ýkz ¸K Þ i Ý2^|k|z Þ expÝ|k|z Þ K m Ýkz ¸K Þ i expÝ?|k|z Þ. ————————————————————————————————————————————– ....................................................................................................................................................cover p_5 1 GÝr; r v Þ = 4^|?1 r v | 4 2 GÝr; r v Þ = NÝr ? r v Þ = _ NÝ_ ? _ v ÞNÝz ? z v ÞNÝj ? j v Þ r? 1 NÝ_ ? _ v Þ = _ v X kJ p Ýk_ ÞJ p Ýk_ v Þdk NÝz ? z v Þ = 21^ X e ikÝz?z Þ dk = ^ X cosßkÝz ? z v Þàdk, ?K 0 0 v K . NÝj ? j v Þ = 21^ > m=?K e imÝj?j Þ = 21^ á1 + 2 cosßmÝj ? j v Þàâ ———————————————————————————————————————————— v K K K K l GÝr, r v Þ = ?1 > l=0 > m=?l 4^ l 4^ r < 2l+1 r l+1 > Y m Ý S, d Þ Y m Ý S v , d v Þ D l l + > ml= ?l Y m ÝS, d ÞY m ÝS v , d v Þ D l l GÝr; r v Þ = 4^ > l=0 GÝr; r v Þ = GÝr; r v Þ GÝr; r v Þ GÝr; r v Þ GÝr; r v Þ = = = = 1 2^ K b 2l+1 ?R 2l+1 > Ý2l+1 Þ R 2l+1 ?a 2l+1 < Ýrr v Þ l+1 b 2l+1 ?a 2l+1 K > m=?K e imÝj?j Þ X 0 k g m Ýz; z v ÞJ m Ýk_ ÞJ m Ýk_ v Þdk v K 1 2^ 1 2^ 1 2^ 1 2^ K > m=?K e imÝj?j v Þ X 0 k ?1 expÝkz < Þ expÝ?kz > ÞJ m Ýk_ ÞJ m Ýk_ v Þdk 2k K K mn mn mn > m=?K e imÝj?j v Þ > n=1 xa C mn expÝ xa z < Þ expÝ? xa z > ÞJ m v K K x mn D sinhÝ x mn z Þ sinhÝ? x mn z ÞJ > m=?K e imÝj?j Þ > n=1 a mn a< a>m K K n^ n^ zÞ sinÝ n^ z v ÞÞI m n^ _ < imÝj?j v Þ > m=?K e > n L E mn sinÝ L L L K x mn _ J x mn _ v m a x mn _ J a mn _ v x m a a K m m^ _ > L GÝr, r v Þ = > lm X k 2 g l Ýk Þj l Ýkr Þj l Ýkr v ÞY m ÝS, d ÞY m ÝS v , d v Þ D dk l l 0 ®Ýr Þ = 4^ > l=0 > m=?l K l 1 2l+1 K Y m ÝS, d Þ XXX _Ýr v Þ l r l< Y m ÝS v , d v Þ D r v2 sin S v dS v dj v l r l>+1 —————————————————————————————————————————— 4 2 fÝr Þ + k 2 fÝr Þ = 0 r2 K d2 dr 2 fÝr Þ = > l=0 > m=?l M l Ýr ÞY m ÝS, d Þ l M l Ýr Þ = a l j l ÝkrÞ + b l n l ÝkrÞ j l Ýkr Þ = ^ 2kr K l d M l Ýr Þ + 2r dr M l Ýr Þ ? lÝl + 1 ÞM l Ýr Þ + k 2 r 2 M l Ýr Þ = 0. ^ X 0 r 2 j l Ýkr Þj l v Ýk v r Þdr XX Y m ÝS, d ÞY m v ÝS, d Þ D dI = 2kk v NÝk ? k v ÞN ll v N mm v l lv K l > lK 0 X 0 k 2 j l Ýkr Þj l Ýkr v Þdk > m=?l Y m ÝS, d Þ D Y m ÝS v , d v Þ = ^ NÝr ? r v Þ l l 2 = J l+ 1 Ýkr Þ 2 ....................................................................................................................................................cover p_6 ®Ýr Þ = > k > m=?K C km expß±kzà > m=?K e imj ßC km J m Ýk_Þ + D km N m Ýk_Þà ®Ýr Þ = > k > m=?K C km expß±ikzà > m=?K e imj ßC km J m Ýik_Þ + D km N m Ýik_Þà K K K K cover p_7 Solutions to Laplace’s equation: (x,y,z), (r,S, jÞ, Ý_, j, zÞ; Helmholtz equation in (r,S, jÞ Equation separation. const. k=k 1 General solution: sum over all sep. constants conditions 4 2 ®Ýx, y, zÞ = 0 4 ®Ýr, S, jÞ = 0 2 ! ! x +k 2 ŷ +k 3 z F k6k =0 ßcÝkÞe ## k6r + dÝ k Þ e ## k6r ÝÝax +bÞN k1,0 + Ýcy +dÞN k2,0 k 6 k = 0, k can be co + Ýez + fÞN k3,0 Þ + Ýax +bÞÝcy +dÞÝez +fÞN |k|,0 à |m| ² § = 0, 1, 2... ² § = 0, 1, 2... F §,m ßa § r § + b § r ?§?1 àßc §,m Y §,m ÝS, jÞ + d §,m Q §,m ÝS, jÞà Q §,m ¸ K, cos S N m ¸ K, _ ¸ 4 2 ®Ý_, j, zÞ = 0 Ý4 + k Þ®Ýr, S, jÞ = 0 2 2 J, m= 0, ±1, ±2, ... F J,m ßa Jm J m ÝJ_Þ + b Jm N m ÝJ_Þàe imj e ±Jz |m| F §,m ßa m j m Ýk_Þ + b m n m ÝJ_Þàßc §,m Y §,m ÝS, jÞ + d §,m Q §,m ÝS, jÞà n m ¸ K, r ¸ 0 Function separation consts k 1,2 = k3 = e ## k6r ± i|k 1,2 |; k3 real e iÝ|k 1 |x+|k 2 |yÞ e ±k 3 z ===>sin, cos in two variables ,exponential in third e Ýk 1 x+k 2 yÞ e ± i |k 3 |z ===>sin, cos in one variable, exponential in other two m 2§ + 1 ݧ ? mÞ! 1/2 |m| Y §,m ÝS, jÞ |m|² § = 0, 1, 2... (-1) ß à P § Ýcos SÞ e imj ; XX Y §,m D Y § v ,m v dI = N §,§ v N m,m v 4^ ݧ + mÞ! J_ 2j+m K Ý?1Þ j J m ÝJ_Þ J, m= 0, ±1, ±2, ... F j ß à ; X a_ J m Ýa_ÞJ m Ýb_Þd_ = NÝa ? bÞ where J m ÝaÞ = J m ÝbÞ =0 0 j !Ý m + j Þ ! 2 Ý k _Þ § j m Ýk_Þ; n m Ýk_Þ |m|² § = 0, 1, 2... j m Ýk_Þ = ß ^ à 1/2 J m+1/2 Ýk_Þ; j 0 ÝxÞ = sin x ; j § Ýk_Þ k_¸K ¸ x 2k_ Ý2§ + 1Þ!! ± i|k 3 |; k 1,2 real The boundary conditions:the boundary conditions on the solution restrict the separation constants to specific values. Uniqueness: solutions to 4 2 ® = 0 in a finite volume, satisfying the same boundary conditions, are unique. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online