L2Zad4 - Języki formalne i teoria obliczeń Lista 2 zad 4...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Języki formalne i teoria obliczeń. Lista 2 zad 4 Agata Migalska, 135589 2005-10-21 Skonstruować automaty skończone równoważne z następującymi wyrażeniami regularnymi: 1. 10 + ( 0 + 11 ) 0* 1 2. 01 [ ( ( 10 )* + 111 )* + 0 ]* 1 3. (( 0 + 1 )( 0 + 1 ))* + (( 0 + 1 )( 0 + 1 )( 0 + 1 ))* Automat skończony - skończony zbiór stanów i zbiór przejść między nimi dla znaków z ustalonego alfabetu. Wyróżniamy stan początkowy i zbiór stanów akceptujących. Poniższe automaty sa automatami deterministycznymi tzn. dla każdego symbolu z alfabetu istnieje dokladnie jedno przejście z każdego stanu. Automat deterministyczny to uporządkowana piątka (Q, Σ, δ , q0, F) gdzie: Q - skończony zbiór stanów, Σ - skończony alfabet, δ - funkcja przejścia QxΣ -¿ Q, q0 - stan początkowy, F - zbiór stanów akceptujących. Ad. 1. 10 + ( 0 + 11 ) 0* 1 M = ({A,B,C,D,E}, {0,1}, δ , A, {D,E}) δ A B C D E 0 C D C 1 B C E - 1 Automat akceptuje ciągi 10 + ( 0 + 11 ) 0* 1, co można rozpisać następująco: 10 + 0+1 + 110*1 i odpowiednio przedstawić przez automaty ABD + ACE + ABCE, ktore po polaczeniu tworza automat M. Ad. 2. 01 [ ( ( 10 )* + 111 )* + 0 ]* 1 M = ({A,B,C,D,E}, {0,1}, δ , A, {D}) δ A B C D E 0 B C C 1 C D E C Akceptowanymi ciągami są tylko te, które rozpoczynają się od 01 i kończą 1. Wnętrze nawiasu jest reprezentowane przez stany C, D i E automatu: (10)* - CDC, 111 - CDEC, 0 - CC. 2 Ad. 3 [ ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ]* + [ ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ]* M = ({A,B,C}, {0,1}, δ , A, {C}) δ A B C 0 B C C 1 B C C Powyższe wyrażenie regularne przedstawia dowolny ciąg 0 i/lub 1 o długości co najmniej 2. Ciągi dwuelementowe reprezentuje [ ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ]*, ciągi trzyelementowe [ ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ( 0 + 1 ) ]*. Wyrażenie przedstawia również dowolny ciąg o długości co najmniej 4 ponieważ każdą liczbę naturalną możemy przedstawić za pomocą sumy pewnej ilości liczb 2 i 3. 3 ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 3

L2Zad4 - Języki formalne i teoria obliczeń Lista 2 zad 4...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online