L2Zad5 - Tomasz Jurczak 135559 Jzyki formalne i teoria...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tomasz Jurczak 135559 J ę zyki formalne i teoria oblicze ń Lista 2, Zadanie 5 Podczas rozwi ą zywania zadania, b ę d ę korzysta ł z twierdzenia mówi ą cego, ż e je ś li L jest akceptowany przez DAS, to L jest reprezentowany przez wyra ż enie regularne R . R mo ż na utworzy ć za pomoc ą rekurencyjnego algorytmu , gdzie jest zbiorem wszystkich ł a ń cuchów przeprowadzaj ą cych ten automat sko ń czony ze stanu w stan bez przechodzenia przez stan o numerze wy ż szym od ) ( ) ( * ) )( ( 1 1 1 1 + = k ij k kj k kk k ik k ij r r r r r k ij r i q j q k Za ł ó ż my ogólnie, ż e ) , , , }, ,..., ({ 1 1 F q q q M n δ Σ = , wtedy gdzie . Stosuj ą c powy ż szy algorytm, mo ż emy otrzyma ć bardzo „nieoptymalne” wyra ż enie, dlatego te ż w ka ż dym kroku rekurencyjnym, powinni ś my upraszcza ć wyra ż enia cz ą stkowe. Ponadto, w naszych przypadkach, nie musimy wykonywa ć rozpisywania rekurencyjnego wyra ż e ń dla lub nawet n j n j n j p r r
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 2

L2Zad5 - Tomasz Jurczak 135559 Jzyki formalne i teoria...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online