L2Zad2 - autor rozwizania Bartosz Banach nr alb 135535...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
autor rozwi ą zania: Bartosz Banach nr alb. 135535 Lista 2 Zadanie 2: Poda ć niedeterministyczny automat sko ń czony akceptuj ą cy nast ę puj ą cy j ę zyk: Zbiór wszystkich ł a ń cuchów zer i jedynek, w których dziesi ą ty symbol od ko ń ca jest jedynka. Jaki jest zwi ą zek miedzy rozwi ą zaniem tego zadania a zadania 1-5? Rozwi ą zanie: Skoro automat, ma akceptowa ć ka ż de s ł owo z ł o ż one z symboli alfabetu {0,1}, którego dziesi ą tym symbolem od ko ń ca jest jedynka, to musi sprawdza ć ka ż d ą jedynk ę czy nie jest dziesi ą t ą od ko ń ca (to znaczy, ż e po niej b ę dzie jeszcze 9 znaków). Je ś li tak, to s ł owo akceptujemy, je ś li po niej sczytamy wi ę cej ni ż 9 znaków, to oznacza to, ż e ta jedynka nie jest dziesi ą t ą od ko ń ca (jest albo mniej, albo wi ę cej symboli do ko ń ca s ł owa). Opisany automat wygl ą da tak: 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 q 0 q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 q 7 q 8 q 9 q 10 Uzasadnienie: Jak wida ć na schemacie, automat nie zaakceptuje s ł owa które ma mniej ni ż dziesi ęć symboli. W s ł owie sk ł adaj ą cym si
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online