{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

gjenerimi_vargjeve_te_rastit

gjenerimi_vargjeve_te_rastit - UNIVERSITETI I PRISHTINËS...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIVERSITETI I PRISHTINËS FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE PUNIM DIPLOME Tema: GJENERIMI I VARGJEVE TË RASTIT ME SHPËRNDARJE TË NJËTRAJTSHME Sudenti: Mentori: Besnik Duriqi Dr.sc. Ilir Limani, Prof.Asc. Janar, 2007 Prishtinë 2 PËRMBAJTJA Hyrje ...........................................................................................................................................4 1 Numrat e Rastit ..................................................................................................................4 1.1 Testimi i Rastësisë ...........................................................................................5 1.2 Burimet e Numrave të Rastit ...............................................................................5 1.3 Burimet Software-ike ...........................................................................................6 1.4 Burimet Fizike të Numrave të Rastit ...................................................................6 1.5 Proceset e Përshkruara nga Fizika Klasike-Përcaktueshmëria e Fshehur Prapa Komplikueshmërisë ...............................................................................6 1.6 Proceset e Përshkruara nga Fizika Kuantike- Rastësia e Zbuluar nga Thjeshtësia ...................................................................7 1.7 Gjeneratori Kuantik i Numrave të Rastit – Quantis ...........................................7 1.8 Parimi i Punës .......................................................................................................8 1.9 Monitorimi i Gjendjes ...........................................................................................8 1.10 Paketimi ...................................................................................................................9 1.11 Rekurzioni i Shumëfishtë .............................................................................10 1.12 Parashikueshmëria .........................................................................................10 1.13 Terminologjia e Përdorur .............................................................................11 1.14 Rëndësia e Shpërndarjes së Njëtrajtshme .....................................................11 2 Integjerët e Njëtrajtshëm dhe Aproksimimi i Densitetit të Njëtrajtshëm .............................11 2.1 Aritmetika Kompjuterike .............................................................................12 2.2 Aritmetika Modulare .........................................................................................13 2.3 Fushat e Fundme .....................................................................................................15 2.4 Reduktimi Modular në Kompjuter .................................................................15 2.5 Aritmetika Modulare me Variabla të Njëtrajtshme të Rastit .............................16 3 Gjeneratorët e Thjeshtë Kongruent Linear .............................................................................16 3 Gjeneratorët e Thjeshtë Kongruent Linear ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

gjenerimi_vargjeve_te_rastit - UNIVERSITETI I PRISHTINËS...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online