3723-lecture-13

3723-lecture-13 - Sec. 3—‘-...

Info iconThis preview shows pages 1–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sec. 3—‘- IT‘IIFLi-L1IJCEI-fl""I 53 - i ' TABLE 3—1 S-g-nc-m c+ Urn: = : _ __ _ I 4, I .‘u'J-Icn'a .L I _ |L|11w I t '.'.'-'.I.I||-'||.I| ---In:m-. i _ I " -!| __:'.|l-.: . — .. . _.__... _.—i I I _ - . I ' I ' MLII'IL 31mm: H.".l:n:'. ' J ' ' ' . U I HHIAI: .. ,. ._..- .. .1..-..-..-..-”1.. $ [ I n1kIII I 5|1_||1‘_._ IIII_ |..I _...|_«.. _ I -. ' ‘—‘—--' — ' " '—_—_- — I " 1' - Lu::__-I!1 U m - |‘.'| an 1‘. ! rr. r: _ 1 |;I-_' J . . I \I. L- L;-_ , || ._ '“--‘~ i ” L'r. "' 3‘4 . t) Fun-u.- I _ Iii-H1 _ k:_'_-I‘Il | -u_'I1 _ ll". ll km | 11, a" H.- ! Ii'l ‘1- I I _.__ .;—.__.__ _ _. ._.—._ _-__. , - J | .I m.- f I I II I't-Ih '- n ' -' - .” 1._ ' -:| .- I | | _ ._.j~ I _ I\I III I _ .III III = IIIIII IIII_I H |. mum ._,_ .1'. III BIII : ._ _.__ ..—._ .. _—.—_ . __I I ¢ V“? "-"- ‘ It Ihr . IJ‘r'fi-El‘fl E l'E-mmmldl k-.r.,--m 2 inu NIIII III _III I . I I I .. I M . I _ = —_ ._ '1 I :1 ' a. . - | HI I‘IF i :___ : 'rF—'—l . ..._—l_— ' Ema“: WES ‘Ugmpem his m umt 0+ cram-L cum? 5} k’elu'l’r-e.¥:i the: W t #5}- firmed/“Mb 12m {Mira fur'L [:14 J a) Cpfidflm flag (Lu Hart of llqur'yGlfij Ml’fimgffiér Lmon} _ III, II I vwgfg 5&3 flu: FHA-L 5-?— mmclmt I DAIjfic-WHQIII radian {Finch} n.1, Hn-C- (III,— II_IIII IIIIIIIIMJL aflfisfi-u fifer‘cfitlb‘n GEE E)?! t RSQII‘D'L m-"EBLL Mfifif/‘Ia finch/'2. 6y; 11¢.an — mQfimafitn—Q mad-4’92? 15L WWW”?- Emly‘Sfi fitfirfflgrficfitopflflg “mt/Lt,- mwmda 041m 4m. m? 1% gar-m flymb m «the 594 3 rm : £9 wapugyn {:2an m mam 4} a lamb Em) fl i: qufiLEG-lmn‘tfl «atanan (Jami-nat- ‘L q'gl' 75:5 2‘ ‘} WW5 5%;ng J-VM/nwttu ME YWM mfirawl: ciuhkfi/ pnan 3"? “Ida EJHIIWH beau- * 3mm,- Jciug unfit; 1-th tau-[49 t1! Prodmu; at... {I'd} Who-ye, m Inn-{ran If a». TQM? up, (fulfil-.5 i Hrtaqhm was} #11 madam I”? ’1. "1/5th “htfilJ’L '. 0W7 mum Ham; feuds 'r'u Frequ cg, DRBH‘IL I'VE! Tim {Wfiwmfl Mohth as; a..- boot? an Mark n+5 1 hJ"m = 1 kg-JrnrYM/ng‘ \ _.