{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L2Zad5 - Tomasz Jurczak 135559 Jzyki formalne i teoria...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tomasz Jurczak 135559 J ę zyki formalne i teoria oblicze ń Lista 2, Zadanie 5 Podczas rozwi ą zywania zadania, b ę d ę korzysta ł z twierdzenia mówi ą cego, ż e je ś li L jest akceptowany przez DAS, to L jest reprezentowany przez wyra ż enie regularne R . R mo ż na utworzy ć za pomoc ą rekurencyjnego algorytmu , gdzie jest zbiorem wszystkich ł a ń cuchów przeprowadzaj ą cych ten automat sko ń czony ze stanu w stan bez przechodzenia przez stan o numerze wy ż szym od ) ( ) ( * ) )( ( 1 1 1 1 + = k ij k kj k kk k ik k ij r r r r r k ij r i q j q k Za ł ó ż my ogólnie, ż e ) , , , }, ,..., ({ 1 1 F q q q M n δ Σ = , wtedy gdzie . Stosuj ą c powy ż szy algorytm, mo ż emy otrzyma ć bardzo „nieoptymalne” wyra ż enie, dlatego te ż w ka ż dym kroku rekurencyjnym, powinni ś my upraszcza ć wyra ż enia cz ą stkowe. Ponadto, w naszych przypadkach, nie musimy wykonywa ć rozpisywania rekurencyjnego wyra ż e ń dla lub nawet n j n j n j p r r r R 1 1 1 ...
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern