L13Zad4 - Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Języki formalne...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Języki formalne i teoria obliczeń Lista 13 zadanie 4 Treść zadania : Zdefiniuj λ-wyra enia pred (poprzednik), minus (odejmowanie), leq (mniejsze lub równe) i iseq (równe) na liczebnikach Churcha. Poprzednikiem zera jest zero, wynikiem odejmowania liczby większej od mniejszej jest zero. Rozwiązanie : Do zdefiniowania λ- wyra enia pred konieczne będą definicje pary : (M,N) ↔ λ x.xMN oraz operatorów prefiksowych zwracających pierwszy i drugi element pary : Π ↔ λ p.p true 1 Π ↔ λ p.p false 2 przykład : (M,N) = ( λ p.p true)( λ x.xMN ) = ( λ p.p( λ x’. λ y’.x’))( λ x.xMN) → Π 1 β ( λ x.xMN)( λ x’. λ y’.x’) → ( λ x’. λ y’.x’)MN → ( λ y’.M)N → M β β β a tak e wyra enie prefiksowe next ↔ λ p. (succ Π p, Π p) 1 1 Predykat danej liczby otrzyma się poprzez n – krotne obliczenie next rozpoczynając od pary (0,0) wg wzoru : pred ↔ λ n. Π (n next (0,0)) 2 w którym to λ- wyra enie next będzie kolejno obliczane od par :...
View Full Document

This note was uploaded on 01/03/2011 for the course EIT 234 taught by Professor Placek during the Spring '08 term at Al-Quds Open University.

Page1 / 2

L13Zad4 - Krzysztof Kawa Nr indeksu 135562 Języki formalne...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online