— _L mafia wwka 1" mm; a.” mammf+ w'r‘fm/ WWW am”) a mlhfil m “LEM/4W LWHEQ) “’5' 5"” Wmsiqfimafl mam” W5) 2 kfi-mggcfi @ M/sza' WEE—1' Ié' [5131411) n_ ’ fdjég) ’5' 0H, Tfiahvnol mvlwm V [Key-mi) NW = - ~ @ mlflié “Ml/SEER“ 9M 1 ii MEL-hmrcmi denim-t Hag-t L” W’- MFM {=71 “7 flxmnmfi 4% mm WW’W JWK 17.: elm-W? pwpr‘ffl L9 1“, +1“? 3% «waive. fiapmai 1:» Ft- UTI la 11 szrt If D") ‘lffflfiWmqu-nu fr : a MRI/Ian!"va ‘1an rhfi-fifldfigyfim {W3 m+m¥wm4’hmm;#fim| i I ' I); In? 4' f I { X1 rig: | g..._- 5 IE? , , .. F? D F Ffiberc-xrfi) 2" r; 4'- - “fan Haniir-mnakm‘Jirw—L WW“) *1 mm Lumth N n.9,“; 02—3—6} Emmy-9;; } L Wanna; 3mm W4 l H?“ > “Vser \Y‘: Ywfiw, 011AfiMPm5’BLPm2/nfi FYflduLfl Wk ‘5; '- gfh'flfi,’ flfwt’ CHM”? “My 9L WELHLLL) F Pk? $1“ch ' ME‘W‘fM/fi ’P‘mt/‘ENAJ 1 {01.2 “tath mowers-{1AM d’ a. mafia/unit“? WET-9H1.- 13 [fiflfi‘fg’iH‘r— r}! onlojgnu #5' Lfi’z [VIM Fifi/Q; DWIwa MW? = hams )6 Vale-Luz}? —,~, my” "on *vfins finrflncj nut-fin" finWIfif MEWM=Mamkf vi; W x an?!” udaicfl-j : j— M “’v’ rm YrtafwA Mrtww ’ ' MWflhg figLIL-wl air-{fart X’KTLx—fitiglflfi‘f dermshfp JV?” ward krnquannug 5'43 2 0” m “Dwain - angular “Mam mman 4’ gm: ward wtmtvvmfl muffin i Z} 3 NEH? “CFQ’LMM'M =L ma.) T Z: T I: ‘1qu [cf aLLélflfi-fim : 15%! ' [\Jz/W'l’m 1’5 Ther {Md 3 61/”)1 at»!an 1‘5 ElW/s Oppagéa‘ [M am am yfimm. l 5 %¢@ 5 [gar-.1! u’F mm; M B‘lfiYaWW dflfimulé. 1‘ ‘L Upward; [N'qu nah:wa Winn. F193, tom/sec, m6 mMiMMM thafl-rt‘ “ml/Leif bfihl! “*1! Yrgmbw? : #I’Iflfi, : D? >2 1‘ +XED) r. I ><= ‘fifitlr in-f-Kfu) 1 -Ji aka—fiuf [it We yum: {hm m 19H} {mLL AM ,6th par-wt Q flcoj:o -Yn’rm/r5ruhf «him I» u Y Fri-n- UflacH-g r3 WCDFMJD 641‘? i=0 . 4%th m 144:. 17,“ng .5 Wm; 31W «2m TIL? a My! r; ny/pfi‘l’fd m m 11! jESILEsjawmj—f bills.) :0 i O'fi-rbj—Q-W 1‘ jodg | | l | | JLCS 1' m“ ) 5-??? S31" ww-ztfifiLILm] ism; WM =' Value % gym WMLLLE; Hy kxPomwt £543an 135 —I men/d' mtbh’lmv k ’3“?ng 3 ‘kwm‘i m L 1: £613 7 WW?“ '3’" bf» we Wguyfi “the «4th If; Hm mms 31m A {vii-fr; 1‘ gulffb‘fmm pass’frfin z'f‘u flaw-u rmh‘e 5“!”[99 MI! mi Mieer gut; a} WW. ’6 ($1 ML mmjura Th1 Ari/IAanr Jig-The Mai} 311m K 9mm agar?