{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

L13Zad4 - Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Jzyki formalne i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Języki formalne i teoria obliczeń Lista 13 zadanie 4 Treść zadania : Zdefiniuj λ -wyra�enia pred (poprzednik), minus (odejmowanie), leq (mniejsze lub równe) i iseq (równe) na liczebnikach Churcha. Poprzednikiem zera jest zero, wynikiem odejmowania liczby większej od mniejszej jest zero. Rozwiązanie : Do zdefiniowania λ - wyra�enia pred konieczne będą definicje pary : (M,N) λ x.xMN oraz operatorów prefiksowych zwracających pierwszy i drugi element pary : Π λ p.p true 1 Π λ p.p false 2 przykład : (M,N) = ( λ p.p true)( λ x.xMN ) = ( λ p.p( λ x’. λ y’.x’))( λ x.xMN) Π 1 β ( λ x.xMN)( λ x’. λ y’.x’) ( λ x’. λ y’.x’)MN ( λ y’.M)N M β β β a tak�e wyra�enie prefiksowe next λ p. (succ Π p, Π p) 1 1 Predykat danej liczby otrzyma się poprzez n – krotne obliczenie next rozpoczynając od pary (0,0) wg wzoru : pred λ n. Π (n next (0,0)) 2 w którym to λ - wyra�enie next będzie kolejno obliczane od par : (0,0), (1,0), (2,1), (3,2), (4,3),...,(n,n-1). Natomiast wyra�enie pred zwróci drugi element z ostatniej pary, czyli liczebnik Churcha n – 1.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

L13Zad4 - Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Jzyki formalne i...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online