“me /)agr’f-rmf 4:151; fi/mmh 5-6 7va2 van} rwtf zany Hm. aria-aw rf'mnrm Wj’FWHq—m E) {ESE-“m W554, bzfli} r M ”+ H4 ' - . 7+ 5H] F o ! l77 )1 +Ll~f+ Qayio an Charmm’flfm éfiflabn d'i'bue s/Hflm Slit-fair 410 =0 Esp—W a z—ufi) '5 _[_ #J‘" ‘2’ D. [5+2):3‘U' Wan}? (#29:? 6‘1 9 31* ~11 4 __ 3 Mi [YEN] 3 éfoefigm L‘c Trot? ussb‘t = 2‘3 (fiEmEtrwifi) WU} 1'73?me WWW W.- 5w’fw than 5mg slam; war” I: Marga mmr, M b‘dg Ext-H5 0* *f'prr'c fume; em Hue W flmflefltfi Arie Sugflf-E. T 3111.1. fififinL—h bodfl .‘5 app“;th {he diflc‘hmla 9}.“1”: mam-m Mam/t2. -m w: More ' g a g ' {FF ‘H‘UZ :3 Edi-[5% Q1 mtfflflJn? {-urUL % PE udfll (1&1? mew, at {Ii-1’“: - bwt" as {Lu MW“;W 04‘ ‘4“! mcfmmfl Yaw-ha; a swbhtnznlr mlufl wwcpm (LU; ' LIFE. um whim-Wt. 3%Lmi-rug End’MJ‘ m wrll Elfin rcu Mtvb, WHLF‘I Jada Wffibf'm-g/ EJVFQLEE, are. (if- fzs't Tdfihw Jr” M‘i‘hfllfi H49. S‘f‘vd'lfl firm-m»; rmw a... MfiXrMum nglfllnar'Wwa-z W5; $144350 '13 ihamflmfl/Wf: “Emmy/i? swim 1qu mam @151 my M‘iww rf’ m mehm £510? dfitrufimf} 5I§HH Fm fut-ht HEW l /u5 apt—Harm 04 gm rfymrraw 9 F: mqu {um dhfih‘gmm” D 5 F5 AM | __ Ewaflmm : gran» [45291 m mhunrml WHEwa +0 Yéqu,‘ S'Fud, w @Vfiw, W40 abiwnmk Must afimmt pom {wt/Iggy by whrgirml dram/n5 WW to 14¢. Cl 111m“ l-cwi , Gear 1 Input Output . at: . 1 n i a qflr tr”qu fYQnsnnf'b WwI-rm Mal “(flaw ‘ Ham {’[Nz smut“ WNW *fzo Wmbe Yb {1; Yfidfrdl and WVL’ ha, H; 1 nmmmg 4- an armr’I “.Afif’z’j aw;th 1 a gHWMKEq Sumgvc $3“, - K Em .h Q wxaiikaiufih E mmfivq ta HE. {WK H afik Jr uuzfiwamu g + L w I M flucmuwfium Q33 Eficsfi Mtxsnuo am. a Eran w 3? :3:qu EVE: mm“, NE.“ raga“ . a EE E33 we. flfifisfibafi . .m. . I am JP R K . m. I AMT; U E. U uuumzuamu win... .434 in "E? 3.23“... Iii 5+3 swim £3555 “2 ESQ 53% 2:: and .T 2:2: I .tr .‘U._.J__.___..__._._._u,_n_:_. E395 EELme waElmxlm :1. .Q‘ :1. Emem £3331 “magi ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/26/2010 for the course ECEN 3723 taught by Professor Staff during the Fall '08 term at Oklahoma State.

Page1 / 14

3723-lecture-13 - Sec. 3—‘-...

This preview shows document pages 1 - 14. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online